Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1447. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, stran 4571.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 13. redni seji dne16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določata znak (v nadaljevanju: grb) in zastava Občine Cerknica ter njuna uporaba.
2. člen
Grb Občine Cerknica se sme uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki so določeni v tem odloku.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli oziroma enobarvni, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah.
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
3. člen
Zastava Občine Cerknica se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ter na način, ki so določeni v tem odloku.
Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
4. člen
Vsebinske in slikovne predstavitve grba so predstavljene v prilogah, ki so sestavni deli tega odloka.
Izvirnike upodobitev grba in zastave ter matrice za njihovo upodobitev hrani Občina Cerknica.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Cerknica.
Grba in zastave ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati niti kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev niti kot znak različnih prireditev niti kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
II. GRB
6. člen
Grb se uporablja:
– v žigih, štampiljkah in v vseh oznakah občinskih organov in krajevnih skupnosti na območju Občine Cerknica;
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Cerknica, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih ter drugih tiskovinah, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
– ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih Občine Cerknica, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.;
– na spletnih straneh Občine Cerknica in krajevnih skupnosti na področju Občine Cerknica;
– na obvestilnih tablah Občine Cerknica;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Cerknica;
– na javnih glasilih Občine Cerknica in krajevnih skupnosti na območju Občine Cerknica;
– na obvestilnih tablah oziroma vitrinah krajevnih skupnosti na območju Občine Cerknica;
– na registrskih tablicah vozil;
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
7. člen
Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Cerknica v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Cerknica predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Cerknica v protokolarnih zadevah;
– kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Cerknica, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Cerknica.
O uporabi grba iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
8. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba ali znaka, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine, grba tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine.
Če se uporablja z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Cerknica na sredini.
Če se grb Občine Cerknica uporablja skupaj z več drugimi grbi ali njim ustreznimi znaki ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb Občine Cerknica:
– če so grbi razvrščeni v krogu – v sredini kroga;
– če so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone;
– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo, če gre za uporabo grba Občine Cerknica na območju Občine Cerknica in se ta ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije.
Ko se grb Občine Cerknica uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije, se ga uporabi po določilih predpisa, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA
9. člen
Zastava Občine Cerknica je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Cerknica, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda občinski svet, lahko pa je stalno izobešena tudi na stavbah organov občinske uprave in krajevnih skupnosti.
10. člen
Zastava Občine Cerknica je stalno izobešena na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtca in osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica.
Zastava Občine Cerknica se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in predstojnikov organov v sestavi občinske uprave.
11. člen
Zastava Občine Cerknica se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori Občine Cerknica in prostori krajevnih skupnosti:
– ob praznikih Občine Cerknica in
– ob državnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, izobesijo zastavo Občine Cerknica v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
12. člen
Zastava se lahko izobesi:
– ob predstavljanju Občine Cerknica v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Cerknica predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Cerknica v protokolarnih zadevah;
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
13. člen
Ko je zastava Občine Cerknica izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar se ta zastava uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine.
Ko je zastava Občine Cerknica izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Občine Cerknica v sredini.
Ko je zastava Občine Cerknica izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Občine Cerknica:
– če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
– če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;
– če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
– če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo samo kadar gre za uporabo zastave Občine Cerknica in drugih zastav na območju Občine Cerknica in se ta ne uporabljajo skupaj z zastavo Republike Slovenije.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, se izobesi po določilih predpisov, ki urejajo izobešanje zastave Republike Slovenije in zastave Evropske unije.
14. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Cerknica.
lV. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE OBČINE CERKNICA
15. člen
Grb in zastavo Občine Cerknica se lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:
– Občina Cerknica ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve,
– Občina Cerknica ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
– Občina Cerknica prireditev finančno ali na drug način podprla.
Grb in zastavo Občine Cerknica se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena lahko uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
16. člen
Uporaba grba Občine Cerknica se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju Občine Cerknica, in sicer:
– v znaku;
– v priznanjih, ki jih podeljuje;
– na spominskih darilih in značkah;
– v publikacijah;
– v obliki spominskih daril in značk;
– v drugih primerih za komercialne namene v skladu z določili tega odloka.
17. člen
Za uporabo grba in zastave Občine Cerknica v primerih iz 15. in 16. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
Prošnji za uporabo grba in zastave Občine Cerknica mora prosilec iz 15. člena tega odloka priložiti dokumentacijo, iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi grba in zastave Občine Cerknica.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba Občine Cerknica mora prosilec iz 16. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi grba Občine Cerknica ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba Občine Cerknica.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Cerknica, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
18. člen
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Cerknica preneha veljati:
– če se odvzame;
– če se upravičenec pisno odpove uporabi grba in zastave Občine Cerknica.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba in zastave Občine Cerknica ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju in v tem odloku.
19. člen
Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi občinska uprava.
V. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA OBČINE CERKNICA
20. člen
Vsi dokumenti organov Občine Cerknica, občinske uprave in krajevnih skupnosti morajo biti pripravljeni tako, da se grb Občine Cerknica uporablja v skladu z enotnimi pravili.
Grb Občine Cerknica, ki ga organi Občine Cerknica, občinska uprava in krajevne skupnosti Občine Cerknica uporabljajo na svojih publikacijah, se uporablja v skladu z enotnimi pravili.
Župan izda priročnik celostne grafične podobe Občine Cerknica, ki vsebuje tudi primere uporabe grba Občine Cerknica iz prvega odstavka tega člena in splošne primere uporabe grba Občine Cerknica. Za pripravo priročnika in njegovo posodabljanje je pristojna občinska uprava.
Priročnik iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravno naravo navodila.
VI. NADZOR
21. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo oziroma pristojni inšpekcijski organ.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb, razen v primerih iz tretje alineje prvega odstavka 7. člena;
– uporablja grb ali zastavo Občine Cerknica brez dovoljenja;
– uporablja grb ali zastavo Občine Cerknica v nasprotju s pogoji in načini, pod katerimi se dovoljuje njihova uporaba.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb Občine Cerknica brez dovoljenja Občine Cerknica.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 EUR se kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– uporablja grb in zastavo Občine Cerknica brez dovoljenja Občine Cerknica.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Župan izda priročnik celostne grafične podobe Občine Cerknica v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Grb in zastavo Občine Cerknica, določena s tem odlokom, je treba začeti uporabljati najkasneje 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o grbu in zastavi Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 31/97).
Št. 007-0005/2009-24
Cerknica, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.
Priloga 1: Vsebinska predstavitev grba Občine Cerknica.


Grb Občine Cerknica predstavlja abstrakten znak. Obliko polja
sestavljata ležeči pravokotnik v razmerju 4 proti 3 in pod daljšo
stranico tikoma polkrog s premerom, enakim daljši stranici
pravokotnika. Na belem polju s črno obrobo so stilizirani
elementi pokrajine modre in zelene barve: iz sredine spodnjega,
polkrožnega dela, se dve navpični vzporedni zeleni črti s črno
obrobo pravokotno zlomita vsaka k sebi do zunanjega roba polja.
Nad njima seka polje modra črta s črno obrobo, nad njo pa prav
tako vodoravno še zelena črta s črno obrobo, ki na sredini polja
nad njo obriše krog, znotraj katerega je stilizirano drevo z
vrhom in dvema vejama na vsaki strani. Drevo spodaj prehaja v
belo barvo podlage. Nad tem je izrisana modra krivulja s črno
obrobo, nad njo pa v loku še zelena črta s črno obrobo. Vse črte
segajo do zunanjih robov polja. Grb je glede na vertikalno os
popolnoma zrcalen.

Prvine grba poskušajo na abstraktni ravni ponazoriti značilnosti
naravne krajine Občine Cerknica, ki jo v veliki meri odlikuje
neokrnjena narava z značilnimi kraškimi pojavi - v prvi vrsti
presihajočim Cerkniškim jezerom. Bujna zelena vegetacija
travnikov in gozdov se prepleta z elementom vode na vsakem koraku
- od tod tudi prepoznavni elementi grba: prepletajo se črte v
zeleni in modri barvi.

Na dnu polja grba dve zeleni zaobljeno lomljeni črti
predstavljata:

a) presihajoče jezero s svojimi ponori in jamami,

b) travnike, ki jih del leta prekriva jezerska voda in

c) zrcalno podobo drevesa, ki raste ob vodi. Vse to so tipične
prvine jezerske krajine.

Nad tem modra ležeča črta ponazarja vodo - jezero in simbolizira
mir in tišino.

Osrednji motiv grba je zelena črta, ki v sredini zraste v list,
oziroma drevo in predstavlja bogato vegetacijo. Ponazarja
notranjske gozdove in travnike in simbolizira rast.

Nad tem je druga modra, ukrivljena črta, ki ponazarja kroženje,
oziroma pretok vode in tudi pretok pozitivne energije.


Na vrhu se v loku polkrožno boči zelena črta in predstavlja hribe
v širšem zaledju Cerkniškega jezera. Kot spodnja, modra, se tudi
ta črta krivi in odpira navzgor ter tako izžareva pretok
energije. Obe dinamični črti predstavljata uravnoteženo nasprotje
spodnjima, statičnima.


Pomen izbranih barv

Zelena je najbolj naravna barva in simbolizira harmonijo.
Povezujemo jo z naravo, saj je barva vegetacije in simbolizira
življenje, mladost in svežino; tradicionalno pa je tudi izraz
miru, zaščite in upanja. Kot barva rastlinja simbolizira
blagostanje. V mitološkem oziru je zelena barva skrivnosti, čara
in globoke vednosti.

Modra je barva miru. Izraža zrelost in razum, sposobnost in
natančnost in je izraz visokih vrednot. Kombinacija modre, zelene
in bele izraža pozitivno naravnanost.

Priloga 2: Vsebinska predstavitev zastave Občine Cerknica.


Zastava Občine Cerknica je pravokotne oblike, razmerje višine »V«
proti dolžini »L« je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno
razdeljena na dve po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v
modri, druga v zeleni barvi.

Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina polja je
enaka polovični višini zastavne rute.


AAA Zlata odličnost