Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2026. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana, stran 5871.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08, 80/08, 20/09), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06, 1/07) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Sodražica, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Sodražica.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače. Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan. Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Sodražica. Člani Občinskega sveta Občine Sodražica opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana. Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
5. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Sodražica, ki sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 49. plačni razred. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Plačni razred podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 34.–41. plačnega razreda (podžupan VI). Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Župan lahko odloči, da je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana tudi nižje od 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, in sicer glede na pooblastila, vsebino in obseg dela, dogovorjen z županom. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo. Plača podžupana oziroma plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Članu občinskega sveta se obračunava sejnina v bruto znesku, v določenem odstotku od osnovne mesečne bruto plače župana v skladu z opravljenim delom:
– Udeležba na redni seji občinskega sveta se določi v višini 2,005%
– Udeležba na izredni seji občinskega sveta se določi v višini 1,604%
– Predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta se določi v višini 1,604%
– Udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, se določi v višini 1,203%
– Dodatek za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana se določi v višini 0,935%.
Dodatek za vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu in sejnina za udeležbo na redni seji občinskega sveta se seštevata v primeru, ko član občinskega sveta vodi sejo občinskega sveta.
Članu občinskega sveta, ki je hkrati član delovnega telesa, ki se sestane na izredni seji v času prekinitve seje občinskega sveta, pripada le plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Sejnina ne zajema stroškov prihodov in odhodov na sejo.
8. člen
Izplačilo plačila za opravljanja funkcije oziroma sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana, pripada sejnina. Sejnina za posamezno sejo se določi v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
Sejnina iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imenovanju in evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima za predsedovanje na seji nadzornega odbora pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini 2,005% od županove osnovne mesečne bruto plače, za udeležbo na seji občinskega sveta pa enako, kot ostali člani občinskega sveta. Člani nadzornega odbora občine imajo za udeležbo na seji nadzornega odbora pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini 2,005% od županove osnovne mesečne bruto plače.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi predsednik nadzornega odbora in jo posreduje občinski upravi.
11. člen
Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se izplača le ena sejnina. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik, namestnik predsednika in člani ter namestniki članov volilnih odborov imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki ga določa Zakon o lokalnih volitvah.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji, člani nadzornega obora ter člani delovnih teles občinskega sveta ali župana imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico:
– do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence,
– povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence,
– povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov. Stroški prevoza se povrnejo v obliki kilometrine kot velja za javne uslužbence in se obračunava od kraja stalnega bivališča do lokacije sestanka. Za dve ali več zaporednih sej v roku štirih ur istega dne pripada osebi iz prvega odstavka tega člena le strošek enega prevoza,
– člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavljajo osebe iz prvega odstavka 13. člena na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo osebe iz prvega odstavka 13. člena, se zagotovijo v proračunu.
16. člen
Plače, nagrade, nadomestila, povračila in drugi prejemki iz tega pravilnika, se izplačujejo najmanj trimesečno za preteklo obdobje.
17. člen
Plače članom občinskega sveta in nagrade – sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.
18. člen
Za neudeležbo, za udeležbo z manj kot 70% časovne prisotnosti na seji občinskega sveta, seji delovnega telesa občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles ter drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan in za korespondenčno sejo, se sejnine ne izplačujejo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/04, 29/07). Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na podlagi tega pravilnika obračunavajo od 1. 4. 2009 dalje.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-4/2009
Sodražica, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.