Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1371. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 4286.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, taksni zavezanci, postopek odmere in višina ter plačilo takse.
2. člen
V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. uporabo javnih površin.
Za javne površine in javna mesta po tem odloku se štejejo javne površine in javna mesta, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine in objekti v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so namenjene splošni javni rabi.
3. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 2,00 EUR.
Vrednost točke za posamezno proračunsko leto določa občinski svet s sklepom.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v taksni tarifi.
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in se namensko uporabljajo za vzdrževanje javnih površin.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
5. člen
Komunalnih taks ne plačujejo državni ali občinski organi, krajevne skupnosti ter javna podjetja in zavodi, katerih so/ustanovitelj je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in društva s sedežem na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
III. ODMERA KOMUNALNIH TAKS
6. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih v taksni tarifi za posamezne taksne predmete.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil strokovne službe občine o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe ter s potekom dneva uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti strokovnim službam z začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve predmeta in opis taksnega predmeta (površina …).
8. člen
Takso odmerja občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih, ki urejajo davčno izvršbo. Za zapadle in neplačane komunalne takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
Odmera, obračun in pobiranje komunalne takse se lahko s pogodbo prenesejo na Davčno upravo Republike Slovenije.
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi komunalnih taks drugače določeno. Taksnemu zavezancu se odmeri plačilo z odločbo občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Osnova za odmero komunalne takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijave inšpekcijskih služb ter prijave službe komunalnega nadzora.
Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe. O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
9. člen
Redarska služba medobčinskega inšpektorata na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V. GLOBE
10. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. POSEBNI DEL – TARIFE KOMUNALNIH TAKS
Tarifa št. 1 – za uporabo javnih površin
+------+--------------------------------------------+----------+
|1.1. |uporaba javnih površin za začasne      |     |
|   |namene:                   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |– za javne površine za gostinsko      |     |
|   |dejavnost                  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |za vsak m2 dnevno              |  2 točki|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |– za javne površine z drugo dejavnostjo   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |za vsak m2 dnevno              |  1 točka|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |– za uporabo javnih površin za ostale    |     |
|   |prireditve                 |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |za vsak m2 dnevno              |  1 točka|
+------+--------------------------------------------+----------+
Št. 426-00002/2009
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost