Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1045. Odlok o sprejemu otrok v vrtec, stran 3318.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 30. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Ciciban, Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtec Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Pedenjped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Vrtec Viški gaj, Vrtec Vodmat, Vrtec Vrhovci, Vrtec Zelena Jama in Viške vrtce, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ki je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec objavi javni vpis novincev praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto in med šolskim letom ob oblikovanju novega oddelka. Javni vpis novincev vrtec uskladi z organom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnim za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni organ).
4. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah, Mestna občina Ljubljana pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce vsaj v enem dnevnem časopisu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
5. člen
Starši oziroma skrbnik otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vloge dobijo vlagatelji na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca in Mestne občine Ljubljana.
6. člen
Vlagatelji oddajo vlogo na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti.
7. člen
Vrtec mora v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis, ki jo vlagatelj vloži med šolskim letom po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, vlagatelja pisno obvestiti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge za vpis na komisiji za sprejem otrok.
8. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
9. člen
Vrtec posreduje pristojnemu organu za namen vzpostavitve centralne evidence vpisanih in vključenih otrok v vrtce na območju Mestne občine Ljubljana in za namen ugotavljanja potreb in razpoložljivih kapacitet prostih mest v vrtcih na območju Mestne občine Ljubljana naslednje podatke:
– osebno ime in naslov prebivališča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– EMŠO otroka,
– datum vpisa otroka v vrtec in
– datum vključitve otroka v program vrtca.
10. člen
Župan Mestne občine Ljubljana imenuje Komisijo za spremljanje vpisa otrok v vrtce iz 1. člena tega odloka (v nadaljevanju: Komisija za spremljanje vpisa otrok).
Komisijo za spremljanje vpisa otrok sestavljajo predsedniki vseh komisij za sprejem otrok v vrtce iz 1. člena tega odloka in dva predstavnika Mestne občine Ljubljana, ki ju izmed delavcev pristojnega organa predlaga predstojnik tega organa.
Komisija opravlja naslednje naloge:
– ugotovi razpoložljive kapacitete prostih mest v posameznem vrtcu,
– pripravi rokovnik za postopek vpisa in sprejema otrok v vrtce,
– uskladi vsebino javne objave vpisa novincev.
11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe, o predložitvi potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
12. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev, če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, in med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalne liste in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta, če je bil le-ta podaljšan. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
13. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– en predstavnik delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju določi ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju predlaga svet zavoda,
– en predstavnik pristojnega organa in njegov namestnik, ki ju predlaga predstojnik tega organa.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s sklepom.
Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
14. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in drugi delavci vrtca na predlog člana komisije ali ravnatelja.
15. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti in v skladu s podatki iz vloge.
16. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej odloči o sprejemu otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
17. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
18. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec – doseženega števila točk sprejeti v vrtec, in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v vrtec.
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Čakalna lista velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bila oblikovana.
Ne glede na čakalno listo vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na naknadno prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
19. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem vlagateljem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši določi ravnatelj in mora biti usklajen z rokovnikom komisije za spremljanje vpisa otrok.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločiti v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
20. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
21. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, ki ga sestavi v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, predvsem pa se v zapisnik vpiše naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega koledarskega leta ali na dan oblikovanja novega oddelka, skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec …),
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika pristojnemu organu.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
22. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+----+-------------------------------------------------+-------+
|Zap.|          Kriteriji          |Število|
| št.|                         | točk |
+----+---------------------------------------------------------+
| 1. |Prebivališče (upošteva se ena izmed variant):      |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |a|Otrok in starši imajo stalno prebivališče na  | 50  |
|  | |območju Mestne občine Ljubljana        |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |b|Otrok v enostarševski družini ima skupaj z   | 50  |
|  | |enim od staršev stalno prebivališče v Mestni  |    |
|  | |občini Ljubljana                |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |c|Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od   | 50  |
|  | |staršev stalno ali začasno prebivališče na   |    |
|  | |območju Mestne občine Ljubljana, in je vsaj  |    |
|  | |eden od staršev zavezanec za dohodnino v    |    |
|  | |Republiki Sloveniji              |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |č|Otrok in eden od staršev, s katerim otrok   | 45  |
|  | |živi, imata stalno prebivališče na območju   |    |
|  | |Mestne občine Ljubljana            |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
| 2. |Starši oziroma eden od staršev otroka je     | 11  |
|  |študent, ki ima skupaj z otrokom samo začasno  |    |
|  |prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana, |    |
|  |študira na območju Mestne občine Ljubljana in ni |    |
|  |v delovnem razmerju               |    |
|  |(izključuje se s kriteriji iz 1. točke)     |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
| 3. |Katerakoli lokacija enote vrtca ali lokacija   |  6  |
|  |vzgojno-varstvene družine je najbližja      |    |
|  |otrokovemu stalnemu, v primeru tujcev in     |    |
|  |študentov iz 2. točke teh kriterijev pa     |    |
|  |začasnemu prebivališču, v primerjavi z ostalimi |    |
|  |lokacijami enot javnih vrtcev v Mestni občini  |    |
|  |Ljubljana                    |    |
|  |ali                       |    |
|  |Katerakoli lokacija enote vrtca ali lokacija   |    |
|  |vzgojno-varstvene družine je najbližja skupnemu |    |
|  |začasnemu prebivališču otroka in staršev, ki   |    |
|  |imajo tudi stalno prebivališče na območju Mestne |    |
|  |občine Ljubljana, v primerjavi z ostalimi    |    |
|  |lokacijami enot javnih vrtcev v Mestni občini  |    |
|  |Ljubljana                    |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
| 4. |Ob vključitvi otroka (novinca) v vrtec bosta v  |  9  |
|  |isti vrtec hkrati vključena najmanj dva otroka  |    |
|  |iz iste družine (izključuje se s kriterijema iz |    |
|  |5. in 6. točke)                 |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
| 5. |V vrtec se hkrati vključujeta dvojčka, trojčki, |  9  |
|  |itd. … (izključuje se s kriteriji iz 4. in 6.  |    |
|  |točke)                      |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
| 6. |V vrtec se hkrati vključuje več otrok različne  |  3  |
|  |starosti iz iste družine (izključuje se s    |    |
|  |kriterijema iz 4. in 5. točke)          |    |
+----+---------------------------------------------------------+
| 7. |Družina z več vzdrževanimi otroki (upošteva se ena izmed |
|  |variant):                        |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |a|4 otroci ali več                |  3  |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |b|3 otroci                    |  2  |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |c|2 otroka                    |  1  |
+----+---------------------------------------------------------+
| 8. |Vključevanje starejših otrok – otrok bo 1. 9. tekočega  |
|  |koledarskega leta oziroma na dan oblikovanja oddelka med |
|  |šolskim letom dopolnil starost (upošteva se ena izmed  |
|  |variant in se izključuje s kriteriji iz 9. točke)    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |a|tri leta in več                | 12  |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |b|dve leti in več                | 10  |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |c|enajst mesecev in več             |  7  |
+----+---------------------------------------------------------+
| 9. |Vključevanje mlajših otrok – v vrtec se vključuje otrok, |
|  |ki 1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma na dan    |
|  |oblikovanja novega oddelka med šolskim letom še ne bo  |
|  |dopolnil starosti 11 mesecev (upošteva se ena izmed   |
|  |variant in se izključuje s kriteriji iz 8. točke)    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |a|11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10.   |  6  |
|  | |tekočega koledarskega leta oziroma najkasneje |    |
|  | |en mesec po oblikovanju novega oddelka med   |    |
|  | |šolskim letom                 |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |b|11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11.   |  5  |
|  | |tekočega koledarskega leta oziroma najkasneje |    |
|  | |dva meseca po oblikovanju novega oddelka med  |    |
|  | |šolskim letom                 |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |c|11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12.   |  4  |
|  | |tekočega koledarskega leta oziroma najkasneje |    |
|  | |tri mesece po oblikovanju novega oddelka med  |    |
|  | |šolskim letom                 |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |č|11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1.    |  3  |
|  | |prihodnjega koledarskega leta oziroma     |    |
|  | |najkasneje štiri mesece po oblikovanju novega |    |
|  | |oddelka med šolskim letom           |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |d|11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2.    |  2  |
|  | |prihodnjega koledarskega leta oziroma     |    |
|  | |najkasneje pet mesecev po oblikovanju novega  |    |
|  | |oddelka med šolskim letom           |    |
|  +-+-----------------------------------------------+-------+
|  |e|11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3.    |  1  |
|  | |prihodnjega koledarskega leta oziroma     |    |
|  | |najkasneje šest mesecev po oblikovanju novega |    |
|  | |oddelka med šolskim letom           |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
| 10.|Otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne | 10  |
|  |občine Ljubljana, ki je bil v preteklem šolskem |    |
|  |letu bil uvrščen na čakalno listo in je ob    |    |
|  |oblikovanju čakalne liste imel stalno      |    |
|  |prebivališče v Mestni občini Ljubljana pa med  |    |
|  |šolskim letom ni bil sprejet v vrtec zaradi   |    |
|  |pomanjkanja prostih mest v vrtcu         |    |
+----+-------------------------------------------------+-------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
23. člen
Starši lahko vključijo otroka le v en vrtec iz 1. člena tega odloka.
24. člen
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
25. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Do konca šolskega leta 2008/2009 veljajo čakalne liste, ki so jih oblikovale komisije za sprejem otrok v vrtcih iz 1. člena za to šolsko leto.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 09-4/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Ciciban dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 0071-204/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Črnuče dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 6020-121/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Dr. France Prešeren dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 495/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Galjevica dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 379, ki ga je sprejel svet Vrtca Hansa Christiana Andersena dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 362/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Jarše dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 299/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Jelka dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 159/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Kolezija dne 14. 3. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 0071-1/323-07, ki ga je sprejel svet Vrtca Ledina dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-67, ki ga je sprejel svet Vrtca Miškolin dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-68, ki ga je sprejel svet Vrtca Mladi rod dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-178/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Mojca dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka A-VI-2-6/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Najdihojca dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 1-2007-SVOŽ, ki ga je sprejel svet Vrtca Oton Župančič dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-72, ki ga je sprejel svet Vrtca Pedenjped dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 0071-115/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Pod gradom dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-75, ki ga je sprejel svet Vrtca Šentvid dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 148/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Trnovo dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 160-07, ki ga je sprejel svet Vrtca Viški gaj dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 131/07, ki ga je sprejel svet vrtca Viški vrtci dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 10-6021-107/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Vodmat dne 10. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 151/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Vrhovci dne 11. 4. 2007,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 64/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Zelena jama dne 29. 3. 2007.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-776/2008-6
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
Po pooblastilu:
Podžupan Mestne občine Ljubljana
Jani Möderndorfer l.r.

AAA Zlata odličnost