Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2112. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico, stran 6060.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je župan Občine Žirovnica dne 26. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za občinski podrobni prostorski načrt
Ocena stanja in razlogi
Občinska cesta, ki vodi iz naselja Moste proti dolini Završnice je kategorizirana kot javna pot s št. 650 033. V začetku je široka dvosmerna cesta, ki se od nadvoza čez železniško progo Ljubljana–Jesenice spusti do nivoja železniške proge, nato pa se začne zožena na enosmerno cesto dvigovati mimo zadnjih hiš naselja Moste proti dolini Završnice.
Cesto poleg stanovalcev naselja uporabljajo predvsem turisti, ki jih zlasti v poletnem času ni malo. V začetku doline Završnice je namreč izhodišče za dostop do najvišjega vrha v Karavankah – Stola, hkrati pa tudi do Smokuške planine, Zelenice in Begunjščice. Pod Zelenico stoji čebelarska plemenilna postaja, ki ima prav tako veliko obiskovalcev. Pred dolino Završnice je gostišče Lovski dom. Ker namerava Občina Žirovnica v prihodnjih letih urediti rekreacijske površine ob akumulacijskem jezeru Završnica, se bo obisk predvidoma še povečal.
Zaradi ozke ceste, zlasti od mesta, kjer se cesta približa železniški progi pa do Lovskega doma, je oteženo srečevanje tako osebnih avtomobilov kot avtobusov, ki se poslužujejo redkih izogibališč ob cesti, dodatno oviro predstavljajo še pešci in kolesarji. To pa zlasti v času turistične sezone povzroča kar nekaj težav.
Zaradi navedene problematike se je Občina Žirovnica odločila, da pristopi k njenemu reševanju. Najboljšo rešitev predstavlja rekonstrukcija in razširitev omenjenega ozkega odseka ceste za dvosmerni promet, ki omogoča poleg nemotenega srečevanja vozil tudi varnejši dostop za pešce in kolesarje, čeprav brez pločnikov in kolesarske steze, saj so pešci in kolesarji omejeni predvsem na poletno sezono.
Pravna podlaga
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za razširitev ceste v Završnico je utemeljena v »Razvojnem programu Občine Žirovnica 2009–2016 z elementi do leta 2020« iz aprila 2009, ki zajema med drugim cilje in prednostne usmeritve, med katerimi so okoljske naložbe in skrbno urejanje prostora z več ukrepi, med njimi tudi »pretočen in varen promet« ter v Načrtu razvojnih programov Občine Žirovnica pod imenom investicije »razširitev ceste v Završnico«.
Veljavni Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, štev. 51/98, 5/2006 – UPB1, št. 121/06 – popravek, št. 43/07 in št. 45/07 – popravek) predmetno območje definira kot stavbno zemljišče v območju J6/S2/2-e Moste nad progo, v katerem so dovoljene ureditve infrastrukture.
Pravno podlago za izdelavo OPPN predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), ob upoštevanju Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje obsega obstoječo asfaltirano javno pot s št. 650 033 z razširitvijo v dolžini ca. 425 m, od bivše »karavle« do Lovskega doma, z delno prestavitvijo osi ceste in bo predvidoma posegalo na naslednja zemljišča s parc. št. 1238, 919/9, 919/8, 1183/3, 870/1, 1183/2, 919/1, 870/2, 922/8, 871/1, 871/2, 925/2, 925/14, 972/3, 872/6, 925/22, 925/4, 925/21, 925/8, 925/20, 868/1, 925/33, 925/34, 1183/5, 925/32, 934/4, 934/1, 1183/4, vse k.o. Žirovnica.
Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri načrtovani prostorski ureditvi se strokovna rešitev izdela na osnovi analize prostora, veljavnih zakonski predpisov, pridobljenih smernic in analize le-teh.
Ker gre pri načrtovani prostorski ureditvi za rekonstrukcijo in razširitev obstoječe ceste, ki se na začetku in koncu navezuje na obstoječe cestno stanje ter zajema obnovo in razširitev cestišča in bo izvedena z minimalno potrebnimi korekcijami trase, prostorske rešitve ni treba določiti s primerjavo več variantnih rešitev.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev oziroma predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev bo geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
4. Roki za pripravo oppn in njegovih posameznih faz
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava OPPN po priloženem terminskem planu.
+----------------------------+------------------+--------------+
|Faza v postopku       |Nosilec      |Rok izvedbe  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Sklep o pripravi OPPN    |župan       |26. 5. 2009  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Izbira načrtovalca OPPN   |pripravljavec   |30. 6. 2009  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava osnutka OPPN    |načrtovalec    |1. 8. 2009  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Pridobivanje smernic    |pripravljavec   |15. 9. 2009  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Pridobitev mnenja MOP ali je|pripravljavec   |15. 9. 2009  |
|za OPPN izvesti celovito  |         |       |
|presojo vplivov na okolje  |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Izbira izdelovalca CPVO (po |pripravljavec   |15. 10. 2009 |
|potrebi)          |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega    |načrtovalec    |30. 11. 2009 |
|osnutka OPPN        |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Izdelava CPVO (po potrebi) |izdelovalec    |30. 11. 2009 |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Pridobitev potrdila o    |pripravljavec   |30. 12. 2009 |
|ustreznosti CPVO s strani  |         |       |
|MOP (po potrebi)      |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna  |pripravljavec   |15.1.–15. 2. |
|obravnava OPPN, CPVO    |         |2010     |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Stališča do pripomb     |načrtovalec,   |15. 3. 2010  |
|              |pripravljavec   |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN   |načrtovalec,   |30. 3. 2010  |
|              |pripravljavec   |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Pridobivanje mnenj k OPPN  |pripravljavec   |10. 5. 2010  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Izdelava usklajenega    |načrtovalec    |31. 5. 2010  |
|predloga OPPN        |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Sprejem odloka o OPPN na  |pripravljavec   |17. 6. 2010  |
|občinskem svetu in objava v |         |       |
|uradnem glasilu       |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
Nosilci urejanja prostora, katerim bodo podane vloge za izdajo smernic za načrtovanje OPPN za obrtno-poslovno cono Žirovnica so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana,
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Ljubljana,
10. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
11. ELES d.o.o., Ljubljana,
12. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
13. Telemach, d.o.o, PE Gorenjska,
14. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o., Jesenice,
15. Plinstal d.d., Jesenice,
16. Elektro Gorenjska d.d., p.o. Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo treba upoštevati.
Predlog OPPN, ki ga občina pripravi na podlagi stališč do pripomb, pošlje nosilcem urejanja prostora, ti pa morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati svoje mnenje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo in razširitev ceste v Završnico, geodetskega načrta in eventualnih dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pripravljavec v okviru veljavnega proračuna Občine Žirovnica.
7. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/09
Žirovnica, dne 26. maja 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost