Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1375. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, stran 4297.

Na podlagi 52. člena in prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter 77. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
(1) Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je pravna oseba javnega prava in je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) za nedoločen čas.
(2) Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1) deluje kot javni sklad.
(3) Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, soustanovitelja pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: soustanovitelja).
(4) Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
2. člen
(namen)
(1) Sklad je ustanovljen z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov.
(2) Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
(3) Pri odločanju o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev Sklad uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
3. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) Vlada Republike Slovenije in soustanovitelja se dogovorijo, da ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, medsebojne pravice in odgovornosti pa uredijo s tem aktom.
(2) Vlada Republike Slovenije ima kot ustanoviteljica naslednje pristojnosti:
– določi namen Sklada, zaradi katerega je ustanovljen;
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja;
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala Sklada;
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo Sklada;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Sklada;
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom Sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– imenuje in razrešuje člane oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) nadzornega sveta in direktorja oziroma direktorico (v nadaljnjem besedilu: direktor) Sklada;
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma revizorko (v nadaljnjem besedilu: revizor);
– odloča o likvidaciji Sklada;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom in tem aktom.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije lahko kot soustanovitelj povečuje vrednost namenskega premoženja Sklada z vplačilom dodatnih sredstev.
4. člen
(ime in sedež)
(1) Ime Sklada je: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, javni sklad.
(2) Sedež Sklada je v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12.
(3) Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in besedilom: »SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV« in v sredini pečata besedilo: »javni sklad«.
II. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
(dejavnost Sklada)
Dejavnosti Sklada so:
– 64.300 dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov (K),
– 84.110 splošna dejavnost javne uprave (O),
– 63.11 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J),
– 63.99 drugo informiranje (J).
III. NAMENSKO PREMOŽENJE
6. člen
(vrednost namenskega premoženja Sklada)
(1) Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2007 je 1.594.683,69 EUR, od tega je delež Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 834.585,21 EUR, delež Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa 760.098,48 EUR.
(2) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.
7. člen
(pravice in dolžnosti ustanovitelja in soustanoviteljev)
(1) Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bosta sredstva za doseganje namena Sklada zagotavljala v višini planiranih sredstev, na proračunski postavki 4285 »spodbude za zaposlovanje in delo invalidov«, konto 4102, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa v višini sredstev, namenjenih za pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov v skladu z 82. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) in sredstev za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetji, planiranih v vsakoletnem finančnem načrtu.
(2) Soustanovitelja preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu Sklada izvršujeta ustanoviteljske pravice v okviru pristojnosti nadzornega sveta.
8. člen
(viri financiranja Sklada)
(1) Sklad pridobiva sredstva iz:
– plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote;
– sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjenih pospeševanju zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov;
– namenskih prihodkov proračuna Republike Slovenije iz naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto premoženjsko korist po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
– sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih subvencioniranju plač invalidov;
– donacij in
– drugih virov.
(2) Republika Slovenija zagotavlja sredstva za kritje pravic, ki se skladno z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, financirajo iz Sklada, iz proračuna Republike Slovenije, kadar drugi prihodki Sklada ne zadostujejo za kritje obveznosti Sklada.
(3) Višina sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, se opredeli v letnem finančnem načrtu Sklada.
IV. ORGANI SKLADA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
9. člen
(organi)
Organa Sklada sta nadzorni svet in direktor.
10. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima sedem članov.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za invalidsko varstvo. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Člani nadzornega sveta so:
– dva funkcionarja oziroma funkcionarki ali javna uslužbenca oziroma javni uslužbenki ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,
– funkcionar oziroma funkcionarka ali javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
– predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države, in
– predstavnik delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države.
(4) Ekonomsko socialni svet ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, predlaga imena članov nadzornega sveta iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka.
(5) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.
(6) Nadzorni svet je veljavno ustanovljen, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika oziroma predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in namestnika oziroma namestnico (v nadaljnjem besedilu: namestnik) predsednika nadzornega sveta.
11. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet:
– skrbi, da Sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen,
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo Sklada,
– sprejema splošne pogoje poslovanja Sklada,
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– predlaga imenovanje direktorja Sklada na podlagi javnega natečaja in razrešitev direktorja Sklada,
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji Sklada,
– sestavi pisna poročila Vladi Republike Slovenije, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila Sklada,
– predlaga ustanovitelju način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki Sklada,
– predlaga imenovanje revizorja,
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih Sklada,
– določa besedilo javnih razpisov Sklada,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem aktom.
(2) Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.
12. člen
(pravice in odgovornosti članov nadzornega sveta)
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, ki se izplačujejo skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
(3) Člani nadzornega sveta so kazensko in materialno odgovorni za škodo, ki je posledica neizpolnitve ali kršitve njihovih dolžnosti.
(4) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo s pripadajočo dokumentacijo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.
13. člen
(sklic in odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem poslovnem letu.
(2) Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik. Če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta, sejo skliče direktor.
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov nadzornega sveta.
(4) Člani nadzornega sveta ne morejo sodelovati na seji po pooblaščencu ali po pošti.
(5) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(6) Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
14. člen
(predčasna razrešitev člana nadzornega sveta)
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen, če:
– poda pisno odstopno izjavo,
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega akta,
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu,
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja Sklada ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega direktorja sklada.
15. člen
(direktor)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega natečaja na predlog nadzornega sveta Sklada. Javni natečaj določi nadzorni svet.
(2) Direktor se imenuje za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
16. člen
(pristojnost in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja Sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti Sklada.
(2) Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja Sklada in odgovarja Skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
(3) Za skrbnost in odgovornost direktorja Sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
17. člen
(pristojnosti za odločanje)
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Sklada, razen aktov, ki so v izključni pristojnosti nadzornega sveta.
18. člen
(predčasna razrešitev in potek mandata direktorju)
(1) Direktor je lahko predčasno razrešen, če:
– poda pisno odstopno izjavo;
– Vlada Republike Slovenije ne sprejme letnega poročila Sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja Sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče Republike Slovenije ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje Vlada Republike Slovenije;
– ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalaga zakon ali ta akt, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu Sklada.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je krivdno razrešen, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga zato pooblasti Vlada Republike Slovenije, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
(3) Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka oziroma mandata direktorja.
V. POSLOVANJE SKLADA
19. člen
(poslovna politika Sklada)
Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme Vlada Republike Slovenije.
20. člen
(splošni pogoji poslovanja)
Sklad mora sprejeti splošne pogoje poslovanja, ki jih objavi na svoji spletni strani.
21. člen
(upravljanje namenskega premoženja Sklada)
Sklad mora namensko premoženje upravljati tako, da ohranja vrednost tega premoženja, ter z njim ravnati in ga upravljati v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, in kot dober gospodarstvenik.
VI. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
22. člen
(transakcijski račun sklada)
(1) Sklad mora pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila odpreti transakcijski račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi s svojo dejavnostjo.
(2) Način, roki in vrste podatkov v zvezi s prejemanjem plačil in izplačil v zvezi z dejavnostjo Sklada se določijo v splošnih pogojih poslovanja Sklada.
23. člen
(kreditiranje)
(1) Sklad lahko le kot vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide iz namenskega premoženja kreditira fizične in pravne osebe.
(2) V primeru nenamenske porabe danih kreditov in v primeru neizpolnjevanja kreditnih pogodb s strani kreditojemalcev je Sklad dolžan iztožiti vračilo oziroma poplačilo kreditov po sodni poti.
(3) Način in pogoje kreditiranja Sklad določi v splošnih pogojih poslovanja Sklada, pri ocenjevanju kreditne sposobnosti upravičencev do kreditov se smiselno uporabljajo predpisi Banke Slovenije, ki veljajo za banke.
VII. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA IN REVIDIRANJE
24. člen
(vodenje)
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati letna poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo javnega sektorja, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in svojimi splošnimi akti, če ni z ZJS-1 drugače določeno.
25. člen
(notranje revidiranje)
Sklad mora organizirati notranje revidiranje skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
26. člen
(revidiranje letnega poročila)
(1) Letno poročilo Sklada mora pregledati pooblaščeni revizor najmanj vsakih pet let. V kolikor se kapital Sklada poveča na več kot 30.000.000 EUR, mora njegovo letno poročilo pregledati pooblaščeni revizor vsako leto.
(2) Revizorjevo poročilo mora v posebnem dodatku obsegati mnenje v skladu s 44. členom ZJS-1.
VIII. NADZOR NAD SKLADOM
27. člen
(nadzor)
(1) Upravni nadzor nad delom in poslovanjem Sklada opravlja minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(2) Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Akta preneha veljati Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati z dnem, ko ga sprejme Vlada Republike Slovenije, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-1/2009/4
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2009-2611-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti