Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1565. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana, stran 4793.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 14. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Sveta Ana, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, in vzpodbudi starševstvu.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Sveta Ana.
4. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo pri občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po otrokovem rojstvu.
Po preteku tega roka se vloga s sklepom zavrže kot prepozno vložena.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču za starše in novorojenca, številko transakcijskega računa, na katerega se nakaže denarna pomoč in davčno številko prejemnika.
Vlogi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca in
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in staršev.
Kolikor upravičenec ne predloži dokazil iz prejšnjega odstavka, jih pridobi občinska uprava.
6. člen
O višini neto denarne pomoči odloča Občinski svet Občine Sveta Ana s sklepom za vsako proračunsko leto posebej.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Sveta Ana iz proračuna Občine Sveta Ana. Izplačilo se izvede petnajst dni po sprejemu novorojencev pri županu. Župan praviloma sprejme novorojence dvakrat letno.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep o subvenciji za novorojence, št. 15202-001/2002, z dne 1. 2. 2002.
Št. 12206-1/2009
Sv. Ana, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost