Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2815. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkno, stran 8003.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 6. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Cerkno ter njuno uporabo.
2. člen
Grb Občine Cerkno se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah.
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
3. člen
Zastava Občine Cerkno se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
4. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Cerkno so sestavni del tega odloka.
Izvirnike upodobitev grba in zastave ter matrice za njihovo upodobitev hrani Občina Cerkno.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Cerkno.
Grba in zastave ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati niti kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev, niti kot znak različnih prireditev, niti kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
II. GRB
6. člen
Opis grba – splošno: grb Občine Cerkno predstavlja srebrni ščit poznogotskega stila; ta nosi podobo divjega petelina, stoječega na zelenem odprtem bršljanovem vencu, ki ponazarja črko »C«.
Blazon: grb Občine Cerkno je upodobljen na povišanem (Slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike; srebrna plošča ščita nosi podobo divjega petelina (tetrao urogallis) v črni, rdeči, modri in zlati barvi, stoječega na, v levo odprtem, zelenem vencu iz bršljanovih listov, venec predstavlja veliko črko »C«.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatnih grafik, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »DOS« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
7. člen
Grb se uporablja:
– v pečatih, štampiljkah in v vseh oznakah občinskih organov in krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno;
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Cerkno, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
– ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih Občine Cerkno, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.;
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
8. člen
Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Cerkno v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Cerkno predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Cerkno v protokolarnih zadevah;
– kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Cerkno, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Cerkno.
O uporabi grba iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
9. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Če se grb Občine Cerkno uporablja z več grbi tujih ali domačih lokalnih skupnosti, njim ustreznimi znaki organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb Občine Cerkno:
– če so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone;
– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
Za uporabo grba Občine Cerkno skupaj z grbom Republike Slovenije je potrebno ravnati po določilih zakona, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA
10. člen
Opis zastave – splošno: zastava Občine Cerkno je v beli in zeleni barvi z atributom, odprtim zelenim vencem iz bršljanovih listov na belem kvadratnem sredinskem delu zastavine rute.
Opis zastave: razmerje zastavne rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 (dva proti pet) s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, torej zeleni odprti venec (črka »C«) iz bršljanovih listov.
Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) imenovane višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape »DOS« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
Horizontalna oblika zastave je tista, pri kateri si barvna polja zeleno, belo, zeleno sledijo od droga proti desni strani. Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo.
11. člen
Zastava Občine Cerkno je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Cerkno, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda občinski svet, lahko pa je stalno izobešena tudi na stavbah organov občinske uprave in krajevnih skupnosti.
12. člen
Zastava Občine Cerkno je stalno izobešena na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtca in osnovne šole, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno.
Zastava Občine Cerkno se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in predstojnikov organov v sestavi občinske uprave.
13. člen
Zastava Občine Cerkno se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori Občine Cerkno in prostori krajevnih skupnosti:
– ob prazniku Občine Cerkno in
– ob državnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno, izobesijo zastavo Občine Cerkno v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
14. člen
Zastava se lahko izobesi tudi:
– ob predstavljanju Občine Cerkno v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Cerkno predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Cerkno v protokolarnih zadevah;
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
15. člen
Ko je zastava Občine Cerkno izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Ko je zastava Občine Cerkno izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Občine Cerkno v sredini.
Ko je zastava Občine Cerkno izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Občine Cerkno:
– če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
– če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;
– če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
– če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.
Ko je zastava Občine Cerkno izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Cerkno (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Cerkno.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, veljajo za način izobešanja določbe zakona, ki ureja izobešanje zastave Republike Slovenije in zastave Evropske unije.
16. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Cerkno.
lV. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE OBČINE CERKNO
17. člen
Grb in zastavo Občine Cerkno se lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:
– Občina Cerkno ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve,
– Občina Cerkno ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
– Občina Cerkno prireditev finančno ali na drug način podprla.
Grb in zastavo Občine Cerkno se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
18. člen
Uporaba grba Občine Cerkno se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju Občine Cerkno, in sicer:
– v znaku,
– v priznanjih, ki jih podeljuje,
– na spominskih darilih in značkah,
– v publikacijah,
– v obliki spominskih daril in značk,
– v drugih primerih za komercialne namene v skladu z določili tega odloka.
19. člen
Za uporabo grba in zastave Občine Cerkno v primerih iz 17. in 18. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
Prošnji za uporabo grba in zastave Občine Cerkno mora prosilec iz 17. člena tega odloka priložiti dokumentacijo, iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi grba in zastave Občine Cerkno.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba Občine Cerkno mora prosilec iz 18. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi grba Občine Cerkno ter kratko predstavitev namena uporabe grba Občine Cerkno.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Cerkno, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
20. člen
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Cerkno preneha veljati:
– če se odvzame;
– če se upravičenec pisno odpove uporabi grba in zastave Občine Cerkno.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba in zastave Občine Cerkno ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju.
21. člen
Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi občinska uprava.
V. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA OBČINE CERKNO
22. člen
Vsi dokumenti organov Občine Cerkno, občinske uprave in krajevnih skupnosti morajo biti pripravljeni tako, da se uporablja grb Občine Cerkno v skladu z enotnimi pravili.
Grb Občine Cerkno, ki ga organi Občine Cerkno, občinska uprava in krajevne skupnosti Občine Cerkno uporabljajo na svojih publikacijah, se uporablja v skladu z enotnimi pravili.
Župan izda priročnik celostne grafične podobe Občine Cerkno, ki vsebuje tudi primere uporabe grba Občine Cerkno iz prvega odstavka tega člena in splošne primere uporabe grba Občine Cerkno. Za pripravo priročnika in njegovo posodabljanje je pristojna občinska uprava.
Priročnik iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravno naravo navodila.
VI. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat oziroma pristojni inšpekcijski organ.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
24. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb, razen v primerih iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena;
– uporablja grb ali zastavo Občine Cerkno brez dovoljenja;
– uporablja grb ali zastavo Občine Cerkno v nasprotju s pogoji in načini, pod katerimi se dovoljuje njihova uporaba.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb ali zastavo Občine Cerkno brez dovoljenja.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 EUR se kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb ali zastavo Občine Cerkno brez dovoljenja.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Župan izda priročnik celostne podobe Občine Cerkno v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2008-11
Cerkno, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
Priloga:
– Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Cerkno

AAA Zlata odličnost