Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1523. Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij Občine Gorje, stran 4733.

Na podlagi petega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 5. izredni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij Občine Gorje
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
(uvodne ugotovitve)
(1) Občina Gorje ugotavlja, da sta na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F) (Uradni list RS, št. 61/06) s 1. 1. 2007 na območju nekdanje Občine Bled ustanovljeni dve novi občini, in sicer: Občina Bled in Občina Gorje.
(2) Ker novonastali občini Bled in Gorje premoženja nista razdelili sporazumno v skladu z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) se z dnem ustanovitve novih občin ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij uredijo v skladu z določilom petega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08).
II. USTANOVITELJSKE PRAVICE V JAVNIH ZAVODIH IN JAVNEM PODJETJU
2. člen
(ustanoviteljske pravice v javnih zavodih)
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnih zavodov se uredijo tako, da Občina Gorje postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov in izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati samo na njenem območju in za njene prebivalce.
(2) Organizacijska enota Vrtca Bled, Enota Zgornje Gorje se v skladu z določilom 51. člena veljavnega Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izloči iz Javnega zavoda Vrtec Bled in pripoji k javnemu zavodu Osnovna šola Gorje. Ob pripojitvi organizacijske enote prevzame javni zavod Osnovna šola tudi zaposlene v organizacijski enoti Vrtec Zgornje Gorje.
(3) Občina Gorje prevzame ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnem zavodu Osnovna šola Gorje.
(4) Občina Gorje postane soustanoviteljica javnih zavodov po kriteriju števila prebivalcev:
– Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica v višini 8,3%,
– Javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v višini 1,48%,
– Javnega zavoda Gorenjske lekarne v višini 1,37%;
– Višje strokovne šole za turizem in gostinstvo Bled.
(5) Občina Gorje ima pravico in dolžnost po skupnih javnih zavodih zagotavljati izvajanje javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(6) Občina Gorje financira izvajanje obveznih lokalnih javnih služb, ki jih izvajajo javni zavodi, na podlagi normativov in standardov v skladu z republiškimi predpisi, po kriteriju števila prebivalcev.
(7) Občina Gorje financira izvajanje izbirnih lokalnih javnih služb na podlagi delitve stroškov, ki so finančno ovrednoteni v občinskih programih. Občina Gorje sklene z javnim zavodom pogodbo o načinu izvajanja javne službe in njenem financiranju.
3. člen
(ustanoviteljske pravice v javnem podjetju)
(1) Občina Gorje je soustanoviteljici in solastnica javnega kapitala v Javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. v višini 25,93%.
(2) Občina Gorje ima pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju zagotavljati izvajanje javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja v sorazmerju z višino lastniškega deleža v javnem kapitalu Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.
(3) Delež sofinanciranja oziroma uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti Občine Gorje se podrobneje uredijo v aktu o ustanoviti javnega podjetja in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
III. KONCESIJSKA RAZMERJA
4. člen
(koncesijska razmerja)
(1) Občina Gorje vstopi v koncesijska razmerja, ki jih je sklenila nekdanja Občina Bled, in sicer v koncesijsko razmerje:
– sklenjeno s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled ter za izgradnjo novega in sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in lokalnih čistilnih naprav,
– sklenjeno s podjetjem Adriaplin d.o.o. za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe preskrbe z zemeljskim plinom.
(2) Občina Gorje ima pravico in dolžnost po koncesijski pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do koncesionarja v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(določitev ustanovitvenega deleža)
Ustanovitveni delež Občine Gorje v Višji strokovni šoli za turizem in gostinstvo Bled iz četrte alineje četrtega odstavka 2. člena tega sklepa se določi po ugotovitvi ustanovitvenega deleža nekdanje Občine Bled v roku 6 mesecev po sprejemu tega sklepa z dopolnitvijo tega sklepa.
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 039-6/2009-3
Gorje, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.