Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1027. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., stran 3287.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08), drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07), Statuta Občine Gornja Radgona – UPB 1 (Prepih, št. 24/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih, št. 21/99), Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02 in 52/04), Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2003) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008), Statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 37/96, 18/98 in 7/98), Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01), Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96 in 92/03) ter Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04), so Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 20. redni seji 28. 1. 2009, Občinski svet Občine Apače na 20. redni seji 29. 1. 2009, Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009, Občinski svet Občine Razkrižje na 13. redni seji 13. 2. 2009, Občinski svet Občine Radenci na 18. redni seji 18. 2. 2009, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 18. redni seji 23. 2. 2009, Občinski svet Občine Veržej na 19. redni seji 26. 2. 2009 ter Občinski svet Občine Križevci na 18. seji 11. 3. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Prlekija d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje). Ustanoviteljice javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljice) so:
1. Občina Apače, Apače 42a, 9253 Apače,
2. Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
3. Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
4. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
5. Občina Radenci, Radgonska cesta 5, 9252 Radenci,
6. Občina Razkrižje, Šafarsko 40, 9240 Ljutomer,
7. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij,
8. Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo ustanoviteljice na skupščini in preko Sveta ustanoviteljic.
2. člen
(svet ustanoviteljic)
S tem odlokom se ustanavlja tudi Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem občinskih gospodarskih javnih služb.
3. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
Javno podjetje lahko preneha kot oseba javnega prava v primeru preoblikovanja v pravno osebo zasebnega prava skladno z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Preoblikovanje se lahko izvede po petih letih od ustanovitve javnega podjetja, za kar je potrebno soglasje vseh ustanoviteljev.
4. člen
(ime in sedež)
Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Skrajšano ime (skrajšana firma) je: JP Prlekija d.o.o..
Sedež podjetja je Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer.
5. člen
(pečat)
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
Javno podjetje Prlekija d.o.o., ki vsebuje tudi zaščitni znak javnega podjetja.
Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine.
II. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
(dejavnost)
Javno podjetje izvaja obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja:
1. Oskrba s pitno vodo in
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
Podjetje opravlja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na področju občin iz prvega odstavka tega člena na podlagi sprejetega odloka posamezne občine, ki ureja izvajanje posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe na njenem področju in pogodbe, ki jo podpiše s posamezno občino.
7. člen
(registracija dejavnosti)
Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07), registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
Glavna dejavnost javnega podjetja je:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
Druge dejavnosti družbe so:
37.000 Ravnanje z odplakami
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.000 Oglaševanje in raziskovanje trga.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, oziroma, ki pripomorejo k izvajanju občinskih gospodarskih javnih služb, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
8. člen
(javne službe in javna pooblastila)
Izmed dejavnosti iz 6. člena tega odloka, javno podjetje opravlja tiste dejavnosti, ki z odloki ustanoviteljic in drugimi splošnimi akti urejajo posamezne občinske gospodarske javne službe. Javno podjetje ima, kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– upravljanje komunalne infrastrukture, ki se nanaša na občinske gospodarske javne službe,
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalno infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja,
– izvajanje dejavnosti občinskih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju,
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave občinskih gospodarskih javnih služb.
Javno podjetje izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic.
Javnemu podjetju se poveri še izvajanje naslednjih strokovno tehničnih in razvojnih nalog:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje občinskih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb, ter
– po pooblastilu ustanoviteljic izvajanje in vodenje rekonstrukcijskih in investicijskih del objektov občinskih gospodarskih javnih služb.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
9. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 200.000 EUR in je zagotovljen v denarju.
Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na število prebivalcev (vir: Ministrstvo za finance, podatki za izračun primerne porabe občin).
Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|    Občina    | Število | Poslovni |Osnovni vložek |
|           |prebivalcev| delež v % |   v EUR   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Apače        |  3.786  |  9,52  |  19.040   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Gornja Radgona    |  8.947  |  22,50  |  45.000   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Križevci       |  3.606  |  9,07  |  18.140   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Ljutomer       | 12.237  |  30,77  |  61.540   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Radenci       |  5.450  |  13,71  |  27.420   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Razkrižje      |  1.358  |  3,41  |   6.820   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Sveti Jurij ob    |  3.018  |  7,59  |  15.180   |
|Ščavnici       |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Veržej        |  1.364  |  3,43  |   6.860   |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
|Skupaj        | 39.766  |  100,00  |  200.000  |
+---------------------+-----------+------------+---------------+
Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.
Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj poslovni delež.
10. člen
(razmerje solastništva)
Ustanovitelji javnega podjetja so solastniki premoženja, s katerim gospodari, v naslednjem sorazmerju:
– Občina Apače solastnica premoženja v idealnem deležu 9,52%,
– Občina Gornja Radgona solastnica premoženja v idealnem deležu 22,50%,
– Občina Križevci solastnica premoženja v idealnem deležu 9,07%,
– Občina Ljutomer solastnica premoženja v idealnem deležu 30,77%,
– Občina Radenci solastnica premoženja v idealnem deležu 13,71%,
– Občina Razkrižje solastnica premoženja v idealnem deležu 3,41%,
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici solastnica premoženja v idealnem deležu 7,59%,
– Občina Veržej solastnica premoženja v idealnem deležu 3,43%.
11. člen
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov)
Ustanoviteljice lahko sklenejo z javnim podjetjem posebno pogodbo o prenosu infrastrukturnih objektov.
12. člen
(odgovornost)
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, razen v kolikor ta odlok ne določa drugače (42. člen).
IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
13. člen
(občinski sveti ustanoviteljic)
Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih družbenikov v družbo,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine in sveta ustanoviteljic ter
– odločanja o zadolževanju.
Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno.
14. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)
S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem podjetju Prlekija d.o.o. in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o..
Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (v nadaljevanju Svet ustanoviteljic).
Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja.
Žig Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj.
Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.
15. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju župani) občin ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o..
Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Apače, Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej in Razkrižje.
Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.
16. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic)
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– Občina Apače 9,52% glasov,
– Občina Gornja Radgona 22,50% glasov,
– Občina Križevci 9,07% glasov,
– Občina Ljutomer 30,77% glasov,
– Občina Radenci 13,71% glasov,
– Občina Razkrižje 3,41% glasov,
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 7,59% glasov ter
– Občina Veržej 3,43% glasov.
17. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube, kolikor je to zahtevano z zakonom,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– sprejme program za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
Svet ustanoviteljev usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– izvajanjem javnih služb oziroma javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju,
– vstopom novega družbenika,
– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
18. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko županov, da imajo več kot 50% vseh glasov. V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan zasedanja sveta ustanoviteljic, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bil sklepčen. Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih županov. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 50% vseh glasov iz 16. člena tega odloka.
19. člen
(usklajevanje odločitev)
Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
20. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Občine Ljutomer.
21. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic)
Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljic.
22. člen
(dolžnost obveščanja)
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja.
V. ORGANI
23. člen
(organi javnega podjetja)
Organi javnega podjetja so:
– skupščina
– direktor.
24. člen
(sestava skupščine)
Skupščino sestavljajo člani – predstavniki ustanoviteljic, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Člani skupščine imajo namestnike.
Vsaka ustanoviteljica imenuje in razrešuje enega člana in njegovega namestnika. Člani in namestniki se lahko imenujejo izmed županov, članov Občinskega sveta ali zaposlenih v občinski upravi občine, ki člana in namestnika imenuje. Član skupščine je zaradi usklajevanja dela s svetom ustanoviteljic, praviloma župan.
Namestniki lahko sodelujejo pri delu skupščine, vendar imajo pravico glasovati samo v primeru odsotnosti člana, ki ga nadomeščajo. Namestnik člana mora imeti za glasovanje pisno pooblastilo člana skupščine.
Izmed članov se vsako leto za enoletno obdobje izvoli nov predsednik skupščine po naslednjem zaporedju: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij, in Veržej. Prvi skupščini predseduje član iz Občine Ljutomer.
Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe in organov družbe, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.
25. člen
(mandat skupščine)
Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, vezan pa je na članstvo v občinskem svetu ali delu občinske uprave občine, ki ga je imenoval, oziroma na mandat župana. Člani skupščine in namestniki so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
26. člen
(razdelitev glasov v skupščini)
Člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 20 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član:
+-----------------------------+----------------+---------------+
|    Član skupščine    | Osnovni vložek | Število glasov|
|     iz občine     |   v EUR   |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Apače            |   19.040   |   952   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Gornja Radgona        |   45.000   |   2.250   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Križevci           |   18.140   |   907   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Ljutomer           |   61.540   |   3.077   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Radenci           |   27.420   |   1.371   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Razkrižje          |   6.820   |   341   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Sveti Jurij ob Ščavnici   |   15.180   |   759   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Veržej            |   6.860   |   343   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Skupaj            |   200.000  |   10.000  |
+-----------------------------+----------------+---------------+
27. člen
(sklic skupščine)
Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja ali župana katerekoli ustanoviteljice. Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom.
V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki nadomešča predsednika.
Skupščina se sklicuje s priporočenim pismom, ki mora biti članom vročeno najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje.
V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine.
28. člen
(pristojnosti skupščine)
Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih javnega podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov in niso v pristojnosti ustanoviteljic in/oziroma sveta ustanoviteljic.
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja in o izdajanju vrednostnih papirjev po predhodnem soglasju vseh lastnikov,
– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu javnega podjetja in ki po vrednosti presegajo 100.000 EUR,
– odloča o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,
– kot pritožbeni organ odloča o zadevah s področja delovnih razmerij,
– odloča o sprejemu splošnih aktov javnega podjetja,
– odloča o predlogu ustanoviteljicam za spremembo tega odloka, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določajo zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok,
– odloča o uporabi bilančnega dobička,
– imenuje revizorja,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– predhodno odloča o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– predhodno odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 50.000 EUR,
– predhodno odloča o najemanju dolgoročnih posojil in kratkoročnih posojil v vrednosti, ki presega 100.000 EUR,
– predhodno odloča ob pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
– predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa ta odlok ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz tega odloka,
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju sveta ustanoviteljev,
– daje smernice za delo direktorju,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe oziroma iz tega odloka.
Skupščina lahko daje mnenja k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarskih javnih služb, za katere je to podjetje pooblaščeno, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljic.
Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljice.
29. člen
(delovanje in sprejem odločitev v skupščini)
Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko članov, da imajo več kot 50% glasov v skladu s 26. členom tega odloka. V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bila sklepčna. Skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov oziroma glasov. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Skupščina sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 50% vseh glasov, razen če zakon ali odlok določata drugače. Odločitve iz prve alineje drugega odstavka 28. člena se sprejemajo, če ni z zakonom določena strožja večina, z dvotretjinsko večino vseh glasov. Takih odločitev, razen v primeru skrajne nujnosti, ni možno uveljavljati pred 15. dnevom od sprejetja. V primeru naknadnega sklica skupščine se odločitve iz sedme in osme alineje drugega odstavka 28. člena sprejemajo, če ni z zakonom določena strožja večina, z dvotretjinsko večino oddanih glasov.
O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo vsi člani.
Skupščina za potrebe organizacije svojega dela sprejme poslovnik.
Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega podjetja pisno, po faksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.
30. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor je poslovodni organ javnega podjetja.
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja;
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka;
– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom;
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do skupščine, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
31. člen
(pogoji za imenovanje)
Za direktorja Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
1. najmanj univerzitetna strokovna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
2. najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
3. aktivno znanje slovenskega jezika;
4. vodstvene in organizacijske sposobnosti;
5. strokovno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb;
6. znanje uporabe informacijskih tehnologij.
32. člen
(sodelovanje s skupščino)
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu z zakonom in odlokom. Predhodno odločitev skupščine mora imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 50.000 EUR;
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil v vrednosti, ki presega 100.000 EUR.
33. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih;
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti članice;
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi;
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov skupščine in Sveta ustanoviteljev ter
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, župan oziroma občinski svet.
34. člen
(prenehanje mandata)
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
35. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom javnega podjetja, ki ga pripravi in sprejmeta skupščina in Svet ustanoviteljic, ter z individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklene s predsednikom skupščine družbe.
36. člen
(poročanje direktorja)
Družbeniki imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati Svetu ustanoviteljic in ustanoviteljicam na zahtevo, izraženo s sklepom Sveta ustanoviteljic.
VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
37. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javnega podjetja, sprejemata skupščina javnega podjetja in Svet ustanoviteljic na predlog direktorja razvojni program in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
38. člen
(financiranje)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s tarifami javnih dobrin, ki jo uporabnikom zagotavlja javno podjetje;
– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in 13. členom tega odloka predpišejo občinski sveti ustanoviteljic ali državni organi;
– iz namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic;
– iz državnega proračuna;
– iz sredstev Evropske skupnosti;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjetje;
– iz drugih virov.
39. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
Javno podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javnih služb, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
40. člen
(sklepanje poslov)
Javno podjetje ne sme brez soglasja pristojnih organov sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– pravni promet z nepremičninami;
– izdajanje vrednostnih papirjev;
– izvajanje investicijskih del, zadolževanje ali dajanje posojil, ki presega znesek 100.000 EUR;
– podeljevanje prokure in pooblastil;
– statusne spremembe javnega podjetja.
41. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
42. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih in občinah ustanoviteljicah.
Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
Morebitno izgubo javnega podjetja zagotavljajo občine ustanoviteljice ločeno po dejavnostih, v skladu s prvim odstavkom tega člena.
V primeru, da občinski svet posamezne ustanoviteljice ne bo dal soglasja k cenam storitev, ki zagotavljajo uspešno poslovanje javnega podjetja in jih je sprejel Svet ustanoviteljic, bo ustanoviteljica pokrivala iz občinskega proračuna razliko med sprejetimi cenami Sveta ustanoviteljic ter sprejetimi nižjimi cenami ustanoviteljice.
X. SPLOŠNI AKTI
43. člen
(pogodba o ustanovitvi)
Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08 in 68/08), sklenejo župani pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki določeni z zakonom.
Notranjo organizacijo javnega podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor s pravilniki.
Druge splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja skupščina, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(imenovanje članov skupščine)
Ustanoviteljice morajo imenovati člane skupščine in njihove namestnike najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka. Kolikor posamezna ustanoviteljica ne imenuje svojega člana skupščine v določenem roku 15 dni, se šteje, da je član skupščine do imenovanja župan tiste ustanoviteljice, ki svojega člana ni imenovala.
Člani skupščine sprejmejo na svoji prvi seji začasni poslovnik o svojem delu, ki velja do sprejetja poslovnika.
45. člen
(sprejem odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej.
Občine iz prejšnjega odstavka uskladijo odloke o izvajanju posameznih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki sta predmet tega odloka najpozneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
46. člen
(objava in veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354/2009-541
Ljutomer, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Apače
dr. Darko Anželj l.r.
 
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
Župan
Občine Radenci
Mihael Petek l.r.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti