Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5580. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga), stran 16484.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter na podlagi 16. člena Pravil GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij z dne 28. marca 2007, je Upravni odbor GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na 10. korespondenčni seji dne 16. decembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru GZS za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti za proizvodno dejavnost določajo stopnje odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
+-------+--------------------------------+
|Šifra | Naziv dejavnosti po SKD 2008 |
|SKD  |                |
|2008  |                |
+-------+--------------------------------+
|01.110 |Pridelovanje žit (razen riža), |
|    |stročnic in oljnic       |
+-------+--------------------------------+
|01.120 |Pridelovanje riža        |
+-------+--------------------------------+
|01.130 |Pridelovanje zelenjadnic in   |
|    |melon, korenovk         |
|    |in gomoljnic          |
+-------+--------------------------------+
|01.140 |Pridelovanje sladkornega trsa  |
+-------+--------------------------------+
|01.150 |Pridelovanje tobaka       |
+-------+--------------------------------+
|01.160 |Pridelovanje rastlin za vlakna |
+-------+--------------------------------+
|01.190 |Pridelovanje cvetja in drugih  |
|    |enoletnih rastlin        |
+-------+--------------------------------+
|01.210 |Vinogradništvo         |
+-------+--------------------------------+
|01.220 |Gojenje tropskega in      |
|    |subtropskega sadja       |
+-------+--------------------------------+
|01.230 |Gojenje citrusov        |
+-------+--------------------------------+
|01.240 |Gojenje pečkatega in      |
|    |koščičastega sadja       |
+-------+--------------------------------+
|01.250 |Gojenje drugih sadnih dreves in |
|    |grmovnic            |
+-------+--------------------------------+
|01.260 |Pridelovanje oljnih sadežev   |
+-------+--------------------------------+
|01.270 |Gojenje rastlin za izdelavo   |
|    |napitkov            |
+-------+--------------------------------+
|01.280 |Gojenje začimbnih, aromatskih  |
|    |in zdravilnih rastlin      |
+-------+--------------------------------+
|01.290 |Gojenje drugih trajnih nasadov |
+-------+--------------------------------+
|01.300 |Razmnoževanje rastlin      |
+-------+--------------------------------+
|01.410 |Prireja mleka          |
+-------+--------------------------------+
|01.420 |Druga govedoreja        |
+-------+--------------------------------+
|01.430 |Konjereja            |
+-------+--------------------------------+
|01.450 |Reja drobnice          |
+-------+--------------------------------+
|01.460 |Prašičereja           |
+-------+--------------------------------+
|01.470 |Reja perutnine         |
+-------+--------------------------------+
|01.490 |Reja drugih živali       |
+-------+--------------------------------+
|01.500 |Mešano kmetijstvo        |
+-------+--------------------------------+
|01.610 |Storitve za rastlinsko     |
|    |pridelavo            |
+-------+--------------------------------+
|01.620 |Storitve za živinorejo, razen  |
|    |veterinarskih          |
+-------+--------------------------------+
|01.630 |Priprava pridelkov       |
+-------+--------------------------------+
|01.640 |Obdelava semen         |
+-------+--------------------------------+
|03.110 |Morsko ribištvo         |
+-------+--------------------------------+
|03.120 |Sladkovodno ribištvo      |
+-------+--------------------------------+
|03.210 |Gojenje morskih organizmov   |
+-------+--------------------------------+
|03.220 |Gojenje sladkovodnih organizmov |
+-------+--------------------------------+
|10.110 |Proizvodnja mesa, razen     |
|    |perutninskega          |
+-------+--------------------------------+
|10.120 |Proizvodnja perutninskega mesa |
+-------+--------------------------------+
|10.130 |Proizvodnja mesnih izdelkov   |
+-------+--------------------------------+
|10.200 |Predelava in konzerviranje rib, |
|    |rakov              |
|    |in mehkužcev          |
+-------+--------------------------------+
|10.310 |Predelava in konzerviranje   |
|    |krompirja            |
+-------+--------------------------------+
|10.320 |Proizvodnja sadnih in      |
|    |zelenjavnih sokov        |
+-------+--------------------------------+
|10.390 |Druga predelava in       |
|    |konzerviranje sadja       |
|    |in zelenjave          |
+-------+--------------------------------+
|10.410 |Proizvodnja olja in maščob   |
+-------+--------------------------------+
|10.420 |Proizvodnja margarine in    |
|    |podobnih jedilnih maščob    |
+-------+--------------------------------+
|10.510 |Mlekarstvo in sirarstvo     |
+-------+--------------------------------+
|10.520 |Proizvodnja sladoleda      |
+-------+--------------------------------+
|10.610 |Mlinarstvo           |
+-------+--------------------------------+
|10.620 |Proizvodnja škroba in škrobnih |
|    |izdelkov            |
+-------+--------------------------------+
|10.710 |Proizvodnja kruha, svežega   |
|    |peciva in slaščic        |
+-------+--------------------------------+
|10.720 |Proizvodnja prepečenca in    |
|    |piškotov; proizvodnja trajnega |
|    |peciva in slaščic        |
+-------+--------------------------------+
|10.730 |Proizvodnja testenin      |
+-------+--------------------------------+
|10.810 |Proizvodnja sladkorja      |
+-------+--------------------------------+
|10.820 |Proizvodnja kakava, čokolade in |
|    |sladkornih izdelkov       |
+-------+--------------------------------+
|10.830 |Predelava čaja in kave     |
+-------+--------------------------------+
|10.840 |Proizvodnja začimb, dišav in  |
|    |drugih dodatkov         |
+-------+--------------------------------+
|10.850 |Proizvodnja pripravljenih jedi |
|    |in obrokov           |
+-------+--------------------------------+
|10.860 |Proizvodnja homogeniziranih in |
|    |dietetičnih živil        |
+-------+--------------------------------+
|10.890 |Proizvodnja drugih prehrambenih |
|    |izdelkov,            |
|    |drugje nerazvrščenih      |
+-------+--------------------------------+
|10.910 |Proizvodnja krmil        |
+-------+--------------------------------+
|10.920 |Proizvodnja hrane za hišne   |
|    |živali             |
+-------+--------------------------------+
|11.010 |Proizvodnja žganih pijač    |
+-------+--------------------------------+
|11.020 |Proizvodnja vina iz grozdja   |
+-------+--------------------------------+
|11.030 |Proizvodnja sadnih vin in    |
|    |podobnih fermentiranih pijač  |
+-------+--------------------------------+
|11.040 |Proizvodnja aromatiziranih vin |
|    |iz grozdja           |
+-------+--------------------------------+
|11.050 |Proizvodnja piva        |
+-------+--------------------------------+
|11.060 |Proizvodnja slada        |
+-------+--------------------------------+
|11.070 |Proizvodnja brezalkoholnih   |
|    |pijač, mineralnih        |
|    |in drugih stekleničenih vod   |
+-------+--------------------------------+
|12.000 |Proizvodnja tobačnih izdelkov  |
+-------+--------------------------------+
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in usedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.
Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v sipkem oziroma tekočem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.
Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo, v katerem se to blago pakira.
Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.
Okvara ali pokvarljivost blaga je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga v dobi uporabnosti blaga ali po poteku roka trajanja uporabnosti blaga.
4. člen
Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, materiala, polizdelkov, izdelkov, gotovih proizvodov, embalaže in trgovskega blaga) zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, ki se v proizvodnji pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Za odpis, ki presega stopnje po tem pravilniku, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost in strošek ni davčno priznan odhodek po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.
Gospodarski subjekti evidentirajo stroške poslovanja zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga v svojih poslovnih knjigah na podlagi sestavljenih zapisnikov, izpisov ali sklepov pristojnih oseb oziroma pristojnih organov.
Za primanjkljaj in uničenje blaga, nastalih zaradi višje sile, se mora obvezno sestaviti komisijski zapisnik. Komisijsko ugotovljen izredni strošek zaradi višje sile se davčno prizna in davek na dodano vrednost se ne obračuna.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v dejavnostih proizvodnje pijač šteje za običajen odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, po stopnjah navedenih s tem pravilnikom, izračunanim od vrednosti prometa.
Osnove, po katerih se določajo vrednosti prometa:
1. Kot vrednost prometa surovin in materialov se upošteva vrednost zalog surovin in materiala na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost surovin in materiala, nabavljenega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
2. Kot vrednost prometa polizdelkov se upošteva vrednost zalog polizdelkov na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost polizdelkov ali proizvedeno vrednost, nabavljenih ali proizvedenih polizdelkov v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
3. Kot vrednost prometa izdelkov in gotovih proizvodov se upošteva celotna prodajna vrednost izdelkov oziroma gotovih proizvodov, prodanih v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
4. Kot vrednost prometa trgovskega blaga se upošteva celotna prodajna vrednost trgovskega blaga, prodanega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
5. Kot vrednost prometa vračljive embalaže se upošteva celotna vrednost posamezne vrste embalaže, preračunana na kavcirano vrednost po stanju na dan izračuna odpisa blaga.
6. člen
Če izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje, določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti interni obračun. Na podlagi internega obračuna, ki se šteje za verodostojno listino, se obračuna in plača davek na dodano vrednost, in sicer konec poslovnega leta oziroma ob letni inventuri.
7. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji sadnih in zelenjavnih sokov in nektarjev:
+----------------------------------------+
|1. Surovine in materiali pri predelavi |
|sadja, manipulaciji v skladišču in   |
|transportu:               |
+------------------------------+---------+
|– sveže sadje         |15%   |
+------------------------------+---------+
|– zamrznjeno sadje oziroma  |10%   |
|zamrznjeni polizdelki     |     |
+------------------------------+---------+
|– aseptično polnjeni     |10%   |
|polizdelki          |     |
+------------------------------+---------+
|– pasterizirani polizdelki  |10%   |
+------------------------------+---------+
|– ostale surovine in materiali|5%    |
+----------------------------------------+
|2. Surovine in materiali med      |
|proizvodnim procesom, pri manipulaciji |
|v skladišču in transportu:       |
+------------------------------+---------+
|– sladkor, sadni polizdelki in|10%   |
|druge surovine        |     |
+------------------------------+---------+
|– steklenice, etikete,    |5%    |
|pokrovčki, lepila, kartoni,  |     |
|epruvete, folije in drugi   |     |
|embalažni materiali      |     |
+----------------------------------------+
|3. Polizdelki med proizvodnim      |
|procesom, pri manipulaciji v skladišču |
|in transportu:             |
+------------------------------+---------+
|– vsi polizdelki       |3%    |
+------------------------------+---------+
|4. Izdelki, gotovi proizvodi: |     |
+------------------------------+---------+
|– med proizvodnim procesom  |4%    |
+------------------------------+---------+
|– pri manipulaciji v skladišču|2%    |
+------------------------------+---------+
|– pri transportu       |1,5%   |
+------------------------------+---------+
|5. Trgovsko blago:      |     |
+------------------------------+---------+
|– pri manipulaciji v skladišču|2%    |
+------------------------------+---------+
|– pri transportu       |1,5%   |
+----------------------------------------+
|6. Vračljiva embalaža med proizvodnim  |
|procesom, pri manipulaciji v skladišču |
|in transportu:             |
+------------------------------+---------+
|– steklenice         |7%    |
+------------------------------+---------+
|– plastični zaboji, nosilke  |5%    |
+------------------------------+---------+
|– palete lesene        |10%   |
+------------------------------+---------+
|– druga vračljiva embalaža  |5%    |
+------------------------------+---------+
8. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji žganih in lahko alkoholnih pijač
1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
+----------------------------------------+
|A) ŽGANE PIJAČE             |
+----------------------------+-----------+
|1.1. Prevzem surovin:    |      |
+----------------------------+-----------+
|– sveže sadje        |  15%  |
+----------------------------+-----------+
|– etilni alkohol in     |   1%  |
|destilati          |      |
+----------------------------+-----------+
|1.2. Priprava destilata za |      |
|skladiščenje:        |      |
+----------------------------+-----------+
|– razredčevanje       |  0,50%  |
+----------------------------+-----------+
|1.3. Skladiščenje,     |      |
|odležavanje:        |      |
+----------------------------+-----------+
|– skladiščenje v nerjaveči |   2%  |
|jekleni cisterni      |      |
