Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007, stran 6410.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), četrte alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/03, 56/02, 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v €
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  Realizacija
                             2007
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.948.457
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.915.372
70  DAVČNI PRIHODKI                3.057.319
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.603.263
   703 Davki na premoženje             274.014
   704 Domači davki na blago in storitve      180.042
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                858.053
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      700.260
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             4.385
   712 Denarne kazni                  872
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    43.020
   714 Drugi nedavčni prihodki           109.516
72  KAPITALSKI PRIHODKI               196.283
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    196.283
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 8.952
   730 Prejete donacije iz domačih virov       8.952
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI               827.850
   740 Transferni prihodki iz drugih        827.850
   javnofinančnih institucij
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
   786 Sredstva EU, evropskega sklada za
   regionalni razvoj
   788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna
   EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.726.946
40  TEKOČI ODHODKI                 832.979
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      183.945
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      35.158
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        613.876
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI               1.263.523
   410 Subvencije                  12.519
   411 Transferi posameznikom in          718.550
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     140.168
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        392.286
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             3.453.030
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.453.030
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             177.414
   431 Investicijski transferi prav. in      169.559
   fizič. osebam, ki niso pror. por.
   432 Investicijski transferi proračunskim     7.855
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –778.489
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     2.290
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
   75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         2.290
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       2.290
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       689
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE             689
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        689
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     1.601
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       –776.887
   RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     778.489
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   2007
   9009 Splošni sklad za drugo           371.792
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2009
Vipava, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost