Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2320. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008, stran 6412.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), četrte alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/03, 56/02, 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2008 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v €
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Realizacija
                             2008
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        5.287.848
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            4.305.117
70  DAVČNI PRIHODKI                3.388.590
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.722.768
   703 Davki na premoženje             398.130
   704 Domači davki na blago in storitve      267.692
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                916.527
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      564.838
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              1.366
   712 Denarne kazni                 5.740
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     7.018
   714 Drugi nedavčni prihodki           337.565
72  KAPITALSKI PRIHODKI                67.727
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     59.622
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in        8.105
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 14.162
   730 Prejete donacije iz domačih virov       14.162
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI               900.842
   740 Transferni prihodki iz drugih        322.916
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz      577.926
   sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          5.793.205
40  TEKOČI ODHODKI                  930.384
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      198.211
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      37.309
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve         689.021
   403 Plačila domačih obresti            5.843
   409 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI                1.351.753
   410 Subvencije                  39.912
   411 Transferi posameznikom in          713.944
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    149.028
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        448.869
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             3.237.026
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     3.237.026
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             274.042
   431 Investicijski transferi prav. in       262.042
   fizič. osebam, ki niso pror. por.
   432 Investicijski transferi proračunskim     12.000
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI   –505.357
   PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     208.147
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          208.147
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev         205.857
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        2.290
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      18.384
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      18.384
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       17.695
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        689
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     189.763
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   –315.594
   (I.+IV.-II.-V.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      505.357
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. 2008
   9009 Splošni sklad za drugo            56.359
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2009
Vipava, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost