Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1667. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008, stran 4954.

Na podlagi 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 110. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 21. seji dne 23. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:
Prihodki proračuna             16.572.904,14 EUR
Odhodki proračuna             18.908.893,41 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki 2.335.989,27 EUR.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|Konto|         Naziv          | Realizacija|
|   |                     |     2008|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |16.556.973,56|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |13.768.689,40|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |10.559.180,65|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davek na dohodek in dobiček      | 8.439.288,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davek na premoženje          | 1.771.788,53|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  348.104,12|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 3.209.508,75|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  624.236,33|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Upravne takse             |   4.087,10|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |  99.681,42|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |  156.174,74|
|   |in storitev                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Nedavčni prihodki           | 2.325.329,16|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  648.520,46|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prodaja osnovnih sredstev       |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prodaja zemljišč           |  648.520,46|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   9.355,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   9.355,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 2.130.408,70|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     | 2.130.408,70|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |18.660.138,93|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 4.444.601,50|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |  999.162,25|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |  165.145,72|
|   |za socialno varnost            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Blago in storitve           | 2.625.406,77|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  119.876,03|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Sredstva rezerv            |  535.010,73|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI             | 6.663.871,43|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  10.679,95|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferji posameznikov        | 2.391.023,62|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferji neprofitnim        | 1.141.435,80|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi domači transferji        | 3.120.732,06|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 6.224.064,70|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 6.224.064,70|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERJI         | 1.327.601,30|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Inves. transf. pravnim in fizičnim  |  709.232,08|
|   |osebam, ki niso proč. uporabniki     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|432 |Investicijski transferji         |  618.369,22|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽKEK (I.-II.)      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |–2.103.165,37|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH           |  15.930,58|
|   |POSOJIL IN KAPIT. DELEŽ          |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH           |  15.930,58|
|   |POSOJIL                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|750 |Prejeta posojila danih posojil      |   8.286,48|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev        |   7.644,10|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  54.700,00|
|   |DELEŽEV (44)               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  54.700,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |  21.000,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |  33.700,00|
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –38.769,42|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)             |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (55)           |  194.054,48|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  194.054,48|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |  194.054,48|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |–2.335.989,27|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | –194.054,48|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)       | 2.103.165,37|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  631.912,39|
|   |2008                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0012/2009
Murska Sobota, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost