Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2940. Odlok o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, stran 8893.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
Št. 014-26/2009
Koper, dne 17. julija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 5. in 52. člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1; Uradni list RS, št. 77/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. julija 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev)
S tem odlokom se uskladi organiziranost in delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (v nadaljevanju: javni sklad) z določbami Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 – ZJS-1).
Podrobneje se določijo namen ustanovitve in dejavnost javnega sklada, čas za katerega je bil javni sklad ustanovljen, premoženje in kapital javnega sklada, pristojnosti ustanovitelja in organi javnega sklada ter prenehanje javnega sklada.
Javni sklad je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 42/00 in 29/02 ter Uradni list RS, št. 75/04 in 49/05) in je pravni naslednik Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (v nadaljevanju pravni prednik), ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 13/95).
Javni sklad je ustanovila Mestna občina Koper. V imenu ustanoviteljice Mestne občine Koper izvaja ustanoviteljske pravice občinski svet.
2. člen
(ime in sedež)
Ime javnega sklada:  Javni stanovanjski sklad Mestne
            občine Koper
Denominazione:     Fondo alloggi pubblico del Comune
            citta' di Capodistria.
Sedež javnega sklada: Verdijeva ulica 10, Koper.
Skrajšano ime javnega JSS MOK.
sklada:
3. člen
(znak in žig)
Storitveni  je sestavljen iz grafičnega (leva stran) in
znak javnega tekstovnega dela (desna stran). Grafični del
sklada:   predstavlja stilizirani izris pretorske palače
       s skrajšanim imenom javnega sklada, v
       tekstovnem delu pa je ime javnega sklada v
       slovenskem in italijanskem jeziku.
Žig javnega je okrogle oblike in vsebuje ime javnega sklada
sklada:   v slovenskem in italijanskem jeziku, skupaj z
       grafičnim delom njegovega znaka.
II. NAMEN USTANOVITVE IN DEJAVNOST JAVNEGA SKLADA
4. člen
(javni sklad)
Javni sklad je pravna oseba javnega prava.
Javni sklad razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga pridobi v last od ustanovitelja in s premoženjem iz drugih virov. Javni sklad med drugim opravlja tudi posle po pooblastilu.
Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega sklada.
5. člen
(namen javnega sklada)
Javni sklad je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo, skrbi za izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj in zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj ter stanovanjskih hiš.
6. člen
(dejavnosti javnega sklada)
Javni sklad skrbi za doseganje namena iz prejšnjega člena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Koper;
– investira in soinvestira v gradnjo nepremičnin;
– kupuje ali na drugi način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja;
– posluje, vzdržuje in gospodari s stanovanji in z drugimi nepremičninami, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada;
– izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj;
– izvaja kreditiranje in dodeljevanje drugih finančnih ugodnosti občanom za reševanje stanovanjske problematike;
– upravlja s stvarnim premoženjem ustanovitelja in po pooblastilu s premoženjem drugih pravnih oseb;
– pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju;
– opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja;
– prodaja stanovanj;
– zagotavljanje kadrovskih in tržnih najemnih stanovanj;
– javno-zasebno partnerstvo;
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.
7. člen
(dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti)
Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 41.100   Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– 41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– 64.910   Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920   Drugo kreditiranje
– 68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najemnih
       nepremičnin
– 68.300   Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
– 68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 71.111   Arhitekturno projektiranje
– 71.12   Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
– 81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.210   Splošno čiščenje stavb
– 81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– 84.110   Splošna dejavnost javne uprave
– 84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
       drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
       varnosti
– 84.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
       poslovanje.
8. člen
(čas, za katerega je javni sklad ustanovljen)
Javni sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
9. člen
(splošni pogoji poslovanja)
Javni sklad posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
10. člen
(neprofitna stanovanjska organizacija)
Javni sklad je kot neprofitna stanovanjska organizacija vpisan v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
III. PREMOŽENJE IN KAPITAL JAVNEGA SKLADA
11. člen
(namensko premoženje)
Vrednost namenskega premoženja po cenitvi na dan 31. 12. 2008 znaša 67.714.466,67 EUR.
Zaradi povečanja vrednosti namenskega premoženja za razliko med vrednostjo vpisano v sodnem registru in vrednostjo ocene vrednosti le-tega na dan 31. 12. 2008, ki je bila izračunana po načinu primerljivih prodaj in po načinu kapitalizacije donosa, ustanovitelj sprejme sklep o povečanju namenskega premoženja, ki začne veljati z dnem uveljavitve tega odloka.
Namensko premoženje javnega sklada se lahko uporablja samo za namen, za katerega je javni sklad ustanovljen.
Višina namenskega premoženja se usklajuje skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen
(opredelitev namenskega premoženja)
Namensko premoženje iz prejšnjega člena so sredstva pravnega prednika in namenska sredstva ustanovitelja v naslednjih oblikah:
– stanovanja in stanovanjske hiše, nepremičnine, ki se bodo prenavljale v stanovanja, garaže in parkirna mesta, najnujnejši bivalni prostori ter z vsemi temi nepremičninami povezana zemljišča (v nadaljevanju nepremičnine);
– terjatve iz dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam;
– terjatve iz poslovanja z nepremičninami;
– terjatve do bank za dane kratkoročne depozite;
– vrednosti papirji;
– denar na transakcijskem računu in v blagajni.
13. člen
(sredstva za delo javnega sklada)
Sredstva za delo sklada predstavljajo oprema, poslovni prostori in druga sredstva za delo javnega sklada.
14. člen
(drugo premoženje)
Javni sklad lahko od ustanovitelja ali od drugih oseb sprejme v upravljanje ali v last za izvajanje skupnih projektov tudi drugo premoženje. Tak prevzem se uredi s pogodbo.
Premoženje, ki ga javni sklad sprejme na tak način, se ne šteje za kapital javnega sklada in se ne vpiše v sodni register.
IV. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA IN ORGANI JAVNEGA SKLADA
15. člen
(pristojnosti ustanovitelja)
Ustanovitelj:
– določi namen javnega sklada, zaradi katerega je javni sklad ustanovljen;
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja;
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala javnega sklada;
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo javnega sklada;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki javnega sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada;
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom javnega sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta in direktorja javnega sklada;
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja;
– odloča o likvidaciji javnega sklada;
– odloča o drugih zadevah skladno z zakonom in tem odlokom.
16. člen
(organi javnega sklada)
Organa javnega sklada sta nadzorni svet in direktor.
17. člen
(nadzorni svet)
Nadzorni svet ima 7 članov. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v javnem skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.
Člani nadzornega sveta ustanovitelju odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti oziroma obveznosti.
18. člen
(volitve predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta)
Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani nadzornega sveta morajo na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor ali župan, vodi pa jo najstarejši član nadzornega sveta, izmed sebe izvoliti predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Namestnik predsednika v odsotnosti predsednika vodi seje z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima predsednik nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik sta izvoljena, če zanju glasuje večina vseh članov nadzornega sveta. Pri volitvah predsednika in namestnika predsednika ima tudi predsedujoči samo en glas.
19. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet:
– skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javnega sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega sklada;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega sklada;
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila javnega sklada;
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada;
– daje občinskemu svetu predloge za povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja;
– sprejema odločitve o najemanju dolgoročnih kreditov za potrebe sklada;
– odloča o ustanovitvi ali soustanovitvi NSO in drugih neprofitnih organizacij;
– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada;
– predlaga občinskemu svetu spremembe in dopolnitve tega odloka;
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu, tem odloku ali drugem pravnem aktu oziroma predpisu.
20. člen
(način odločanja na sejah in poslovnik o delu nadzornega sveta)
Nadzorni svet sprejme odločitev z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
Način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta, uredi nadzorni svet s poslovnikom o svojem delu.
21. člen
(direktor)
Javni sklad ima direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta javnega sklada.
Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.
Ustanovitelj imenuje direktorja za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
– znanje italjanskega jezika,
– ima sposobnost vodenja in organiziranja;
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna;
– predloži program dela za mandatno obdobje.
Direktor je lahko predčasno razrešen oziroma mu predčasno poteče mandat v primerih določenih z zakonom.
22. člen
(pristojnosti in odgovornost direktorja)
Direktor:
– zastopa in predstavlja javni sklad;
– organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti javnega sklada ter predlaga sanacijske ukrepe;
– izvršuje finančni načrt in plan dela javnega sklada ter odloča o oddaji stanovanj in drugih nepremičnin;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– določi predlog splošnih pogojev poslovanja javnega sklada;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja javnega sklada;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem oziroma drugimi zadevami povezanimi s poslovanjem javnega sklada;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– skrbi za sodelovanje z območnimi lokalnimi skupnostmi, resornim ministrstvom in drugimi javnimi stanovanjskimi skladi z območja Republike Slovenije;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog javnega sklada;
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnih razmerij uslužbencev javnega sklada;
– ocenjuje delovno uspešnost in odloča o napredovanju vodij notranjih organizacijskih enot – služb in uslužbencev, ki so del vodstva javnega sklada;
– daje soglasje k ocenam delovne uspešnosti vodij, zaposlenim v notranjih organizacijskih enotah javnega sklada;
– odloča o dodelitvi izplačila za redno delovno uspešnost vseh javnih uslužbencev, zaposlenih v javnem skladu;
– opravlja vse ostale naloge določene s predpisi s področja delovanja javnega sklada in tem odlokom.
Za skrbnost in odgovornost direktorja javnega sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
V. PRENEHANJE JAVNEGA SKLADA
23. člen
(razlogi za prenehanje)
Javni sklad preneha:
– če se združi z enim ali več javnih skladov v novo pravno osebo;
– če se pripoji k drugi osebi javnega prava;
– če se vrednost kapitala zmanjša pod 10.000.000 EUR;
– če postane javni sklad insolventen;
– če tako odloči ustanovitelj.
V primeru prenehanja sklada prevzame premoženje in obveznosti sklada ustanovitelj.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(slovnična oblika)
V tem odloku v moški slovnični obliki zapisane funkcije članov nadzornega sveta in direktorja, se uporabljajo kot nevtralne.
25. člen
(sestava nadzornega sveta in imenovanje direktorja)
Določila četrtega odstavka 17. člena, 18. člena in petega odstavka 21. člena tega odloka, ki se nanašajo na sestavo nadzornega sveta, volitve predsednika nadzornega sveta oziroma njegovega namestnika in na izpolnjevanje novih pogojev za imenovanje direktorja, se pričnejo uporabljati pri prvem naslednjem imenovanju članov nadzornega sveta ter direktorja.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 42/00 in 29/02 ter Uradni list RS, št. 75/04 in 49/05) in Statut Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 31/03), razen 13., 14. in 15. člena, ki se uporabljajo do sprejema novih splošnih pogojev poslovanja.
27. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/2009
Koper, dne 16. julija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E C R E T O
sull’istituzione e sull’organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
N.: 014-26/2009
Capodistria, lì 17 luglio 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 5 e 52 della Legge sui fondi pubblici (ZJS-1; G. U. della RS, n. 77/08), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 luglio 2009, ha accolto il
D E C R E T O
sull’istituzione e sull’organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Articolo 1
(istituzione)
Il presente decreto è finalizzato all’adeguamento dell’assetto organizzativo e della gestione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (nel seguito denominato: fondo pubblico) alle disposizioni della Legge sui fondi pubblico (G. U. della RS, n. 77/08 – ZJS-1).
Nel decreto sono definiti l’obiettivo dell’istituzione e le finalità del fondo pubblico, il patrimonio ed il capitale sociale del fondo, il periodo di durata, le attribuzioni del fondatore e gli organi del fondo pubblico, la cessazione del fondo pubblico.
Il Fondo pubblico è stato istituito con il Decreto sulla costituzione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 42/00 e 29/02 e G. U. della RS, n. 75/04 e 49/05) ed è il successore legale del Fondo alloggi del Comune città di Capodistria (nel seguito: predecessore legale) istituito con il Decreto sull’istituzione del Fondo alloggi del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 13/95).
Il fondo pubblico è stato istituito dal Comune città di Capodistria. L’attuazione dei diritti del fondatore spetta al Consiglio comunale.
Articolo 2
(denominazione e sede)
Denominazione del fondo Javni stanovanjski sklad Mestne
pubblico:        občine Koper -
             Fondo alloggi pubblico del Comune
             citta' di Capodistria.
Sede del fondo pubblico: Via Verdi 10, Capodistria.
Designato per brevita:  FAP del CCC – JSS MOK.
Articolo 3
(emblema e timbro)
Emblema del e costituito da una parte grafica (lato sinistro)
fondo    e da una parte testuale (lato destro). Nella
pubblico:  parte grafica e riportata l’immagine stilizzata
      del Palazzo Pretoria con il nome abbreviato del
      fondo, in qeulla parte testuale, invece, si legge
      la denominazione del fondo pubblico in lingua
      slovena ed italiana.
Timbro del e di forma circolare e contiene la denominazione
fondo    del fondo pubblico in lingua slovena ed italiana
pubblico:  unitamente alla parte grafica dell’emblema.
II. FINALITÀ ED ATTIVITÀ DEL FONDO PUBBLICO
Articolo 4
(fondo pubblico)
Il fondo è persona giuridica di diritto pubblico.
Il fondo pubblico dispone del patrimonio dedicato cedutogli dal fondatore, e del patrimonio proveniente da altre fonti. Il fondo pubblico svolge, tra l’altro, anche delle attività su delega.
Il fondo pubblico risponde dei propri obblighi nei confronti dei creditori con l’intero proprio patrimonio.
Il fondatore non risponde degli obblighi del fondo pubblico.
Articolo 5
(finalità del fondo pubblico)
Il fondo pubblico è il principale ente locale chiamato ad attuare il piano nazionale di edilizia abitativa a livello locale attraverso la predisposizione e la realizzazione del rispettivo programma comunale. Contestualmente, il fondo svolge anche mansioni amministrative di pertinenza dell’ente locale.
Nel settore della provvista di alloggi, il fondo incentiva l’edilizia residenziale ed il miglioramento qualitativo degli alloggi privati esistenti, oltre a garantire la costruzione di alloggi a canone agevolato, il restauro e la manutenzione degli appartamenti e case residenziali private.
Articolo 6
(attività del fondo pubblico)
Il fondo pubblico si adopera per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente svolgendo soprattutto le seguenti attività:
– Predispone ed attua il programma abitativo del Comune città di Capodistria;
– Finanzia e cofinanzia la costruzione di beni immobili;
– Acquista od acquisisce in altro modo le case abitativa, gli alloggi e le unità abitative che affitta assicurando la disponibilità di abitazioni a canone agevolato;
– Si occupa della gestione, manutenzione e dell’amministrazione degli alloggi e di altri immobili costituenti il patrimonio dedicato del fondo pubblico;
– Svolge le operazioni necessarie all’assegnazione ed alla permuta di alloggi;
– Concede mutui ed agevolazioni di carattere finanziario destinati a risolvere i problemi abitativi;
– Gestisce il patrimonio del fondatore e, per delega, anche il patrimonio di altre persone giuridiche;
– Contrae prestiti per il finanziamento dell’edilizia abitativa;
– Svolge mansioni amministrative di competenza del fondatore nel settore abitativo;
– Effettua la vendita di alloggi;
– Assicura la disponibilità degli alloggi di servizio e di quelli a canone di mercato;
– Partenariato pubblico – privato;
– Esplica altre mansioni previste dalla legge ed attinenti alla realizzazione del programma abitativo nazionale.
Articolo 7
(attività secondo la classificazione delle attività economiche)
In virtù della vigente classificazione delle attività economiche, il fondo pubblico esercita le seguenti attività:
– 41.100  Sviluppo di progetti immobiliari
– 41.200  Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
– 64.910  Leasing finanziario
– 64.920  Altre attivita creditizie
– 68.100  Compravendita di beni immobili effettuata su beni
      propri
– 68.200  Affitto e gestione di immobili di proprieta o in
      leasing
– 68.300  Attivita immobiliare per conto terzi
– 68.310  Attivita di mediazione immobiliare
– 68.320  Gestione di immobili per conto terzi
– 71.111  Attivita degli studi di architettura
– 71.12   Attivita degli studi di ingegneria ed altri studi
      tecnici
– 81.100  Servizi integrati di gestione agli edifici
– 81.210  Pulizia generale di edifici
– 81.300  Cura e manutenzione del paesaggio
– 84.110  Attivita generali di amministrazione pubblica
– 84.120  Regolamentazione delle attivita relative alla
      fornitura di servizi di assistenza sanitaria,
      dell’istruzione, di servizi culturali e ad altri
      servizi sociali, esclusa l’assicurazione sociale
      obbligatoria
– 84.130  Regolamentazione delle attivita che contribuiscono ad
      una piu efficiente gestione delle attivita economiche.
Articolo 8
(durata del fondo pubblico)
Il fondo pubblico è stato istituito per un periodo di tempo indeterminato.
Articolo 9
(condizioni generali di gestione)
La gestione del fondo pubblico avviene nel rispetto delle relative condizioni generali pubblicate sul sito web dello stesso fondo pubblico.
Articolo 10
(organizzazione per l’edilizia abitativa non profit)
Il fondo pubblico è un’organizzazione per l’edilizia abitativa, iscritta nel rispettivo registro.
III. PATRIMONIO E CAPITALE DEL FONDO PUBBLICO
Articolo 11
(patrimonio dedicato)
Il valore del patrimonio dedicato ammonta, secondo la stima effettuata il 31. 12. 2008, a Euro 67.714.466,67 EUR.
Visto l’aumento del valore del patrimonio dedicato, riconducibile alla differenza tra il valore riportato nel registro giudiziario e quello stimato al 31. 12. 2008, calcolato in considerazione delle vendite paragonabili e della capitalizzazione del profitto, il fondatore decide in merito all’aumento del patrimonio dedicato accogliendo l’apposita delibera che acquista efficacia con l’entrata in vigore del presente decreto.
Il patrimonio dedicato del Fondo può essere utilizzato unicamente per le finalità per le quali il Fondo stesso è stato istituito.
L’ammontare del patrimonio dedicato è definito nel rispetto della vigente normativa.
Articolo 12
(definizione del patrimonio dedicato)
Il patrimonio dedicato di cui all’articolo precedente è costituito dai beni del predecessore legale e da quelli conferiti dal fondatore nelle seguenti forme:
– Alloggi e case abitative, beni immobili ristrutturati e destinati ad abitazioni, autorimesse, parcheggi, vani destinati a sopperire alle necessità abitative ed i relativi terreni (nel seguito denominati: beni immobili);
– Crediti da mutui a lungo termine, finalizzati alla soluzione del problema abitativo, concessi a persone fisiche e giuridiche;
– Crediti derivanti dalla gestione di beni immobili;
– Crediti vantati nei confronti delle banche per depositi a breve termine;
– titoli;
– depositi bancari e fondi di cassa.
Articolo 13
(mezzi operativi del fondo pubblico)
Rappresentano i mezzi operativi del fondo gli arredi, i locali d’esercizio ed altri materiali occorrenti per lo svolgimento dell’attività del fondo pubblico.
Articolo 14
(altro patrimonio)
Il fondatore od altre persone possono affidare in gestione o trasferire in proprietà al fondo pubblico anche altro patrimonio allo scopo di realizzare i progetti comuni. Tale transazione viene regolata con un contratto.
Il patrimonio ricevuto dal fondo pubblico nelle modalità di cui al comma precedente non rientra nel capitale del fondo e non viene iscritto nel registro giudiziario.
IV. COMPETENZE DEL FONDATORE ED ORGANI DEL FONDO PUBBLICO
Articolo 15
(competenze del fondatore)
Il fondatore:
– Definisce le finalità di istituzione del fondo pubblico;
– Approva la politica gestionale e da il proprio consenso alle condizioni generali di gestione;
– Decide in merito all’aumento ed alla riduzione del capitale del fondo pubblico;
– Accoglie il piano di gestione, il piano finanziario e la relazione annuale del fondo pubblico;
– Decide in merito all’utilizzo delle somme eccedenti le entrate rispetto alle uscite ed alla copertura di quelle eccedenti le uscite rispetto alle entrate del fondo pubblico;
– Da il proprio consenso all’accettazione del patrimonio conferito da altre persone, come pure ai progetti promossi congiuntamente dal fondo pubblico e da persone giuridiche slovene e straniere;
– Nomina un revisore su proposta del consiglio di controllo;
– Decide in merito alla liquidazione del fondo pubblico;
– Decide in merito ad altre questioni previste dalla legge o dal presente decreto.
Articolo 16
(organi del fondo pubblico)
Sono organi del fondo pubblico il consiglio di controllo ed il direttore.
Articolo 17
(consiglio di controllo)
Il consiglio di controllo conta 7 membri che non possono essere impiegati presso il fondo pubblico né svolgere mansioni od attività ritenute incompatibili con la carica di membro del consiglio di controllo.
I membri del consiglio di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri del consiglio di controllo devono svolgere i propri compiti rispettando le regole di buona economia.
Almeno un membro del consiglio di controllo deve avere una preparazione nel campo contabile o finanziario, ed almeno uno in campo giuridico.
I membri del consiglio di controllo sono responsabili nei confronti del fondatore per danni causati dall’inadempimento o dalla violazione delle loro competenze od obblighi.
Articolo 18
(elezioni del presidente e del vicepresidente del consiglio di controllo)
Il consiglio di controllo è validamente costituito con la nomina di tutti i suoi membri che si riuniscono in seduta deliberativa. Nel corso della prima seduta convocata dal direttore o dal sindaco e presieduta dal membro più anziano, i membri del consiglio di controllo sono chiamati ad eleggere, tra loro, il presidente ed il vicepresidente del consiglio di controllo. In assenza del presidente le sedute sono presiedute dal vicepresidente che detiene i medesimi poteri, diritti e responsabilità come quelli spettandi al presidente del consiglio di controllo.
Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di controllo sono eletti con la maggioranza dei voti di tutti i membri. A chi presiede i lavori compete un solo voto alle elezioni del presidente e del vicepresidente.
Articolo 19
(attribuzioni del consiglio di controllo)
Il consiglio di controllo:
– Vigila perché il fondo pubblico operi secondo le finalità dell’istituzione;
– Controlla i libri sociali e la documentazione contabile del fondo pubblico;
– Approva le condizioni generali di gestione del fondo pubblico;
– Fornisce il proprio parere alla proposta di conferimento del patrimonio da altre persone ed alle proposte di partnership in progetti con altre persone giuridiche slovene o straniere;
– Propone la nomina e l’esonero del direttore del fondo pubblico;
– Da il consenso all’assetto organizzativo interno del fondo proposto dal direttore del medesimo;
– Redige relazioni per il fondatore prendendo posizione in merito al piano finanziario e di gestione ed al rapporto di gestione del fondo pubblico;
– Propone le modalità di ripartizione delle somme eccedenti delle entrate rispetto alle uscite nonché il modo di copertura delle somme eccedenti delle uscite rispetto alle entrate del fondo pubblico;
– Avanza proposte al consiglio comunale riguardanti l’aumento ovvero la riduzione del patrimonio dedicato;
– Accoglie decisioni sull’assunzione di prestiti a lungo termine destinati a sopperire alle necessità del fondo;
– decide in merito alla fondazione o cofondazione delle Organizzazioni operanti nel settore abitativo senza scopo di lucro, come pure di altre organizzazioni affini;
– Propone la nomina del revisore di conti;
– Dietro richiesta del fondatore provvede a stendere un rapporto sulle singole operazioni commerciali del fondo pubblico;
– Propone al consiglio comunale modifiche ed itnegrazioni al presente decreto;
– Decide in merito ad altre questioni previste dalla legge, dal presente decreto o da altro atto o norma.
Articolo 20
(modalità di deliberazione alle sedute e regolamento del consiglio di controllo)
Il consiglio di controllo delibera con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. In caso di parità di voti decide il voto di chi presiede i lavori.
Il consiglio di controllo regola le modalità di lavoro, la convocazione e la conduzione delle sedute con il relativo regolamento.
Articolo 21
(direttore)
Il fondo pubblico ha un proprio direttore.
Il direttore è nominato ed esonerato dal fondatore, dietro proposta del consiglio di controllo del fondo pubblico.
Il consiglio di controllo redige la proposta del bando di concorso per la nomina del direttore.
Il direttore è nominato dal fondatore e dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione.
La carica di direttore può essere ricoperta da una persona che oltre ad adempiere le condizioni generali previste dalla legge, possegga i seguenti requisiti:
– Abbia un titolo di studio universitario ad indirizzo economico, tecnico o giuridico;
– Abbia un’esperienza lavorativa di almeno otto anni di cui cinque anni maturati in posizioni di responsabilità analoghe;
– Abbia conoscenza della lingua italiana;
– Possegga capacità dirigenziali ed organizzative;
– Non abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato per il quale non è prevista la sospensione condizionale della pena;
– Sottoponga il programma di lavoro per il periodo di durata in carica.
Il direttore può essere esonerato anticipatamente oppure termina il mandato anzitempo nei casi previsti dalla legge.
Articolo 22
(competenze e responsabilità del direttore)
Il direttore:
– Ha il potere di rappresentanza del fondo pubblico;
– Organizza e conduce il lavoro e la gestione del fondo pubblico;
– Emana atti giuridici riguardanti singole questioni di pertinenza del fondo pubblico;
– Adotta provvedimenti atti a mantenere la redditività e la liquidità del fondo pubblico e propone misure sanzionatorie;
– Provvede alla realizzazione del piano finanziario ed operativo del fondo pubblico e decide in merito alla concessione in affitto di alloggi e di altri immobili;
– Adotta e mette in atto i provvedimenti finalizzati all’attuazione degli orientamenti per la politica gestionale del fondo pubblico;
– Determina la proposta delle condizioni generali di gestione del fondo pubblico;
– Relaziona il consiglio di controllo sulla politica gestionale e su altre questioni attinenti alla gestione del fondo pubblico;
– Su richiesta del consiglio di controllo, relaziona in merito alle singole operazioni connesse con il patrimonio dedicato ovvero con altre questioni riguardanti la gestione del fondo pubblico;
– Avanza proposte ed attua le delibere del consiglio di controllo;
– Cura la collaborazione con le comunità locali territoriali, con il ministero competente e con altri fondi pubblici affini operanti nel territorio della Repubblica di Slovenia;
– Assicura lo svolgimento delle mansioni di natura tecnica ed altra del fondo pubblico;
– Decide in merito ai diritti ed agli obblighi scaturenti dai rapporti di lavoro dei dipendenti del fondo pubblico;
– Valuta l’efficienza del personale e decide sull’avanzamento dei dirigenti delle unità interne – servizi ed impiegati della dirigenza del fondo pubblico;
– Da il proprio consenso alle valutazioni dell’efficienza del personale impiegato nelle unità interne del fondo pubblico, così come proposte dai rispettivi dirigenti;
– Decide in merito all’assegnazione del premio di produttività ai dipendenti pubblici impiegati presso il fondo pubblico;
– Svolge altri compiti stabiliti dalle norme disciplinanti l’attività del fondo pubblico e dal presente decreto.
Riguardo alla diligenza ed alla coscienziosità del direttore del fondo pubblico, come pure alla responsabilità civile verso terzi, si applicano per analogia le disposizioni della legge che regola le società economiche.
V. CESSAZIONE DEL FONDO PUBBLICO
Articolo 23
(motivi di cessazione)
Il fondo pubblico cessa:
– In caso di aggregazione con uno o più fondi pubblici e la costituzione di una nuova persona giuridica;
– In caso di incorporazione in altra persona di diritto pubblico;
– Se il valore del capitale scende al di sotto di 10.000.000 EUR;
– In caso d’insolvenza del fondo pubblico;
– Per decisione del fondatore.
In caso di cessazione del fondo i rispettivi obblighi ed il patrimonio sono assunti dal fondatore.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24
(genere grammaticale)
Le cariche dei membri del consiglio di controllo e del direttore, riportate nel genere grammaticale maschile, vanno considerate come neutre.
Articolo 25
(composizione del consiglio di controllo e nomina del direttore)
Le disposizioni dell’articolo 17, quarto comma, dell’articolo 18 e dell’articolo 21, quinto comma, del presente decreto, riguardanti la composizione del consiglio di controllo, le elezioni del presidente ovvero del vicepresidente del medesimo, come pure i nuovi requisiti richiesti per la nomina a direttore, si applicano a partire dalla prima nomina successiva dei membri del consiglio di controllo e del direttore.
Articolo 26
(cessazione di validità)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia il Decreto sull’istituzione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 42/00 e 29/02 e G. U. della RS, n. 75/04 e 49/05) e lo Statuto del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 31/03), salvo gli articoli 13, 14 e 15 che si applicano fino all’approvazione delle condizioni generali di gestione.
Articolo 27
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 014-26/2009
Capodistria, lì 16 luglio 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost