Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009

Kazalo

2140. Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško, stran 6105.

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 17. redni seji z dne 27. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Laško s tem odlokom, z namenom, da se ohrani celovitost, izvirnost in historična pričevalnost, razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena naslednje etnološke objekte:
1. BLATNI VRH – Hiša Blatni vrh 17 (EŠD 25624), parc. št. 374 (del), k.o. Mrzlo Polje,
2. MRZLO POLJE – Hiša z mlinom Mrzlo polje 2 (EŠD 25373), parc. št. *242, k.o. Mrzlo Polje.
II. OPIS SPOMENIKOV Z OBRAZLOŽITVIJO, NJIHOVO VREDNOTENJE IN VARSTVENI REŽIM
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev etnoloških objektov iz 1. člena tega odloka za etnološke kulturne spomenike lokalnega pomena, varstveni režimi in obseg zgoraj naštetih etnoloških objektov so za vsak navedeni objekt utemeljeni v strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Laško – etnološki spomeniki, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, 15. 5. 2009.
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo pa se v Občini Laško in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območni enoti Celje.
III. NADZOR
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje. Za vsako spremembo funkcije spomenikov, poseg v spomenike, njihove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje.
4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave, v 30 dneh od uveljavitve odloka, predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanja, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni pogoji lahko omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
6. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine in Zakon o prekrških.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-01/2009
Laško, dne 27. maja 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.