Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

848. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009, stran 2773.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 24. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2009 določajo proračun ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |                    |     V EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|   |                    |      2009|
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +  |  6.530.465,92|
|   |74)                  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)       |  6.267.914,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  4.079.989,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.803.980,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   999.869,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   276.140,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.187.925,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.618.205,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.600,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |   15.020,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     100,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   553.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   30.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   30.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   232.551,92|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   232.551,92|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)   |  7.165.465,92|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.501.103,46|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   546.140,13|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   88.599,61|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.689.466,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   51.342,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   125.555,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.013.025,58|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   177.980,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   239.690,55|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   204.745,03|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.390.610,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.289.316,62|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.289.316,62|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   362.020,26|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   69.500,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso prorač.    |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   292.520,26|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |  –635.000,00|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   163.152,90|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 |        |
|   |+ 752)                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 +  |   163.152,00|
|   |751 + 752)               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |   31.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |   133.152,90|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   133.152,90|
|   |DELEŽEV (440 + 441 + 442)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |   133.152,90|
|   |naložb                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        |
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   30.000,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV (IV. – V) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   75.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   75.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   75.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. |  –680.000,00|
|   |+ VII. – II. – V. – VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)    |   –75.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=- |   635.000,00|
|   |III.)                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |   680.000,00|
|   |PRET. LETA               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-2/2009-6
Šempeter pri Gorici, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti