Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009

Kazalo

3132. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu, stran 9567.

Na podlagi 57. in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000, Uradni list RS, št. 79/06)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000, Uradni list RS, št. 79/06) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP
Opuščena gramoznica »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu je višinsko urejena in komunalno opremljena na podlagi veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev za območje gramoznice.
V procesu prodaje posameznih parcel so se s strani morebitnih investitorjev pojavljale pripombe na maksimalno dovoljen faktor izrabe parcel in faktor pozidanosti parcel.
V letu 2002 je bil sprejet lokacijski načrt za obvozno cesto mimo Vrtojbe, ki bo prometno napajala gramoznico, zaključek obvozne ceste s krožiščem je odprl dodatne možnosti vsebinske povezave dela programov v gramoznici z naseljem. Po izgradnji III. zaključne faze obvozne cest, predvideni v letu 2010, pričakujemo povečano zanimanje interesentov za gradnjo.
Občina se je zato, da bi vzpostavila čimbolj fleksibilne pogoje za gradnjo na celotnem območju gramoznice in pogoje za izrabo spremenjene situacije na severovzhodnem delu območja, odločila za spremembe in dopolnitve PUP.
Vsebinsko se spremembe in dopolnitve ne nanašajo na infrastrukturno opremljenost cone, z izjemo možnosti priključevanja na javno cestno omrežje na severovzhodnem delu območja. Vsebina sprememb je tudi ažuriranje odloka zaradi sprememb zakonodaje in posledično postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
2. Območje
Območje sprememb in dopolnitev je identično območju veljavnega planskega akta, meri približno 2,7 ha in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: v celoti parcele št. 15/19, 15/21, 15/18, 15/23, 15/24, 15/22, 892/3, 892/2, 12/11, 12/12, 12/9, 12/10, 892/12, 892/13, 892/14, 14/3, 14/2, 13/5, 892/11, 892/6, 892/10, 892/7, 892/17, 892/16, 892/8 in dele parcel št. 892/15, 13/2, 892/4, 12/3 in 12/7. Obod območja je grafično prikazan v kartografskem delu in kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin planskih aktov občine.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti ter z upoštevanjem usmeritev iz občinskega prostorskega plana.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena v septembru 2009, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v oktobru 2009, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v decembru 2009.
Roki so okvirni in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave sprememb in dopolnitev.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter podajo mnenje k predlogu dokumenta so:
1. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
2. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
3. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b;
4. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev PUPN prevzame Občina Miren - Kostanjevica.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0008/2009-2
Miren, dne 26. avgusta 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost