Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2057. Statut javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, stran 5983.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 – Uradni list RS, 94/07) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05 – dopolnitev) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, Uradni list RS, št. 83/08 z dne 22. 8. 2008 je svet zavoda na 1. ustanovni seji dne 18. 3. 2009 sprejel
S T A T U T
javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se določa:
– dejavnosti, organizacija in način poslovanja zavoda,
– določbe in pristojnosti organov zavoda in način odločanja,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– uporaba in hranjenje žigov,
– volitve ali imenovanja organov javnega zavoda,
– delovna razmerja delavcev in disciplinska odgovornost,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge vsebine, določene z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju besedila: zakon) ali Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljevanju besedila: zavod).
2. člen
Zavod pri opravljanju registriranih dejavnosti in izvajanju programa dela in razvoja sodeluje in se povezuje z institucijami, organizacijami, asociacijami in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami na domačem in mednarodnem trgu oziroma prostoru.
3. člen
Zavod se lahko tudi združuje, včlanjuje, soustanavlja in ustanavlja različne asociacije in organizacije ter druge pravne osebe doma in v tujini pod pogojem, da njihova dejavnost ni v nasprotju z interesi in pravnim redom Republike Slovenije.
4. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je OBČINA KOČEVJE, mat. štev.: 5874238, dav. štev.: 20945892, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje ustanovitelj preko sveta zavoda.
II. STATUSNA DOLOČILA
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
5. člen
Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je: Zavod za inovativno okolje podjetniških, namenskih in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov, centrov, platform, grozdov in mrež Kočevje.
Skrajšano ime zavoda glasi: Podjetniški inkubator Kočevje.
6. člen
Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trata XIV/6, 1330 Kočevje. O spremembi poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda.
7. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusno pravno ureditev in položaj zavodov.
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
8. člen
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti povezano z delovanjem zavoda in je ustanovitev novega pravnega subjekta smiselna in racionalna.
Zavod lahko spremeni ime, sedež, dejavnost in statut samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja.
2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi svet zavoda. Morebitna omejitev pooblastila se vpiše v sodni register.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
V primerih, ko je direktor zavoda tudi pogodbena stranka, je za zastopanje zavoda pooblaščen eden izmed drugih članov sveta zavoda po sklepu sveta zavoda.
Pod pogoji, določenimi v zakonu, se lahko imenuje tudi vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
3. Dejavnost zavoda
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti.
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti:
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Šifra in ime podrazreda dejavnosti:
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področ. naravoslovja in tehnologije
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Ostale dejavnosti so podrobneje opredeljene v Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje.
11. člen
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
13. člen
Dejavnost zavoda je usmerjena k uresničevanju naslednjih ciljev:
– podjetniško planiranje,
– organiziranje podjetniških srečanj,
– ustvarjanje pogojev za celosten podjetniški razvoj,
– razvoj kadrov in razvoj človeških virov,
– opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
– ustvarjanje razvojnih prednosti,
– koordinacija razvojnih programov posameznih razvojnih skupnosti.
14. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno za vse zainteresirane naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela zavoda na domačem in mednarodnem trgu.
4. Znak in pečat zavoda
15. člen
Zavod ima na poslovnih listinah v »glavi« kotnik, v kotniku v zgornjem kraku se nahaja simbol lista, v spodnjem kraku pa telefon, GSM, e-mail in URL, desno od zgornjega kraka kotnika se nahaja ¶K in nad spodnjim krakom kotnika PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE – TRATA XIV 6 – 1330 KOČEVJE. V »glavi« se lahko po potrebi nahaja tudi grb Občine Kočevje in EU znak. V »nogi« se nahajajo tri zvezde, matična in davčna številka zavoda ter podračun UJP zavoda.
Navedeni znak zavoda se praviloma uporablja na poslovni korespondenci zavoda in v pravnem prometu, kot emblem zavoda, pod katerim zavod nastopa in posluje.
Zavod ima pečat okrogle oblike, v katerem se nahaja:
– skrajšan naziv zavoda: PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE (v krogu),
– na sredini se nahaja kotnik, v zgornjem kraku kotnika je simbol lista, v spodnjem pa tri zvezde,
– na sredini nad spodnjim in desno od zgornjega kraka kotnika se nahaja ¶K, desno od slednjega pa TRATA XIV 6 in 1330 KOČEVJE.
Druge simbole zavoda in njihovo obliko ter način uporabe določi svet zavoda s splošnim aktom zavoda.
16. člen
S pečatom in podpisom direktorja oziroma druge pooblaščene osebe zavoda se sklepajo pogodbe, podpisujejo listine in v pravnem prometu prevzemajo pravice, obveznosti in odgovornosti v imenu in za račun zavoda.
17. člen
Uporabo pečata, število pečatov in način varovanja pečatov in poslovnih listin določi direktor zavoda s svojim aktom.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA
18. člen
Zavod je sestavljen iz skupnih služb zavoda in organizacijskih enot zavoda.
Svet zavoda lahko na predlog direktorja ali ustanovitelja ustanavlja tudi podružnice zavoda izven sedeža zavoda s sklepom o ustanovitvi podružnice kot teritorialne organizacijske enote – poslovne enote – PE.
1. Skupne službe zavoda
19. člen
Skupne službe opravljajo dela in opravila, ki se nanašajo na skupne potrebe vseh organizacijskih enot zavoda ter njegovo celovito vodenje.
2. Organizacijske enote zavoda
20. člen
Zavod sestavljajo posamezne vsebinsko zaključene celote v organizacijskih enotah zavoda. Organizacijske enote ustanavlja svet zavoda na predlog direktorja zavoda s sklepom o ustanovitvi organizacijske enote.
Organizacijske enote zavoda se lahko ustanavljajo za posamezno področje dejavnosti zavoda v skladu z ustanovitveno pogodbo, če dejavnosti zaradi svoje zaključene vsebine, narave dejavnosti, načina financiranja ali iz drugih razlogov ni mogoče ali ni smiselno opravljati kot splošno dejavnost zavoda ali v okviru obstoječe organizacijske enote.
V primeru, da se ustanovi teritorialna organizacijska enota se tovrstna teritorialna organizacijska enota imenuje poslovna enota – PE.
21. člen
Sklep o ustanovitvi organizacijske enote mora opredeliti:
– ime organizacijske enote,
– dejavnosti organizacijske enote,
– nastopanje organizacijske enote v pravnem prometu,
– organiziranost in vodenje organizacijske enote,
– sestavo in pristojnosti eventualnega programskega ali posvetovalnega organa znotraj organizacijske enote,
– časovno omejenost ali neomejenost delovanja organizacijske enote,
– način financiranja dejavnosti organizacijske enote.
Organizacijska enota je ustanovljena, ko svet zavoda sprejme Sklep o ustanovitvi organizacijske enote.
22. člen
Organizacijske enote niso pravne osebe in lahko nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račun zavoda, pri čemer v pravnem prometu poleg svojega naziva obvezno uporabljajo tudi ime zavoda. Posamezno organizacijsko enoto v pravnem prometu zastopa izvršni direktor, ki vodi posamezno organizacijsko enoto, v okviru svojih pooblastil.
23. člen
Zavod lahko zaposluje delavce. Delovna razmerja delavcev v zavodu se ureja v skladu z delovno-pravno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti zavoda ter pogodbo o zaposlitvi.
IV. ČLANSTVO V ZAVODU
24. člen
Organizacijska enota ima lahko individualno članstvo, če je tako predvideno z sklepom o ustanovitvi, ki mora tudi določiti pogoje za članstvo ter pravice in obveznosti članstva. Individualni član lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za članstvo, podpiše pristopno izjavo in plača letno članarino.
Zavod ima lahko tudi kolektivno članstvo. Kolektivni člani so lahko institucije in organizacije, ki želijo sodelovati pri delu in razvoju zavoda oziroma njegovih dejavnosti in ki podpišejo dogovor o sodelovanju. Pravice in obveznosti kolektivnih članov se določijo v dogovoru o sodelovanju.
V. ORGANI ZAVODA
25. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– programski svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi svet zavoda.
1. Svet zavoda
26. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda predstavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje.
Predstavnika delavcev v svetu zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno in na način, ki je v skladu z zakonom.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena oziroma imenovana.
27. člen
Svet zavoda:
– sprejema program dela in načrt razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letni program dela,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– sprejema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema sklep o ustanovitvi ali ukinitvi organizacijskih enot zavoda,
– sprejema sklep o ustanovitvi ali ukinitvi podružnice zavoda kot teritorialne organizacijske enote – poslovne enote PE,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja tudi druge z zakonom določene naloge.
2. Direktor
28. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z univerzami, fakultetami, zavodi, gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami ter drugimi institucijami tako doma kot v tujini,
– sodeluje pri delu sveta zavoda ter programskega sveta zavoda in drugih organov in teles zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
29. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj.
30. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sodelavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto oziroma za največ eno leto podaljša mandat dosedanjemu direktorju.
3. Programski svet zavoda
31. člen
Programski svet je strokovni organ zavoda, ki s svojim delom podpira strokovno delo direktorja. Skrbi za programsko usmerjanje dejavnosti zavoda in obravnava programske zadeve s področja dejavnosti zavoda. Programski svet je posvetovalni organ direktorja.
Člane programskega sveta imenuje direktor zavoda. Mandat za posameznega člana se lahko ponovi.
32. člen
Programski svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani programskega sveta.
Predsednik programskega sveta opravlja funkcijo programskega vodje.
Programski vodja vodi delo programskega sveta. Programski svet zavoda vodi, sklicuje in mu predseduje programski vodja.
33. člen
Direktor lahko tudi s splošnim aktom zavoda natančneje določi organizacijo, področja in pravila delovanja, sodelovanje, postopek vstopa in izstopa ter druge pravice članstva v programskem svetu zavoda.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava.
Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
VII. FINANČNI VIRI, NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN POSLOVANJE
1. Financiranje zavoda
35. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– z opravljanjem storitev,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– državnih proračunskih sredstev,
– sredstev EU,
– sredstev ustanovitelja za dogovorjen program dela,
– najemnine prostorov in opreme,
– donacij in prispevkov sponzorjev in
– drugih virov.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za svojo dejavnost na podlagi letnega programa dela, ki je sestavni del poslovnega načrta zavoda. Letni program dela in poslovni načrt zavoda pripravi direktor in ga predlaga v sprejem svetu zavoda.
2. Način razpolaganja s sredstvi
37. člen
Svet zavoda na podlagi zaključnega poročila sprejme vsako leto odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki.
Presežek prihodkov sme zavod porabiti zgolj za izvajanje osnovne dejavnosti in programa dela zavoda v skladu s finančnim načrtom zavoda.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije zavod iz lastnih sredstev, če to ni mogoče, je direktor zavoda dolžan sprožiti insolventni postopek.
3. Poslovanje zavoda
38. člen
Zavod mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju ter evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon ter drugi finančni in računovodski predpisi ter splošni akti zavoda s področja finančnega in materialnega poslovanja.
Za organizacijo, pravilno in zakonito delo in vodenje računovodsko finančnih evidenc odgovarjata računovodja oziroma podjetje, ki vodi računovodstvo in direktor zavoda.
Ob koncu poslovnega leta sprejme na predlog direktorja zavoda svet zavoda zaključni račun zavoda.
39. člen
Letno poslovno in finančno poročilo zavoda mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju zavoda ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskih standardov in določbami splošnih aktov zavoda.
Letno poročilo pripravi direktor zavoda in ga predloži v obravnavo svetu zavoda in ustanovitelju. Svet zavoda o sprejetju poročila glasuje.
Če poročilo ni sprejeto, mora svet zavoda ali ustanovitelj zavoda predlagati spremembe in dopolnitve poročila ter določiti rok direktorju zavoda, do katerega mora morebitne nepravilnosti odpraviti.
40. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, informacije, dokumenti ali gradivo, za katere tako določijo organi zavoda.
Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, informacije in vednost o poslovanju, strokovni, raziskovalni ali znanstveni dejavnosti zavoda, za katere je očitno, da bi nastala zavodu občutna škoda oziroma škodljive posledice, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Člani organov in delavci ter sodelavci zavoda so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov oziroma informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena.
41. člen
Zavod izvaja program zagotovitve kakovosti. Osnovni elementi programa so predvsem zagotavljanje kakovosti poslovanja, storitev, dokumentiranja in arhiviranja, izobraževanje ter zagotavljanje varovanja intelektualne lastnine zavoda (poslovnih skrivnosti). Program zagotovitve kakovosti pripravi direktor zavoda, potrdi pa ga svet zavoda. Za izvajanje programa zagotovitve kakovosti je odgovoren direktor.
4. Premoženje zavoda
42. člen
Zavod razpolaga s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je bilo pridobljeno na način, predpisan s tem statutom. S premoženjem zavod razpolaga v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, oziroma v skladu s programom dela ali s sprejetim projektom.
Svet zavoda in direktor zavoda skrbita za gospodarno uporabo premoženja zavoda in za njegovo ohranjevanje.
Zavod vodi evidenčno knjigo, kjer je zavedeno celotno premoženje zavoda.
Enkrat letno zavod opravi letni popis premičnega premoženja zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA
43. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem in poslovnem prometu, v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle brez omejitev.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, katerega lastnik je. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
44. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila o poslovanju zavoda (predvsem zaključni račun in vsebinsko poročilo o delovanju) in ga obveščati o vseh vprašanjih potrebnih za delovanje zavoda in izvrševanje pravic in obveznosti ustanovitelja.
IX. NADZOR
45. člen
Svet zavoda opravlja nadzor nad delom direktorja zavoda, organizacijskih in poslovnih enot zavoda. Svet zavoda vrši nadzor nad materialno finančnim poslovanjem zavoda in nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi ter lastnino zavoda.
Za izvedbo nadzora lahko po potrebi imenuje nadzorno komisijo ali pooblasti enega izmed članov, ki ima ustrezno strokovno znanje oziroma drugega zunanjega strokovnjaka ali revizijsko hišo, da opravi pregled finančnega in materialnega poslovanja zavoda.
X. SPREMEBE IN DOPOLNITVE STATUTA TER SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. člen
Zavod samostojno ureja način delovanja zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom, ter odlokom o ustanovitvi zavoda.
Svet zavoda lahko v ta namen sprejema splošne akte zavoda, ki morajo biti v skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda, tem statutom in zakonom, ter drugimi predpisi. Soglasje k statutu in njegovi spremembi mora dati ustanovitelj zavoda.
Sprejeti splošni akti zavoda se javno objavijo na oglasni deski zavoda in stopijo v veljavo, praviloma osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda, če s samim aktom ni določeno drugače.
47. člen
Nov statut ali spremembe in dopolnitve statuta zavoda lahko predlaga svet zavoda, direktor zavoda ali programski svet zavoda.
Na osnovi pobude iz prvega odstavka tega člena pripravi osnutek splošnega akta, statuta oziroma njegove spremembe in dopolnitve praviloma direktor ali strokovna služba zavoda, lahko pa tudi zunanji sodelavec.
Izdelani osnutek obravnava svet zavoda.
Pred sprejetjem sprememb statuta ter drugih splošnih aktov zavoda, mora ustanovitelj dati soglasje.
XI. IZVAJANJE USTANOVITELJSKIH RAZMERIJ
48. člen
Podjetniški inkubator Kočevje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, Uradni list RS, št. 83/08 z dne 22. 8. 2008 in vpisom v sodni register z dne 23. 9. 2008.
V skladu s prvim odstavkom tega člena navedenim odlokom o ustanovitvi zavoda, se izvajajo tudi ustanoviteljske pravice.
Statut in splošni akti zavoda morajo biti v skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda.
V primeru, da določbe statuta zavoda in splošnih aktov zavoda nasprotujejo odloku o ustanovitvi zavoda, velja in se neposredno uporablja odlok o ustanovitvi zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Sestava sveta zavoda se dopolni po zaposlitvi manjkajočih članov sveta zavoda.
50. člen
Svet zavoda sprejme statut in skladno s podanim predhodnim soglasjem ustanovitelja k statutu, le ta stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta zavoda
prof. dr. Ivan Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost