Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

1. Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESBH), stran 1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESBH)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESBH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2008.
Št. 003-02-9/2008-4
Ljubljana, dne 24. decembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA MED EVROPSKIMA SKUPNOSTMA IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER BOSNO IN HERCEGOVINO NA DRUGI STRANI S SKLEPNO LISTINO (MSPSESBH)
1. člen
Ratificira se Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino, podpisan 16. junija 2008 v Luksemburgu.
2. člen
Besedilo sporazuma s sklepno listino se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/08-3/11
Ljubljana, dne 16. decembra 2008
EPA 112-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem, švedskem ter v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.