Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1628. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza, stran 4883.

Na podlagi 96. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. seji dne 26. marca 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza (zazidalni načrt sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 71/05) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN, ki jih je izdelal UBI studio d.o.o. iz Nove Gorice pod številko ŠB 25/2002-S.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN vsebujejo:
I. Besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah ZN
II. Kartografski del, ki je sestavni del odloka in obsega naslednje risbe:
3.1.s. Situacija vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2.s. Ureditvena situacija
3.3.s. Zakoličbena situacija
3.4.s. Prikaz začasne ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev ZN so:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
4. člen
Odlok o Zazidalnem načrtu Na hribu v Šempetru – 1. faza (Uradni list RS, št. 71/05) – v nadaljevanju sprejeti odlok – se spremeni in dopolni kot je navedeno v členih, ki sledijo.
5. člen
V 1. členu sprejetega odloka se
(1) črta drugi odstavek
(2) črta zadnja alineja odstavka (3).
6. člen
V 4. členu sprejetega odloka se zadnji stavek spremeni tako, da glasi:
»Približne kvadrature so podane v zakoličbeni situaciji – grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, grafična priloga št. 3.3.s.«
7. člen
V 6. členu sprejetega odloka se:
(1) na koncu besedila odstavka »(2) Zunanja ureditev« doda besedilo, ki glasi:
»Delov zemljišč, ki so obremenjeni s služnostjo prehoda, ni dopustno ograjevati z ograjami.«
(2) prvi stavek v odstavku »(4) Zakoličbeni elementi« spremeni tako, da glasi:
»Zakoličbeni elementi so definirani v zakoličbeni situaciji – grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, grafična priloga št. 3.3.s.«
(3) zadnji stavek v odstavku »(4) Zakoličbeni elementi« spremeni tako, da glasi:
»Najmanjši odmik nezahtevnega ali enostavnega objekta od meje sosednjih zemljišč je 1,5 m, oziroma manj kot 1,5 m, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Izjema so le ograje in oporni zidovi do višine 1,5 m, ki jih je možno postavljati v odmiku 0,5 m od meje sosednjih parcel, oziroma v manjšem odmiku ali na parcelni meji, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Oporni zidovi ob javni cesti se lahko postavljajo do meje gradbenih parcel.«
(4) odstavek »(5) Idejna višinska regulacija« spremeni tako, da glasi:
»Kote pritličij oziroma kleti so s tolerancami podane v zakoličbeni situaciji – grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, grafična priloga št. 3.3.s.«
(5) na koncu člena doda 10. odstavek, ki glasi:
»(10) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
Na gradbenih parcelah obstoječih objektov je dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe.
Na gradbenih parcelah nove pozidave je dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen drvarnic, garaž, steklenjakov in lop. Dopustna je tudi gradnja ograj, škarp in podpornih zidov.
Na javnih površinah je možna postavitev urbane opreme, otroškega igrišča, ekološkega otoka, pomožnih infrastrukturnih objektov, ograj, škarp in podpornih zidov.«
8. člen
V 7. členu sprejetega odloka se:
(1) besedilo odstavka »(2) Ceste v naselju« v začetnem delu do vključno 5. alineje preoblikuje tako, da glasi:
»V zazidalnem območju so predvideni naslednji tipi cest:
– zbirna cesta, min. širine 5.5 m
– stanovanjska cesta I (cesta 2 in 3) min. širine 5.5 m
– stanovanjske cesta II (cesta 1 in 4) širine prometnega profila ceste min. 4.75, prostega
– odcepi za napajanje stanovanjskih hiš: Predlagana širina vozišča znaša min. 3.5 m s tem, da je potrebno zagotoviti ustrezne zavijalne radije za intervencijska vozila in razširitve v skladu s pravilniki.«
(2) na koncu besedila odstavka »(2) Ceste v naselju« doda stavek, ki glasi:
»Morebitne ograje ali objekti ob cestah ne smejo posegati v polje preglednosti.«
(3) odstavek »(3) Pločniki v naselju« spremeni tako, da glasi:
»Ob vseh cestah je predviden enostranski pločnik širine 1.2 m. Pločnike ob stanovanjskih cestah je možno izvesti v višini cestnega telesa oziroma dvignjene za ca. 2 cm nad vozišče, da se zaradi ozke ceste omogoči avtomobilom lažji vstop na parcele. V tem primeru jih je potrebno označiti z drugačnim materialom.«
(4) prvi stavek v odstavku »(4) Bankine oziroma berme« spremeni tako, da glasi:
»Ob robu ceste, kjer pločnik ni predviden, je za robnikom predvidena travnata bankina, ki znaša min. 75 cm, v katero ne sme segati nikakršna zgradba ali ovira.«
(5) v odstavku »(5) Vzdolžni profili« besedilo »se vzpon zbirne ceste lahko poveča do 12%« nadomesti z besedilom »se vzpon zbirne ceste lahko poveča do 15%.«
(6) v odstavku »(7) Avtobusno postajališče« besedilo »predvideno« nadomesti z besedilom »dopustno urediti«.
9. člen
V 8. členu sprejetega odloka se:
(1) na koncu odstavka »(2) Vodovod« doda naslednje besedilo:
»V bližini vodovodnega omrežja ni dovoljeno saditi dreves, ki bi s svojimi koreninami lahko poškodovala vodovodne cevi.
Pri nadaljnjem projektiranju komunalnih naprav mora biti razviden potek vodovoda in prerez poti z medsebojnim razmikom med komunalnimi napravami.«
(2) druga točka »2. Srednjenapetostno omrežje« odstavka »(3) Elektroomrežje« spremeni tako, da glasi:
»Napajanje območja je predvideno iz TP MRP. Od tu je predviden nov 20 kV kablovod do nove TP Na hribu I na parceli št. 44 s predvideno povezavo proti območjem »Ronk« in »Lada« do TP Podmark IV. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v obliki PGD projekta za srednjenapetostne, zahtevnejše nizkonapetostne priključke in za prestavitve oziroma križanja obstoječih naprav.«
(3) v odstavku »(4) Plinovodno omrežje« se prvi stavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Oskrba območja z zemeljskim plinom je predvidena z razširitvijo plinovodnega omrežja ter navezavo na javno distribucijsko omrežje zemeljskega plina (veja S79A-PE90 delovnega tlaka 300 mbar), ki poteka po Cesti Goriške fronte.
Za obravnavano območje je predvidena izvedba razvodnega plinovodnega omrežja PE premera 90 mm/300 mbar v obliki zanke, ki se priključi na obstoječe distribucijsko omrežje S112-PE90 iz smeri Podmark.«
(4) odstavek »(5) TK omrežje« se spremeni tako, da glasi:
»Priključitev območja na javno telekomunikacijsko omrežje je predvidena ob Cesti Goriške fronte. Mesto priklopa je ob objektu s hišno številko 64b. Nova trasa bo izvedena v kabelski kanalizaciji (cevna kanalizacija in kabelski jaški). Na območju se telekomunikacijsko omrežje ustrezno razveja do posameznih objektov, kjer se bodo preko razcepnih spojk v jaških predvideni uporabniki navezali na omrežje. Največja razdalja med jaški sme znašati največ 100 m. Predvidi se tudi priklop obstoječih TK odjemalcev na nove naprave. Obstoječe prostozračne TK vode in drogove na območju zazidalnega načrta 1. faze je potrebno po končanih delih odstraniti.«
(5) besedilo odstavka »(6) KTV omrežje spremeni tako, da glasi:
»Priključitev območja na KTV omrežje je možna na optično vozlišče pri železniški postaji Šempeter. Optični kabel bo položen ob trasi fekalne kanalizacije do predvidene lokacije RKO1-KTV.
Nadaljnji razvod do porabnikov je razviden iz kartografskega dela zazidalnega načrta 3.4.«
(6) na koncu člena doda 9. odstavek ki glasi:
»(9) Začasni priključki na javno infrastrukturo
Pred izgradnjo javne infrastrukture prve etape je na parcelah št 20 in 24 možna gradnja predvidenih stanovanjskih hiš z navezavo na začasne priključke na javno infrastrukturo oziroma z začasno rešitvijo komunalnih naprav na naslednji način:
– obvezna je priključitev vsaj na cestno, vodovodno in elektroenergetsko omrežje.
– pred izgradnjo novega cestnega omrežja se parceli št. 20 in 24 lahko priključujeta na obstoječe cestno omrežje preko začasnih priključkov.
– do izgradnje fekalne kanalizacije je možna začasna ureditev nepretočnih greznic. Zunanja hišna kanalizacija mora biti projektirana tako, da bo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje po zgraditvi le-tega enostavna.
– do izgradnje meteorne kanalizacije je možna začasna ureditev odtoka padavinskih vod v odprt jarek ob obvoznici. Odvod naj bo projektiran tako, da bo priključitev na meteorno kanalizacijo enostavna in da bo pred iztokom v jarek zgrajen usedalnik.
– do izgradnje vodovodnega omrežja je možna začasna ureditev priključka na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka v obstoječi cesti.
– do izgradnje novega NN omrežja je možna priključitev na obstoječe nadzemne NN vode.
– do izgradnje novega TK omrežja je možna priključitev na obstoječe nadzemne TK vode.
– do priključevanja na javno plinovodnega omrežja se lahko za potrebe ogrevanja objektov zgradi lastne naprave, vendar na tak način in s takim izborom goriva, da vpliv na okolje ne bo škodljiv, ali bo nujna škoda najmanjša
– do izgradnje mest za zbiranje komunalnih odpadkov bosta nova objekta vključena v obstoječi sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.
Po izgradnji komunalne in druge javne infrastrukture za območje 1. etape so lastniki objektov na parcelah št. 20 in 24 ne glede na morebitno urejene začasne priključke dolžni poskrbeti za priključevanje objektov na zgrajeno cesto ter vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje.«
10. člen
V 9. členu sprejetega odloka se:
(1) na koncu odstavka »(1) Usmeritve in ukrepi s protihrupno zaščito« doda naslednje besedilo:
»Pred izgradnjo protihrupne ograje je gradnja hiš na parcelah št. 20 in 24 možna z izgradnjo začasnih protihrupnih ograj na parcelah investitorjev ali z izvedbo ustrezne zvočne izolativnosti fasad.«
(2) Odstavek »(2) Usmeritve in ukrepi v zvezi s požarno zaščito« spremeni tako, da glasi:
»(2) Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1. Pri pripravi prostorskega akta je bil upoštevan 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 03/07 in Pravilnik o požarni varnosti v stavbi (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).
2. Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar.
3. Dovoze, dostope in delovne površine je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara mora biti omogočen do vseh objektov.
4. Za potrebe oskrbe območja s sanitarno in požarno vodo je predvidena izgradnja vodovodnega omrežja z namestitvijo sedmih nadzemnih hidrantov.
5. Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Pri projektiranju je treba upoštevati, da je potresni pospešek tal vrste A (trdna tla) 0,175 G po EMS lestvici.
6. Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati geotehnično poročilo o pogojih temeljenja. Pripraviti je potrebno enakomerno nosilna tla ter morebitno vodo kontrolirano odvajati. Ob globljih vkopih je potrebno ščititi zaledno brežino.
7. Obstoječi in načrtovani objekti niso v poplavnem območju, zato pri projektiranju ni treba upoštevati nevarnosti poplav.
8. Na območju skladno z Uredbo o gradnji in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) gradnja zaklonišč osnovne zaščite ni potrebna, prav tako stropnih konstrukcij nad kletjo ni potrebno graditi tako, da zdržijo rušenje objektov nanje.
(3) na koncu besedila odstavka »(3) Usmeritve in ukrepi v zvezi z zaščito pred elektromagnetnim sevanjem« doda naslednje besedilo:
»Širina elektroenergetskega koridorja prenosnega 110 kV voda znaša 30 m (15 m od osi daljnovoda na vsako stran). Za posege v elektroenergetskem koridorju obstoječega daljnovoda je potrebno predložiti dokazilo, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne bodo presegle mejnih vrednosti določenih z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Za vsak poseg v elektroenergetski koridor je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja (po 35. čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05, ZGO-1B 126/07)), ki obdelujejo približevanje in križanje z VN prenosnim vodom. Preveriti je potrebno varnostne višine in varnostne oddaljenosti daljnovoda od vseh delov načrtovanih stanovanjskih objektov s komunalnimi in električnimi priključki, dovoznimi ter dostopnimi potmi. V projektni dokumentaciji je potrebno podati situacijo objekta z osnovnimi gabariti, os in stojna mesta DV, obdelano križanje načrtovanega novega nadzemnega NN priključka ter razvidna zadostitev zahtevanih odmikov od daljnovoda (geodetski posnetek, ustrezni prerezi in tlorisi).
V skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) je potrebno izdelati in predložiti elaborat o ureditvi in delu na delovišču z vidika varstva pri delu. Upoštevati je potrebno gibanje delavcev in strojne mehanizacije, ki pri opravljanju dela posega v 15 m koridor daljnovoda. Potrebno je postaviti fizične oziroma vidne oznake, ki bodo omejevale gibanje strojne mehanizacije, da se deli mehanizacije ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m.
Pod daljnovodom in v širini koridorja ni dovoljeno sajenje dreves. Pri ograjevanju s kovinsko mrežo je potrebno izvesti posebne zaščitne ukrepe, če je inducirana napetost višja od 65 V. Lahko vnetljivega materiala ni dovoljeno skladiščiti v oddaljenosti od daljnovoda, ki je manjša od višine bližnjega daljnovodnega stebra daljnovoda, povečana za 3 m. Zagotoviti je potrebno, da bo vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov omogočen neoviran dostop do vseh strojnih mest daljnovoda na obravnavanem področju ob kateremkoli času.«
(4) besedilo odstavka »(5) Zaščita ozračja« se spremeni tako, da glasi:
»Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. V času gradnje je potrebno preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov. Za potrebe objektov na območju zazidalnega načrta je možna gradnja naprav in sistemov za izrabo obnovljivih virov energije skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08).«
(5) na koncu člena doda nov odstavek, ki glasi:
»(8) Ohranjanje narave
Pri načrtovanju razsvetljave na območju zazidalnega načrta je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07).«
11. člen
V 10 členu sprejetega odloka se:
(1) alineja:
»– srednjenapetostnega elektrovoda v obstoječi cesti z navezavo do TP Lada in TP PODMARKI«
nadomesti z alineo:
»– srednjenapetostnega elektrovoda od TP MRP do nove TP NA HRIBU I«
(2) za osmo alineo se doda stavek, ki glasi:
»Pred izgradnjo komunalne in druge infrastrukture je na območju 1. etape na parcelah št. 20 in 24 možna gradnja predvidenih stanovanjskih hiš z navezavo na začasne priključke na javno infrastrukturo oziroma z začasno rešitvijo komunalnih naprav skladno s 8. in 9. členom tega odloka.«
(3) črta zadnji stavek.
12. člen
V celoti se črta poglavje »XI. Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN Na hribu v Šempetru – 1. faza«, torej 11. do 16. člen sprejetega odloka.
13. člen
V celoti se črta poglavje »XIII. Začasni ukrep«, torej 18. člen sprejetega odloka.
14. člen
Za 10. členom se doda novo poglavje, ki glasi:
»XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD DOLOČIL ZAZIDALNEGA NAČRTA
15. člen
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije so dopustna odstopanja od rešitev za načrtovano javno infrastrukturo znotraj in izven območja zazidalnega načrta zaradi ustreznejše oskrbe, racionalnejše izrabe prostora ali če se na podlagi projektnih, okoljevarstvenih, geoloških in drugih rešitev poiščejo ekonomsko in tehnično boljše rešitve, ki vsebinsko ne spreminjajo generalnega koncepta zazidalnega načrta ter odstopanja niso v nasprotju s smernicami oziroma mnenji nosilcev urejanja prostora.
(2) Prav tako je dopustna sprememba lokacije transformatorske postaje, skladno s prejšnjim odstavkom.
(3) Pod pogoji prvega odstavka so dopustne spremembe parcelnih mej med parcelami javnih površin, med parcelami javnih površin in gospodarske infrastrukture ter med parcelami javnih površin in gradbenimi parcelami.
(4) Širina pločnika se lahko zaradi terenskih razmer ali lastniških problemov lokalno zoža na širino 90 cm.
(5) Površine gradbenih parcel so ocenjene na podlagi grafične izmere in bodo natančno določene v postopku parcelacije.
(6) Pri ureditvi začasnega napajanja objektov je možna prestavitev obstoječih NN drogov in postavitev dodatnega TK droga.
(7) Dopustne so spremembe uvozov na parcele in tolerance višinskih kot objektov za +- 1.5 m, če sprememba pomeni manjši poseg v obstoječe terenske danosti in posledično nižje oporne zidove.«
16. člen
Določbe ostalih členov Odloka o zazidalnem načrtu Na hribu v Šempetru – 1. faza ostanejo nespremenjene.
17. člen
Zamenjajo se naslednji listi kartografskega dela ZN:
List situacije vplivov in povezav 3.1 se nadomesti z listom 3.1.s, list ureditvene situacije 3.2 se nadomesti z listom 3.2.s in list zakoličbene situacije 3.3 se nadomesti z listom 3.3.s. Ostali listi se ne spreminjajo.
18. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
19. člen
Spremenjen in dopolnjen zazidalni načrt Na hribu v Šempetru – 1. faza postane zazidalni načrt Na hribu v Šempetru – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2009.
20. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-3/2009-15
Šempeter pri Gorici, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti