Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2024. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2008, stran 5869.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Sodražica za leto 2008.
2. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja Občine Sodražica, so bili doseženi in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2008, se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/08
Sodražica, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.