Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1293. Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren - Kostanjevica, stran 4165.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08) in 9. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. seji dne 6. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, vrsta socialno-varstvenih pomoči (v nadaljevanju: pomoči), kriteriji in postopek za uveljavitev pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči ter plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz sredstev občinskega proračuna Občine Miren - Kostanjevica.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do enkratne denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in jih nihče ni dolžan preživljati, ter so se zaradi spleta okoliščin, na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti, kot so plačilo vode, elektrike, stanarine in podobno. Ne glede na pomanjkanje sredstev za preživljanje, oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči, če se ugotovi, da je brez teh sredstev po svoji krivdi.
Upravičenci do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja so v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, ki nimajo nobenih dohodkov oziroma če, kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50% minimalne plače oziroma če, kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
III. VRSTE ENKRATNIH DENARNIH SOCIALNO-VARSTVENIH POMOČI
3. člen
Enkratne denarne socialno-varstvene pomoči so namenjene za pomoč pri:
– plačilu oziroma doplačilu šole v naravi, stroškov letovanja oziroma zimovanja ter drugih stroškov vezanih na šolanje (prehrana v šoli, nakup šolskih potrebščin) v času rednega šolanja,
– plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki se ne morejo zavarovati iz drugega naslova in nimajo sredstev za zavarovanje kot samoplačnik,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– nakupu kurjave,
– enkratno pomoč v primeru elementarne nesreče (požar, poplava, potres itd.),
– kritje drugih izrednih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Socialno-varstveno pomoč po tem pravilniku lahko upravičenci prejmejo praviloma enkrat letno. Pomoč iz druge alineje 3. člena tega pravilnika lahko upravičenci prejmejo za čas, ko pomoč nujno potrebujejo oziroma so do nje upravičeni in za to predložijo ustrezna dokazila. Šolska prehrana se regresira za šolsko leto pod pogojem, da se najprej uveljavlja državna subvencija. Upravičenci so dolžni občini v roku 15 dni po nastanku spremembe sporočiti vsako spremembo dejstev in okoliščin (zaposlitev starša oziroma staršev, novi vir prihodkov itd.), ki vplivajo na pridobitev pravic iz naslova regresirane prehrane. Tudi letovanje otrok se regresira pod pogojem, da se najprej uveljavlja državna subvencija.
IV. VIŠINA DENARNE POMOČI
5. člen
Višino enkratne denarne pomoči se določi glede na osebne dohodke in druge prejemke ter premoženjsko stanje upravičenca oziroma njegove družine in sicer v skladu s kriteriji, ki jih vsakoletno na predlog Odbora za zdravstvo in socialno varstvo s sklepom določi župan. Višina enkratne denarne pomoči je odvisna od dohodkov v družini in znaša najmanj 50 EUR ter v tekočem letu ne sme presegati zneska ene polovice minimalne plače v Republiki Sloveniji. Izjemoma se lahko sredstva dodelijo tudi v višjem znesku, če so za to še posebej opravičljivi socialni razlogi.
Pomoč se lahko upravičencu dodeli tudi v nižjem znesku, kot bi mu sicer pripadala, ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
Enkratne denarne socialne pomoči se ne dodeli upravičencu oziroma družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
6. člen
Enkratna denarna pomoč se praviloma izplača le v funkcionalni obliki (plačilo položnic). Neposredno upravičencu se denarna pomoč izplača le izjemoma in sicer v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe.
V. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV SOCIALNO-VARSTVENE POMOČI
7. člen
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede:
– na podlagi vloge upravičenca za uveljavitev pomoči
– po uradni dolžnosti na podlagi 90. in 91. člena Zakona o socialnem varstvu (na podlagi pobude družinskih članov, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe ali druge pravne osebe).
Za namen kritja stroškov šolskega kosila osnovnošolcem morajo upravičenci vlogo oddati najkasneje do 30. septembra tekočega leta, izjemoma kasneje, če se pojavijo izredne okoliščine.
8. člen
Upravičenci vložijo zahtevo za odobritev denarne pomoči na obrazcu »Vloga za uveljavitev socialne pomoči Občine Miren - Kostanjevica«, ki se pridobi v tajništvu občine. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in tem pravilnikom.
9. člen
Upravičenci so dolžni vlogi priložiti vsa zahtevana dokazila:
– potrdilo delodajalcev o dohodkih in prejemkih za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge vlagatelja in ožjih polnoletnih družinskih članov;
– veljavna odločba o otroškem dodatku;
– veljavna odločba Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči, če jo upravičenec prejema;
– potrdilo o preživnini, če jo kdo izmed družinskih članov prejema;
– ustrezna potrdila o statusu brezposelnih polnoletnih družinskih članov (potrdilo o brezposelnosti Zavoda za zaposlovanje, potrdilo o šolanju polnoletnih družinskih članov);
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do socialne pomoči (zdravniški izvidi, potrdilo o nesposobnosti za pridobitno delo, računi, plačilni nalogi, mnenja ustreznih institucij in drugi dokumenti s katerimi upravičenec uveljavlja pravico do dodelitve socialne pomoči);
– dokazila o premoženjskem stanju;
– kratek opis okoliščin, zaradi katerih upravičenec prosi za denarno pomoč.
V primeru, da je vloga nepopolna oziroma da se zahteva dodatna dokazila o premoženjskem stanju, občinska uprava pozove upravičenca, da svojo vlogo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Če upravičenec vloge v roku osmih dni ne dopolni, se vlogo s sklepom zavrže.
10. člen
O upravičenosti in višini pomoči odloča občinska uprava na podlagi vlogi priloženih dokazil ter dokazil, ki jih po uradni dolžnosti pridobi iz uradnih evidenc. Odločanje poteka v skladu z določbami tega pravilnika ter v skladu s trenutno veljavnimi kriteriji, ki jih vsakoletno na predlog Odbora za zdravstvo in socialno varstvo s sklepom določi župan. V posameznih primerih, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno, lahko občinska uprava pridobi mnenje Centra za socialno delo Nova Gorica in (ali) šolske svetovalne službe. Pri odločanju se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o socialnem varstvu.
Občinska uprava preveri vse podatke in v roku trideset dni od vložitve zahteve odloči o upravičenosti in višini pomoči ter upravičenca s sklepom obvesti o odločitvi.
VI. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Sredstva za socialno-varstvene pomoči zagotavlja občina v okviru možnosti z vsakoletnim proračunom.
12. člen
V primeru pritožbe na sklep, ki se izda na prvi stopnji, odloča župan, katerega odločitev je dokončna.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0001/2009-5
Miren, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost