Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, stran 4943.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
Št. 610-72/2009
Koper, dne 24. aprila 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US in 36/00 in 127/06), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 65/07 – Odl. US in 56/08), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (Uradne objave, št. 2/04) se za prvim odstavkom 3. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Koper
Biblioteca Capodistria.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
R 91.011  Dejavnost knjižnic
R 91.030  Varstvo kulturne dediščine
R 90.030  Umetniško ustvarjanje
R 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
C 18.120  Drugo tiskanje
C 18.130  Priprava za tisk in objavo
C 18.140  Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.782  Trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah z umetniškimi izdelki
G 47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic in tržnic
H 49.410  Cestni tovorni promet
J 58.110  Izdajanje knjig
J 58.130  Izdajanje časopisov
J 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190  Drugo založništvo
J 62.020  Svetovanje o računalniških napravah in
      programih
J 62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
      pogodbi
M 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na
      področju družboslovja in humanistike
M 73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
M 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
M 74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N 77.220  Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
      najem in zakup
N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup
N 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010  Umetniško uprizarjanje
R 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
S 94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij.«.
3. člen
Iz besedila 13. člena se črtata druga in šesta alinea.
Dosedanja tretja alinea, ki sedaj postane druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;«.
Dosedanja četrta in peta alinea postaneta tretja in četrta alinea.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Kolikor izbrani kandidat še nima opravljenega bibliotekarskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v dveh letih po začetku mandata.
Če direktor bibliotekarskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat.«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda šteje sedem (7) članov. Sestavljajo ga predstavniki ustanoviteljice, predstavnik italijanske narodne skupnosti in predstavnik delavcev.
Občinski svet ustanoviteljice imenuje v svet zavoda pet (5) predstavnikov izmed strokovnjakov s področja knjižničarstva, financ in pravnih zadev, in sicer:
– dva predstavnika izmed strokovnjakov s področja knjižničarstva,
– dva predstavnika izmed univerzitetnih diplomiranih ekonomistov oziroma izmed oseb, ki imajo večletne izkušnje na področju financ, po možnosti javnih financ in
– enega predstavnika izmed univerzitetnih diplomiranih pravnikov po možnosti z izkušnjami s področja delovanja javnih zavodov.«.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Prav tako imenuje Občinski svet ustanoviteljice tudi enega predstavnika italijanske narodne skupnosti, za katerega poda predlog italijanska narodna skupnost.
Delavci izvolijo v svet zavoda enega predstavnika izmed zaposlenih v zavodu.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Peti odstavek, ki postane sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda je sklepčen, če je prisotnih večina članov, veljavno pa odloča, če je odločitev sprejeta z večino glasov navzočih članov sveta.«.
Šesti odstavek, ki postane osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda najkasneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sveta je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta ali direktor zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od prejema pisne zahteve, jo lahko skliče in vodi direktor zavoda.«.
5. člen
V 18. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Delavci lahko odpokličejo svojega predstavnika v svetu zavoda po postopku in na način, ki ga določa zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in interni akt.«.
6. člen
V besedilu 19. člena odloka se na koncu zadnje alinee pika nadomesti z vejico in dodata novi enajsta in dvanajsta alinea, ki se glasita:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.«.
7. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima strokovni svet, ki šteje pet članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni v zavodu, enega člana izvolijo izmed vseh zaposlenih, enega člana pa izmed strokovnih delavcev zavoda,
– tri člane pa imenuje svet zavoda, in sicer:
– dva člana iz vrst zunanjih strokovnjakov s področja knjižničarske dejavnosti na predlog Kulturniške zbornice Slovenije in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ali Zveze splošnih izobraževalnih knjižnic ter
– predstavnika italijanske narodne skupnosti pa na predlog italijanske narodne skupnosti.
Člane strokovnega sveta, ki so zaposleni v zavodu izvolijo delavci zavoda po postopku in na način kot volijo svoje predstavnike v svet zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar največ dvakrat zapored.
Za razrešitev članov strokovnega sveta se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za razrešitev članov sveta zavoda.«.
8. člen
Besedilo 21. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet zavoda ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanja zavoda in politiko njegove ustanoviteljice;
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen zaradi katerega je zavod ustanovljen;
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj;
– daje predhodno mnenje ustanoviteljici k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda;
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda;
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda;
– opravlja druge naloge določene z zakonom, drugimi predpisi in akti zavoda.«.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-72/2009
Koper, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione della Biblioteca centra le Srečko Vilhar Capodistria
N. 610-72/2009
Capodistria, 24 aprile 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n.12/91, 45/94 – sentenza della CC, 8/96, 18/98 – Sentenza della CC, 36/00 e 127/06), per effetto della Legge sull’attuazione del pubblico interesse nel campo della cultura (Gazzetta uff. della RS, n. 77/07 – ZUJIK – UPB1, 65/07 – sentenza della CC e 56/08), in virtù dell’articolo 20 della Legge sull’attività bibliotecaria (Gazzetta uff. della RS, n. 87/01 e 96/02) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 aprile 2009, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione della Biblioteca centra le Srečko Vilhar Capodistria
Articolo 1
L’articolo 3, primo comma, del Decreto sulla fondazione della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (Bollettino uff., n. 2/04), è seguito da un nuovo secondo comma che recita:
»Denominazione abbreviata dell’ente: Knjižnica Koper – Biblioteca Capodistria.«.
L’attuale secondo e terzo comma diventano terzo e quarto comma.
Articolo 2
Nell’articolo 8, il primo comma è modificato come segue:
»Sono attività dell’ente:
R 91.011  Attivita di biblioteche
R 91.030  Tutela del patrimonio culturale
R 90.030  Creazione artistica
R 90.040  Gestione di strutture destinate ad accogliere
      manifestazioni culturali
C 18.120  Altra stampa
C 18.130  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
C 18.140  Legatoria e servizi connessi
C 18.200  Riproduzione su supporti registrati
G 47.621  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
      periodici
G 47.782  Commercio al dettaglio di oggetti d’arte in
      esercizi specializzati
G 47.790  Commercio al dettaglio di articoli di seconda
      mano in negozi
G 47.910  Commercio al dettaglio per corrispondenza o
      attraverso internet
G 47.990  Altro commercio al dettaglio al di fuori di
      negozi, banchi e mercati
H 49.410  Trasporto di merci su strada
J 58.110  Edizione di libri
J 58.130  Edizione di quotidiani
J 58.140  Edizione di riviste e periodici
J 58.190  Altre attivita editoriali
J 62.020  Consulenza nel settore delle tecnologie
      dell’informatica
J 62.030  Gestione di strutture ed apparecchiature
      informatiche
J 62.090  Altre attivita dei servizi connessi alle
      Tecnologie dell’informatica
L 68.320  Amministrazione di condomini e gestione di beni
      immobili per conto terzi
M 72.200  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
      scienze sociali e umanistiche
M 73.110  Agenzie pubblicitarie
M 74.100  Attivita di design di moda e design industriale
M 74.300  Traduzione e interpretariato
M 74.900  Altre attivita professionali, scientifiche e
      Tecniche nca
N 77.220  Noleggio di videocassette e dischi
N 77.290  Noleggio di altri beni per uso personale e
      domestico
N 77.330  Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio
     (inclusi i computer)
N 82.190  Servizi di fotocopiatura, preparazione di
      documenti e altre attivita di supporto
      specializzate per le funzioni d’ufficio
N 82.300  Organizzazione di mostre, convegni e fiere
P 85.590  Altri servizi di istruzione nca
R 90.010  Rappresentazioni artistiche
R 90.040  Gestione di strutture artistiche
S 94.999  Attivita di altre organizzazioni associative nca.«.
Articolo 3
Nell’articolo 13 sono soppressi il secondo ed il sesto alinea.
»– almeno cinque anni d’esperienza lavorativa nel settore bibliotecario, di cui almeno tre anni in funzioni dirigenziali;«.
L’attuale quarto e quinto alinea diventa così terzo e quarto alinea.
Vengono aggiunti un nuovo secondo e terzo comma che recitano:
»Qualora il candidato prescelto non avesse ancora sostenuto l’esame per bibliotecari, egli è tenuto a farlo entro il termine massimo di due anni dalla nomina.
Il mancato superamento del suddetto esame entro il termine di cui al comma precedente costituisce motivo di decadenza dalla carica.«.
Articolo 4
Nell’articolo 17, il primo ed il secondo comma sono modificati come segue:
»Il consiglio dell’ente conta sette membri, tra i quali i rappresentanti del fondatore, un rappresentante della Comunità nazionale italiana ed un rappresentante dei dipendenti.
Il Consiglio comunale del fondatore nomina cinque membri nel consiglio dell’ente scegliendo tra esperti del settore bibliotecario, delle finanze e giuridico, e precisamente:
– due membri scelti tra gli esperti del settore bibliotecario;
– due membri scelti tra gli esperti, laureati in economia con esperienza pluriennale nel settore finanziario, possibilmente delle finanze pubbliche;
– un membro scelto tra gli esperti, laureati in giurisprudenza, possibilmente con esperienza nel campo degli enti pubblici;«.
Vengono aggiunti un nuovo terzo e quarto comma che recitano:
»Il Consiglio comunale del fondatore nomina altresì un membro scelto tra gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana, proposta dalla Comunità autogestita della nazionalità italiana.
I dipendenti eleggono tra le proprie file un rappresentante al consiglio dell’ente.«
L’attuale quarto comma diventa pertanto sesto comma.
Il quinto comma che diventa il settimo comma, è modificato come segue:
»Il consiglio si ritiene deliberativo se è presente la maggioranza di tutti i membri e decide con la maggioranza di voti dei membri presenti.«
Il sesto comma, che diventa l’ottavo comma, è modificato come segue:
»Durante la seduta costitutiva, il consiglio elegge il proprio presidente ed il vicepresidente scegliendo tra i suoi membri. La seduta del consiglio è convocata dal direttore dell’ente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla nomina dei rispettivi membri.«.
Viene aggiunto un nuovo nono comma, che recita:
»Il presidente del consiglio è tenuto a convocarne la seduta se lo richiedono almeno tre membri del consiglio oppure il direttore dell’ente. Nel caso in cui il presidente del consiglio non provvedesse a convocare la seduta entro 15 giorni dalla notifica della rispettiva richiesta, può farlo il direttore dell’ente, dirigendone i lavori.«.
Articolo 5
Nell’articolo 18 è aggiunto, infine, un nuovo comma che recita:
»I dipendenti possono destituire il proprio rappresentante nel consiglio dell’ente secondo il procedimento e le modalità previsti dalla legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e dall’atto interno.«.
Articolo 6
Nell’articolo 19, sono aggiunti, in fine, il nuovo undicesimo e dodicesimo alinea:
»– decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, riguardanti i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal rapporto di lavoro,
– svolge altre mansioni in conformità del presente decreto.«.
Articolo 7
L’articolo 20 è modificato come segue:
»Il consiglio tecnico della biblioteca conta cinque membri, e precisamente:
– due membri eletti dai dipendenti dell’ente di cui uno tra tutti i dipendenti, ed uno tra i quadri tecnici dell’ente,
– tre membri nominati dal consiglio dell’ente ovvero:
– due membri scelti su proposta dell’Albo nazionale degli operatori culturali e dall’Unione delle associazioni bibliotecarie della Slovenia oppure dall’Unione delle biblioteche generali,
– un rappresentante della Comunità nazionale italiana, su proposta della stessa Comunità nazionale italiana.
I dipendenti eleggono tra loro i membri del consiglio tecnico secondo il procedimento e le modalità applicati per l’elezione dei rispettivi rappresentanti nel consiglio dell’ente.
I membri del consiglio tecnico sono nominati per un periodo di cinque anni e possono essere nuovamente nominati non più di due volte di seguito.
Per l’esonero dei membri del consiglio tecnico si applicano in senso conforme le disposizioni che regolano l’esonero dei membri del consiglio dell’ente.«.
Articolo 8
L’articolo 21 è modificato come segue:
»Al consiglio tecnico dell’ente spetta di:
– segue e valuta l’attività dell’ente e la politica del rispettivo fondatore;
– verifica la rispondenza del piano strategico e del programma di lavoro agli scopi per i quali l’ente è stato fondato;
– esamina le questioni inerenti al lavoro professionale dell’ente fornendo al direttore i propri pareri, proposte ed iniziative, intesi a risolvere le predette questioni;
– esprime i propri pareri in merito alla nomina ed all’esonero del direttore dell’ente;
– esprime il proprio parere al contratto collettivo dell’ente;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei dipendenti al consiglio tecnico dell’ente;
– presenta altre iniziative e proposte in relazione all’attività dell’ente;
– svolge altri compiti, definiti dalla legge, da altre norme e dagli atti dell’ente.«.
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 610-72/2009
Capodistria, 23 aprile 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.