Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1300. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek, stran 4172.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 76/07, 100/08 – Ust. odl.) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa novo organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: občinske uprave), ki je bila ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 48/99 in 7/02) ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave. Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug javni uslužbenec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Podčetrtek ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE PODČETRTEK, s sedežem na Trški cesti 59, Podčetrtek (v nadaljevanju besedila: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
6. člen
V okviru enovitega organa občinske uprave se ustanovi režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
7. člen
Naloge notranje revizije se opravljajo izven organov občinske uprave in jih opravljajo samostojni notranji revizorji.
Za zakonitost in kvaliteto svojega dela so javni uslužbenci, ki opravljajo naloge notranje revizije, odgovorni neposredno tajniku občinske uprave in županu.
8. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
9. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občinske uprave občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občinske uprave:
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Mandat tajnika občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
10. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave.
11. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilu tajnika občinske uprave občine.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
12. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občinske uprave. Župan lahko pooblasti tudi druge javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
13. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča župan, po njegovem pooblastilu pa tudi tajnik občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o stvari tudi odloči. O izločitvi tajnika občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
14. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan v njegovi odsotnosti pa tajnik občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar najmanj enkrat na teden.
15. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
16. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
18. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
19. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
20. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
21. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
22. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.
23. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
24. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
25. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
26. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.
27. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran znotraj občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih služb:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– urejanje javne razsvetljave v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– izvajanje programa javnih del,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
– vzdrževanje prostorov v lasti občine,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
28. člen
Za opravljanje nalog občinske inšpekcije se ustanovi »Medobčinski inšpektorat« kot organ skupne občinske uprave.
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka, uskladi Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Podčetrtek, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 48/99 in 7/02).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0149/2009
Podčetrtek, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost