Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3023. Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, stran 9138.

Na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) pogodbene stranke:
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo
in
– GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala,
kot predstavnika delodajalcev
ter
– Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev
sklenejo
T A R I F N O P R I L O G O 2009
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač
1.1 Najnižje osnovne plače
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174 ur ter na eno uro v EUR veljajo od 1. 8. 2009 (Točka 1.3 Tabela 1 – stolpca 1 in 2) in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2009 do meseca julija 2010.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o zaposlitvi najmanj enake ali višje osnovne plače kot so določene v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih plač.
1.2 Najnižje izplačane plače za delavce, razen pripravnikov
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih sestavinah, je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2009 izplačevati najmanj zneske izplačanih plač v EUR, ki so zapisani v Točki 1.3 Tabeli 1 – stolpec 3 in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2009 do meseca julija 2010. Izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določa zakon in kolektivna pogodba, to so: osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in druge uspešnosti. V znesek izplačanih plač pa se ne upoštevajo obračunani in izplačani zneski za nadurno delo.
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.
1.3. Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače:
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    | Najnižje osnovne plače – v EUR |Najnižje izplačane |
|    |                 |  plače – v EUR  |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
| Tarifni|  Na uro  | Znesek za 174 ur | Znesek za 174 ur |
| razredi| 1. 8. 2009 |  1. 8. 2009  |  1. 8. 2009   |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|    |    1   |    2     |     3     |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  1  |   2,34   |   408,00   |   590,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  2  |   2,55   |   443,00   |   617,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  3  |   2,82   |   491,00   |   670,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  4-1 |   3,13   |   544,00   |   740,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  4-2 |   3,32   |   577,00   |   770,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  5-1 |   3,70   |   643,00   |   810,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  5-2 |   3,93   |   683,00   |   850,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  6-1 |   4,14   |   720,00   |   890,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  6-2 |   4,79   |   834,00   |   960,00    |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  7-1 |   4,91   |   854,00   |   1.005,00   |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  7-2 |   5,52   |   960,00   |   1.102,00   |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  7-3 |   5,94   |   1.034,00   |   1.212,00   |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  8  |   6,58   |   1.145,00   |   1.452,00   |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
|  9  |   7,64   |   1.329,00   |   1.747,00   |
+--------+--------------+------------------+-------------------+
1.4. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorijo za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač kot so navedeni v Tabeli 1 točke 1.3.
2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2009 najmanj v znesku EUR 800,00, za leto 2010 pa v znesku najmanj EUR 800,00.
(2) V podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pripadata delavcu regresa za leti 2009 in 2010 najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(3) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača v roku v skladu z zakonom.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
(1) Povračilo stroškov prehrane med delom pripada delavcem v primeru gotovinskega plačila od 1. 8. 2009 najmanj v višini EUR 4,00. V primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, mu pripada dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj EUR 0,60 za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Višina drugih prejemkov iz 53. člena KPGD
(1) Višina odpravnine ob upokojitvi iz 1. odstavka 53. člena KPGD znaša od 1. 8. 2009 najmanj EUR 2.900,00.
(2) Solidarnostno pomoč iz tretje alineje 2. odstavka 53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8. 2009 dalje do višine EUR 750,00.
(3) Solidarnostno pomoč iz četrte alineje 2. odstavka 53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8. 2009 dalje do višine EUR 1.252,00.
5. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu Tarifna priloga 2009 h KPGD) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. avgusta 2009.
(2) Tarifna priloga 2009 h KPGD velja do 31. julija 2010.
(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2009 h KPGD se zavezujejo do 30. junija 2010 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD z začetkom uporabe s 1. avgustom 2010.
(4) V kolikor podpisniki Tarifne priloga 2009 h KPGD do konca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge h KPGD za naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2009 h KPGD preneha veljati Tarifna priloga 2008 h KPGD z dne 15. 7. 2008 (Uradni list RS, št. 76/08)
Ljubljana, dne 22. julija 2009
Podpisniki:
 
ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Predsednik sekcije
Zvonimir Kristančič l.r.
 
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Predsednica
Tanja Šuligoj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 4. 8. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004/14 o tem, da je Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno št. 5/4.

AAA Zlata odličnost