Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1822. Spremembe in dopolnitve Statuta in Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani, stran 5420.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 s spremembami in dopolnitvami) sta Senat Univerze v Ljubljani na sejah dne 24. 2. 2009 in 12. 5. 2009 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 14. 5. 2009 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
in Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 12. členu za navedbo »Veterinarska fakulteta« doda nova alineja, ki se glasi »Zdravstvena fakulteta.«.
Pika na koncu navedbe »Veterinarska fakulteta« se spremeni v vejico.
Črta se besedilo, ki se   »Visoka strokovna šola: Visoka
glasi            šola za zdravstvo.«.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se v prvem stavku besedilo »fakultetah, umetniških akademijah, oziroma visokih strokovnih šolah« nadomesti z besedilom »fakultetah in umetniških akademijah«.
V drugem odstavku se za dvaindvajseto alinejo doda nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
»– Zdravstvena fakulteta: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike);«.
Podpičje na koncu dosedanje petindvajsete alineje se spremeni v piko.
Dosedanja šestindvajseta alineja se črta.
Dosedanje triindvajseta, štiriindvajseta in petindvajseta alineja postanejo štiriindvajseta, petindvajseta in šestindvajseta alineja.
3. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Rektorja izvolijo za dobo štirih let učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Volilno pravico imajo tudi študentje, ki jim pripada ena petina glasov od skupnega števila glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Za študenta-elektorja posamezne članice lahko kandidira vsak študent te članice. Podrobnejši postopek volitev študentov-elektorjev se določi z volilnim pravilnikom Univerze.«.
4. člen
V deveti alineji 47. člena se na koncu črta vejica in doda besedilo: »in določa vsebino delovanja Doktorske šole,«.
Črta se petnajsta alineja 47. člena.
5. člen
Za 101. členom se doda novi 101.a člen, ki se glasi:
»Konceptualno, kakovostno in vsebinsko usklajevanje doktorskega študija izvaja Doktorska šola.
Doktorsko šolo vodi predstojnik, ki ga imenuje rektor iz vrst visokošolskih učiteljev.
Doktorski študij se izvaja na članicah.«.
6. člen
V 138. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Uspeh na izpitih v doktorskih študijskih programih se lahko ocenjuje tudi z ocenami:
– ni opravljeno,
– opravljeno,
– opravljeno z odliko.
Konkretni način ocenjevanja uspeha na izpitih v doktorskih študijskih programih se opredeli z doktorskim študijskim programom.«.
7. člen
V 209. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Raziskovalni sodelavec je asistent – raziskovalec.«.
8. člen
V Statutu se dodajo novi členi 217.a do 217.d, ki se glasijo:
»217.a člen
Če se na razpis za mesto učitelja na UL prijavi kandidat, ki že ima naziv učitelja na drugi univerzi, je potrebno pred odločitvijo o izbiri v posebnem postopku ugotoviti enakovrednost njegovega naziva z učiteljskim nazivom na UL.
Kadar je potreben postopek ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva se postopek izbire prijavljenih kandidatov lahko podaljša za čas, ki je potreben za izvedbo postopka za ugotavljanje enakovrednosti učiteljskega naziva.
217.b člen
V postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva, pridobljenega na drugi univerzi, se ugotavlja enakovrednost količinskih in kakovostnih kriterijev, na temelju katerih je kandidat pridobil učiteljski naziv na drugi univerzi, s kriteriji, ki se zahtevajo za izvolitev v naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.
V postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva, pridobljenega na tuji univerzi, se smiselno uporabljajo določila tega Statuta o izvolitvi v naziv.
217.c člen
Postopek ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva, pridobljenega na drugi univerzi, teče na članici, ki je dala pobudo za razpis prostega mesta učitelja.
Postopek se začne z ugotovitvenim sklepom dekana o tem, da se je na razpis prijavil kandidat, ki je pridobil učiteljski naziv na drugi univerzi.
Senat članice, na kateri teče postopek ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva, pozove kandidata, da nemudoma predloži podatke o postopku, po katerem je pridobil naziv učitelja, biografijo in bibliografijo ter v fizični obliki tri najpomembnejša dela, dostopna v enem od svetovnih jezikov.
Senat članice imenuje izmed učiteljev UL tri poročevalce, ki v roku enega meseca izdelajo vsak svoje poročilo o enakovrednosti kandidatovega učiteljskega naziva z nazivom učitelja na Univerzi v Ljubljani.
Dekan članice, na kateri teče postopek, posreduje poročila poročevalcev skupaj z ostalim gradivom habilitacijski komisiji UL.
217.č člen
Habilitacijska komisija na temelju poročil poročevalcev, prejetega gradiva in splošno dostopnih podatkov ugotovi, ali je kandidatov učiteljski naziv enakovreden učiteljskemu nazivu na UL in izda o tem pozitivno ali negativno mnenje.
Na temelju pozitivnega mnenja habilitacijske komisije sprejme senat članice na kateri teče postopek, ugotovitveni sklep, da je kandidatov učiteljski naziv enakovreden učiteljskemu nazivu na UL.
V primeru negativnega mnenja habilitacijske komisije sprejme senat članice na kateri teče postopek, ugotovitveni sklep, da kandidatov učiteljski naziv ni enakovreden učiteljskemu nazivu na UL in da kandidat ne more biti izbran na javnem razpisu za mesto učitelja na UL.
217.d člen
Če kandidat v enem mesecu odkar je bil pozvan ne posreduje zahtevanih podatkov in tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, senat članice, na kateri teče postopek, sprejme sklep o ustavitvi postopka za ugotavljanje enakovrednosti učiteljskega naziva pridobljenega na drugi univerzi z ustreznim učiteljskim nazivom na UL.«.
9. člen
V Prilogi k Statutu Univerze v Ljubljani se v poglavju II. za dejavnostmi Veterinarske fakultete doda nova točka 23, ki se glasi »23. ZDRAVSTVENA FAKULTETA:
18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami
47.621    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s časopisi in revijami
47.622    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s papirjem in pisalnimi
       potrebščinami
47.910    Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
56.290    Druga oskrba z jedmi
58.110    Izdajanje knjig
58.120    Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140    Izdajanje revij in druge periodike
58.190    Drugo založništvo
59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111    Arhitekturno projektiranje
71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       biotehnologije
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
74.200    Fotografska dejavnost
74.400    Oglaševanje in prevajanje
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.421    Višješolsko izobraževanje
85.422    Visokošolsko izobraževanje
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.901    Aktivne oblike zdravljenja
86.909    Druge zdravstvene dejavnosti
88.109    Socialno varstvo brez nastanitve za starejše
       in invalidne osebe
88.999    Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
       nastanitve
91.011    Dejavnost knjižnic
91.012    Dejavnost arhivov
94.120    Dejavnost strokovnih združenj«.
Točke 23, 24 in 25 v II. poglavju se prenumerirajo.
Točka 26 v II. poglavju se črta.
Št. 209-02/09
Ljubljana, dne 24. februarja 2009, 12. maja 2009 in 14. maja 2009
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost