Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1E), stran 5738.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-12
Ljubljana, dne 29. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-1E)
1. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) S tem zakonom se izvršujejo naslednje uredbe Evropske unije:
– Uredba Sveta (ES) 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (UL L št. 385, 29. 12. 2004, str. 1);
– Uredba Sveta (ES) 539/2001/ES z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L št. 81, 21. 3. 2001, str. 1);
– Uredba Sveta (ES) št. 562/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 105, 13. 4. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih mejah);
– Uredba Sveta (ES) št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 115, 29. 4. 2008, str. 1).«.
2. člen
V četrtem odstavku 26. člena se črta besedilo », izdanem z nalepko,«.
3. člen
Šesti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda tudi tujcu, ki nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države, če njegova istovetnost ni sporna.«.
4. člen
V petem odstavku 32. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Če prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku, ne more pa se mu vročiti izdanega dovoljenja za prebivanje.«.
5. člen
V tretjem odstavku 34. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Če prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku, ne more pa se mu vročiti izdanega dovoljenja za prebivanje.«.
V uvodnem besedilu sedmega odstavka se za prvim stavkom vstavi nov drugi stavek, ki se glasi: »Če prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži zakoniti zastopnik, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku, ne more pa se mu vročiti izdanega dovoljenja za prebivanje.«.
6. člen
V 38.a členu se črta osmi odstavek.
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 42. člena se za besedo »zaradi« doda besedilo »zaposlitve ali dela, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi«.
8. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ tujcu dovoljenje za prebivanje izda v obliki samostojne listine.«.
V drugem odstavku se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– podobi obraza in dveh prstnih odtisih imetnika, obdelanih in shranjenih kot biometrični podatek.«.
Dodata se nov drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, mlajšemu od šestih let, ali imetniku, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more dati nobenega prstnega odtisa, ne vsebuje prstnih odtisov. Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, ki zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, vsebuje en prstni odtis.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru prenehanja dovoljenja za prebivanje mora tujec v osmih dneh po prenehanju pristojnemu organu vrniti dovoljenje za prebivanje, izdano kot samostojna listina. Če tega ne stori, mu policija ob kontroli zakonitosti prebivanja v državi, zakonitosti vstopa v državo ali ob preverjanju istovetnosti dovoljenje odvzame in ga pošlje pristojnemu organu.«.
V četrtem odstavku se za besedami »izdaje dovoljenja za prebivanje« postavi vejica in doda besedilo »način zajemanja prstnih odtisov«.
9. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(pogrešitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najkasneje v osmih dneh, naznaniti organu, ki je dovoljenje izdal.
(2) Pogrešitev dovoljenja za prebivanje v tujini mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najkasneje v osmih dneh, naznaniti najbližjemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti organ, ki je dovoljenje izdal.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dovoljenja za prebivanje.
(4) Upravna enota, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ali upravna enota, na območju katere tujec prebiva, tujcu izda novo listino.«.
10. člen
V 49. členu se črta šesti odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »z osebno izkaznico za tujca« nadomesti z besedilom »z dovoljenjem za prebivanje, izdanem v obliki samostojne listine«.
V petem odstavku se za besedilom »razen potnega lista za tujca« doda besedilo »in dovoljenja za prebivanje«.
V šestem odstavku se za besedilom »razen potnega lista za tujca« doda besedilo »in dovoljenja za prebivanje«.
12. člen
80. člen se črta.
13. člen
81.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»81.a člen
Osebne podatke iz 86. in 89. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo dovoljenja za prebivanje ali potnega lista za tujca za potrebe vpisa podatkov na obrazec dovoljenja za prebivanje ali potnega lista za tujca in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.«.
14. člen
V prvem odstavku 85. člena se v sedmi alinei črta besedilo »osebnih izkaznicah za tujce in«.
V tretjem odstavku se črta beseda »sedme«.
V šestem odstavku se besedilo »iz 90., 91., 92., 93., 94. in 95.« nadomesti z besedilom »iz 86., 89., 90. in 91.«.
Deveti odstavek se črta.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek, se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Minister, pristojen za notranje zadeve, izbranim izvajalcem programov iz prve in četrte alinee prvega odstavka 82. člena tega zakona izda pooblastilo za zbiranje in vnos podatkov v evidenci iz osemnajste in devetnajste alinee prvega odstavka tega člena.«.
15. člen
V drugem odstavku 86. člena se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »in dati dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem.« Dodata se nov drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Tujec, mlajši od šestih let, in tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more dati nobenega prstnega odtisa, ne da prstnih odtisov. Tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, da en prstni odtis.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V evidenci iz prve in druge alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona vodi pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka ter podatke o podobi obraza in prstnih odtisih imetnika dovoljenja za prebivanje, zapisanih kot biometrični podatek. V evidenci o dovoljenjih za prebivanje vodi pristojni organ tudi podatek o številki, datumu izdaje in dokončnosti odločbe, veljavnosti in serijski številki dovoljenja, podatke o prenehanju dovoljenja za prebivanje ter podatke o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje se o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje podatki o pristojnem organu, ki je izdal dovoljenje, datumu izdaje, veljavnosti in serijski številki dovoljenja ter datumu prijave pogrešitve dovoljenja javno objavijo na enotnem državnem portalu e-uprava.«.
16. člen
V prvem odstavku 89. člena se pika na koncu črta in doda besedilo »in dati dva prstna odtisa za njun digitalni zajem.« Dodata se nov drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Tujec, mlajši od dvanajstih let, in tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more dati nobenega prstnega odtisa, ne da prstnih odtisov. Tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, da en prstni odtis.«.
V drugem odstavku se besedilo »podobi obraza imetnika potnega lista, zapisani kot biometrični podatek« nadomesti z besedilom »podobi obraza in prstnih odtisih imetnika potnega lista, zapisanih kot biometrični podatek«.
V tretjem odstavku se besedilo »je podoba obraza imetnika, shranjena« nadomesti z besedilom »so podoba obraza in prstna odtisa imetnika, obdelani in shranjeni«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, predpiše obrazec potnega lista za tujca. S predpisom o obrazcu potnega lista za tujca se določi tudi način zajemanja prstnih odtisov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
17. člen
90. člen se črta.
18. člen
V prvem odstavku 92. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Biometrični podatek o podobi obraza in prstnih odtisih se v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje hrani do pravnomočne odločitve o prošnji, nato pa se iz evidence briše.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Podatki iz evidence o dovoljenjih za stalno prebivanje se hranijo 50 let od prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje, nato se arhivirajo, razen biometričnega podatka o podobi obraza in prstnih odtisih, ki se hrani do pravnomočne odločitve o prošnji, nato pa se iz evidence briše.«.
V četrtem odstavku se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »razen biometričnega podatka o podobi obraza in prstnih odtisih, ki se hrani do pravnomočne odločitve o prošnji, nato pa se iz evidenc briše.«.
19. člen
V prvem odstavku 93. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Podoba obraza in prstni odtisi imetnika dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujce, shranjeni kot biometrični podatek iz 46. in 89. člena tega zakona, se lahko uporabljajo in obdelujejo za preverjanje verodostojnosti dovoljenja za prebivanje ali potnega lista in istovetnosti imetnika dovoljenja za prebivanje ali potnega lista pri prehajanju državnih meja in v državi pri ugotavljanju zakonitosti bivanja.«.
20. člen
V 96. členu se za 3. točko dodata nova 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. dovoljenja v določenem roku po prenehanju ne vrne pristojnemu organu (tretji odstavek 46. člena);
5. ne naznani pogrešitve dovoljenja za prebivanje (prvi in drugi odstavek 46.a člena);«.
Dosedanja 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7., 8. in 9. točka.
Dosedanja 8. točka se črta.
21. člen
Drugi odstavek 99.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potnega lista oziroma druge listine (peti odstavek 75. člena).«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 200 do 830 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če:
– na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi odstavek 75. člena);
– na zahtevo policista ne pokaže potrdila ali dovoljenja, s katerim dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek 75. člena);
– posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi ali uporabi tujo listino kot svojo (četrti odstavek 75. člena).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Osmi odstavek 38.a člena, šesti odstavek 49. člena, 80. člen, deveti odstavek 85. člena in 90. člen Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) se še naprej uporabljajo do dne, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko dovoljenja za prebivanje kot samostojno listino, najkasneje pa do 31. decembra 2011.
23. člen
Spremenjeni četrti odstavek 26. člena, spremenjeni šesti odstavek 27. člena, spremenjeni prvi, drugi in tretji odstavek 46. člena, novi 46.a člen, spremenjen prvi, peti in šesti odstavek 75. člena, spremenjeni 81.a člen, spremenjena sedma alinea prvega odstavka in spremenjeni tretji odstavek 85. člena, spremenjena drugi in tretji odstavek ter novi četrti odstavek 86. člena ter nova četrta in peta točka 96. člena zakona se začnejo uporabljati z dnem, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko dovoljenja za prebivanje kot samostojno listino, najkasneje pa 31. decembra 2011. Do tedaj se še naprej uporabljajo četrti odstavek 26. člena, šesti odstavek 27. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 46. člena, prvi, peti in šesti odstavek 75. člena, 81.a člen, sedma alinea prvega odstavka in tretji odstavek 85. člena, drugi in tretji odstavek 86. člena ter osma točka 96. člena zakona.
24. člen
Dovoljenja za prebivanje, izdana v obliki, določeni v 46. členu zakona, ki so bila izdana do začetka izdajanja nove oblike dovoljenja za prebivanje kot samostojne listine, veljajo do poteka veljavnosti dovoljenja, razen dovoljenja za stalno prebivanje, ki se lahko uporablja še dve leti od začetka izdajanja nove oblike dovoljenja za prebivanje kot samostojne listine, v tem roku pa ga mora tujec zamenjati za samostojno listino.
25. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, izda predpis o spremembi predpisa iz novega četrtega odstavka 89. člena zakona o obrazcu potnega lista za tujca, s katero se določi tudi način zajemanja prstnih odtisov, najkasneje do 28. junija 2009.
26. člen
Spremenjeni prvi, drugi in tretji odstavek 89. člena zakona se začnejo uporabljati z uveljavitvijo predpisa o spremembi predpisa iz 25. člena tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/09-5/23
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EPA 271-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik