Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1663. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška, stran 4951.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška v Ljubljani (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje med Celovško cesto, Ulico Milana Majcna, Gubčevo in Lepodvorsko ulico, ki se po Odloku o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška (Uradni list RS, št. 70/95 in 67/05 – odločba US) nahaja v funkcionalni enoti D4, je po veljavnem aktu ob Celovški cesti namenjeno pretežno osrednjim mestnim poslovnim dejavnostim, stanovanjem pa v notranjosti te funkcionalne enote. Ureditveni načrt predvideva rušitev večine zgradb v enoti, v največji meri za potrebe širitve Celovške ceste, ter gradnjo novih objektov z do dvema kletnima etažama in z do petimi etažami nad terenom. Do realizacije določb načrta doslej ni prišlo, so pa bile v aktualnem času podane investicijske pobude.
Mestna občina Ljubljana želi vzpodbuditi prenovo in oživitev območja, širitev Celovške ceste, nove parkirne kapacitete tudi okoličanom in izoblikovati enotno potezo novogradenj ob Celovški cesti. Zaradi navedenega je potrebno izdelati nov prostorski akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, v katastrski občini Spodnja Šiška, med Celovško ulico, Ulico Milana Majcna, Gubčevo ulico in Lepodvorsko ulico. Območje OPPN, ki vključuje tudi ureditev Ulice Milana Majcna, Gubčeve ulice in Lepodvorske ulice na obodu kareja, je veliko okoli 14.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. RS, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. JP Snaga, d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
13. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve bodo pripravljene v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena mesec dni po začetku veljavnosti tega sklepa, dopolnjenega osnutka pa en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana – http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-17/2009-1
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.