Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2285. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 6346.

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) in tretjega odstavka 4. člena, drugega in tretjega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju monetarnih finančnih institucij
1.
Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega poslovanja in analize finančne stabilnosti.
S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij v skladu z Uredbo (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32), Uredbo (ES) št. 63/2002 Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2001 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2001/18), Uredbo Evropske centralne banke z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe ECB/2001/18 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2009/7), Smernico Evropske centralne banke z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2007/9), Smernico Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2008/31), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES z dne 19. junija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov in Uredbo Komisije št. 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES.
Za monetarne finančne institucije, za katere se uporablja Uredba ECB št. 958/2007, določa ta sklep tudi obveznost monetarnih institucij glede poročanja podatkov o finančnih računih.
2.
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
– banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– podružnice bank tretjih držav, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
– podružnice bank držav članic, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije;
– hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije;
– družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic Evropske unije, ki so pooblaščene opravljati storitve izdaje elektronskega denarja;
– podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije.
Med obveznike poročanja po tem sklepu ne sodijo skladi denarnega trga, ki so opredeljeni kot tisti vzajemni skladi, katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in, ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga. Tako opredeljeni skladi denarnega trga so obvezniki poročanja na podlagi sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08 in 97/08).
3.
Obvezniki poročanja iz druge točke tega sklepa morajo mesečno zagotavljati mesečne podatke o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in o postavkah prevrednotenj s transakcijami.
4.
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 77/04 in 51/08).
Z dnem uveljavitve tega sklepa za obveznike poročanja po tem sklepu prenehata veljati Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07) in Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi zagotavljanja pravilnosti poročanja navedena predpisa uporabljata tudi za obveznike poročanja po tem sklepu, in sicer za poročanje podatkov do vključno meseca decembra 2010.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Banka Slovenije v primeru, da so poročila posredovana po tem sklepu pravilna, obveznikom poročanja lahko dovoli predčasno prenehanje dvojnega poročanja.
6.
Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu posredovati za mesec junij 2010.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. junija 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost