Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1522. Sklep o premoženju Občine Gorje, stran 4732.

Na podlagi tretjega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 5. izredni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o premoženju Občine Gorje
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
(uvodne ugotovitve)
(1) Občina Gorje ugotavlja, da sta na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F) (Uradni list RS, št. 61/06) s 1. 1. 2007 na območju nekdanje Občine Bled ustanovljeni dve novi občini, in sicer: Občina Bled in Občina Gorje.
(2) Ker novonastali občini Bled in Gorje premoženja nista razdelili sporazumno v skladu z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) se z dnem ustanovitve novih občin premoženje razdeli v skladu z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08).
(3) Podlaga za ugotovitev stanja premoženja nekdanje Občine Bled in razdelitev premoženja med novonastali občini Bled in Gorje je Premoženjska bilanca Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
II. STANJE PREMOŽENJA
2. člen
(nepremično premoženje)
Nepremično premoženje v lasti nekdanje Občine Bled je na dan 31. 12. 2006 izkazovalo vrednost v višini 1.968.199 tisoč SIT in je razvidno iz popisa nepremičnega premoženja, grajenega javnega dobra in javne infrastrukture, ki je sestavni del Premoženjske bilance Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
3. člen
(premično premoženje)
Premično premoženje v lasti nekdanje Občine Bled je na dan 31. 12. 2006 izkazovalo vrednost 199.452.484,75 SIT oziroma 832.300,47 € in je razvidno iz popisa premičnega premoženja, ki je sestavni del Premoženjske bilance Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
III. PREMOŽENJE
4. člen
(nepremično premoženje)
(1) Občini Gorje pripade naslednje nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem območju:
1. nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na območju Občine Gorje v skupni vrednosti 49.188.805,07 SIT oziroma 205.261,25 €.
(2) Občini Gorje pripade naslednje nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna struktura izven njenega območja:
1. nepremičnina (stanovanje) na Jesenicah, Tavčarjeva 8 (knjigovodska vrednost 6.909.200,30 SIT oziroma 28.831,58 €) (parc. št. 90/20, 90/19 in 90/26, vse k.o. Hraše).
(3) Občini Gorje pripade naslednje nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem območju, dano v upravljanje:
1. poslovni prostori na območju Občine Gorje v upravljanju pri Alpdom d.d., v skupni vrednosti 4.868.812,59 SIT oziroma 20.317,19 €,
2. stanovanja na območju Občine Gorje v upravljanju pri Alpdom d.d., v skupni vrednosti 8.142.943,39 SIT oziroma 33.979,90 €,
3. nepremično premoženje v upravljanju Javnega zavoda Vrtec Bled v skupni vrednosti 16.125.754,23 SIT oziroma 67.291,58 €,
4. nepremično premoženje v upravljanju javnega zavoda Osnovna šola Gorje v skupni vrednosti 294.597.416,95 SIT oziroma 1.229.333,24 €,
5. nepremično premoženje v upravljanju Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja (varna hiša) v skupni vrednosti 440.034,53 SIT oziroma 1.836,23 €,
6. nepremično premoženje v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen, Podružnica Kranjska Gora (WTE kanalizacija).
5. člen
(premično premoženje)
(1) Občini Gorje pripada naslednje premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnin ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi in leži na območju Občine Gorje:
1. premično premoženje v skupni vrednosti 31.493,70 SIT oziroma 131,42 €,
2. premično premoženje v upravljanju Javnega zavoda Vrtec Bled v skupni vrednosti 301.929,63 SIT oziroma 1.259,93 €,
3. premično premoženje v upravljanju javnega zavoda Osnovna šola Gorje v skupni vrednosti 4.270.931,00 SIT oziroma 17.822,28 €.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(določitev premoženja v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH)
Skupna vrednost premoženja v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen, Podružnica Kranjska Gora (WTE kanalizacija) iz šeste točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa se določi po uskladitvi knjigovodskih vrednosti z dopolnitvijo tega sklepa v roku šestih mesecev.
5. člen
(vpis nepremičnega premoženja v zemljiško knjigo)
Ta sklep je podlaga za vpis lastninske pravice na nepremičninah v lasti Občine Gorje v zemljiško knjigo, ki ga izvrši župan Občine Gorje.
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 039-6/2009-2
Gorje, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.