+----------------------------+-----------+
|– skladiščenje v lesenih  |0,50%/mesec|
|sodih            |      |
+----------------------------+-----------+
|1.4. Sestava polizdelka:  |      |
+----------------------------+-----------+
|– naravna žganja      |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|– likerji          |   5%  |
+----------------------------+-----------+
|– ostale žgane pijače    |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|1.5. Polnitev:       |      |
+----------------------------+-----------+
|– stekleničenje, volumen  |   2%  |
|večji od 0,5 l       |      |
+----------------------------+-----------+
|– stekleničenje, volumen  |   3%  |
|manjši od 0,5 l       |      |
+----------------------------+-----------+
|1.6. Skladiščenje izdelkov: |      |
+----------------------------+-----------+
|–              |  0,30%  |
+----------------------------+-----------+
|1.7. Transport:       |      |
+----------------------------+-----------+
|–              |  0,20%  |
+----------------------------+-----------+
|1.8. Preddestilacija    |      |
|surovine ali polizdelka:  |      |
+----------------------------+-----------+
|–              |  10%  |
+----------------------------+-----------+
|B) LAHKO ALKOHOLNE PIJAČE  |      |
+----------------------------+-----------+
|1.9. Sestava:        |      |
+----------------------------+-----------+
|-              |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|1.10. Polnitev:       |      |
+----------------------------+-----------+
|–              |   8%  |
+----------------------------+-----------+
|2. Embalažni in ostali   |      |
|pomožni materiali      |      |
+----------------------------+-----------+
|– steklenice, etikete,   |   5%  |
|pokrovčki, lepila, kartoni, |      |
|folije in drugi materiali  |      |
+----------------------------+-----------+
|– palete lesene       |  10%  |
+----------------------------+-----------+
|– plastenke         |10%    |
+----------------------------+-----------+
9. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji vina iz grozdja:
+----------------------------+-----------+
|A) MOŠT           |      |
+----------------------------+-----------+
|– razsluzenje, vrenje    |   6%  |
+----------------------------+-----------+
|B) VINO – mirna vina    |      |
+----------------------------+-----------+
|a) Klet           |      |
+----------------------------+-----------+
|Nega            |      |
+----------------------------+-----------+
|– prvi pretok        |  3,5%  |
+----------------------------+-----------+
|– drugi pretok       |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|– čiščenje, stabilizacija  |   3%  |
+----------------------------+-----------+
|– filtracija        |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|– prekletenje        |  1,5%  |
+----------------------------+-----------+
|Skladiščenje – čuvanje   |      |
+----------------------------+-----------+
|– lesena posoda       |0,30%/mesec|
+----------------------------+-----------+
|– betonska posoda      |0,08%/mesec|
+----------------------------+-----------+
|– plastična posoda     |0,05%/mesec|
|(poliester)         |      |
+----------------------------+-----------+
|– jeklena posoda      |0,03%/mesec|
+----------------------------+-----------+
|– steklenična klet/arhiv  | 0,2%/leto |
+----------------------------+-----------+
|b) Polnilnica        |      |
+----------------------------+-----------+
|– stekleničenje       |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|– skladišče gotovih     |  0,3%  |
|proizvodov         |      |
+----------------------------+-----------+
|– odprto vino (natakanje)  |  1,5%  |
+----------------------------+-----------+
|c) Transportni kalo (kalo na|      |
|prevozu)          |      |
+----------------------------+-----------+
|– steklenice        |  0,2%  |
+----------------------------+-----------+
|– odprto/rinfuza      |  0,3%  |
+----------------------------+-----------+
|C) VINO – peneča se vina – |      |
|dodatno           |      |
+----------------------------+-----------+
|a) Klasični postopek    |  17%  |
+----------------------------+-----------+
|b) Charmat postopek     |  11%  |
+----------------------------+-----------+
|D) EMBALAŽA         |      |
+----------------------------+-----------+
|– lom praznih steklenic   |   7%  |
+----------------------------+-----------+
|– izguba PVC nosilk     |   5%  |
+----------------------------+-----------+
|– izguba palet       |  10%  |
+----------------------------+-----------+
10. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji piva:
+----------------------------+-----------+
|1. transportno skladiščni  |      |
|kalo surovin:        |      |
+----------------------------+-----------+
|– slad           |  2,5%  |
+----------------------------+-----------+
|– koruzni zdrob       |   1%  |
+----------------------------+-----------+
|– ostale surovine      |   1%  |
+----------------------------------------+
|2. Proizvodni kalo piva v fazah     |
|varjenja, fermentacije, stabilizacije, |
|filtracije in polnjenja:        |
+----------------------------+-----------+
|– svetlo pivo s 5 – 13,5%  |  12%  |
|(m/m) ekstrakta v sladici  |      |
+----------------------------+-----------+
|– ostale vrste piva     |  30%  |
|(specialno, močno, lahko,  |      |
|brezalkoholno in pšenično  |      |
|pivo, pivo fermentirano z  |      |
|mešanico mikrobioloških   |      |
|kultur, pivo z nizko    |      |
|vsebnostjo ogljikovih    |      |
|hidratov, temno pivo, pivo z|      |
|dodatki, mešanica piva in  |      |
|limonade)          |      |
+----------------------------+-----------+
|3. Transportno skladiščni  |      |
|kalo proizvodov:      |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri steklenicah      |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|– pri pločevinkah      |  1,5%  |
+----------------------------+-----------+
|– pri sodih         |  0,5%  |
+----------------------------+-----------+
|– pri plastenkah      |  1,5%  |
+----------------------------------------+
|4. Kalo vračljive embalaže med     |
|transportom, skladiščenjem in      |
|proizvodnjo:              |
+----------------------------+-----------+
|– steklenice        |   4%  |
+----------------------------+-----------+
|– plastični zaboji     |   2%  |
+----------------------------+-----------+
|– palete          |  10%  |
+----------------------------+-----------+
|– sodi           |   1%  |
+----------------------------------------+
|5. Kalo reprodukcijskih materialov in  |
|nevračljive embalaže med transportom,  |
|skladiščenjem in proizvodnjo:      |
+----------------------------+-----------+
|–              |   3%  |
+----------------------------+-----------+
11. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga, pri proizvodnji naravne mineralne vode, izvirske vode, namizne vode, vse naštete vode z dodatkom arom in predpakirane pitne vode:
+----------------------------------------+
|1. Surovine in materiali med      |
|proizvodnim procesom, pri manipulaciji |
|v skladišču in transportu:       |
+----------------------------+-----------+
|– arome in drugi dodatki  |  10%  |
+----------------------------+-----------+
|– etikete, zamaški, lepila, |   5%  |
|kartoni, nevračljiva    |      |
|embalaža in drugi materiali |      |
+----------------------------------------+
|2. Poliz delki med proizvodnim     |
|procesom, pri manipulaciji v skladišču |
|in transportu:             |
+----------------------------+-----------+
|– vsi polizdelki      |   3%  |
+----------------------------+-----------+
|3. Izdelki, gotovi     |      |
|proizvodi:         |      |
+----------------------------+-----------+
|– med proizvodnim procesom |   4%  |
+----------------------------+-----------+
|– pri manipulaciji v    |   2%  |
|skladišču          |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri transportu      |  1,5%  |
+----------------------------+-----------+
|4. Trgovsko blago:     |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri manipulaciji v    |   2%  |
|skladišču          |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri transportu      |  1,5%  |
+----------------------------------------+
|5. Vračljiva embalaža med proizvodnim  |
|procesom, pri manipulaciji v skladišču |
|in transportu:             |
+----------------------------+-----------+
|– steklenice        |   7%  |
+----------------------------+-----------+
|– plastični zaboji, nosilke |   5%  |
+----------------------------+-----------+
|– plastenke in baloni    |  10%  |
+----------------------------+-----------+
|– palete lesene       |  10%  |
+----------------------------+-----------+
12. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji brezalkoholnih pijač:
+----------------------------------------+
|1. Surovine in materiali med      |
|proizvodnim procesom, pri manipulaciji |
|v skladišču in transportu:       |
+----------------------------+-----------+
|– sladkor, sirupi, dodatki |  10%  |
|in druge surovine      |      |
+----------------------------+-----------+
|– etikete, zamaški, lepila, |   5%  |
|kartoni, nevračljiva    |      |
|embalaža in drugi materiali |      |
+----------------------------------------+
|2. Polizdelki med proizvodnim      |
|procesom, pri manipulaciji v skladišču |
|in transportu:             |
+----------------------------+-----------+
|– vsi polizdelki      |   3%  |
+----------------------------+-----------+
|3. Izdelki, gotovi     |      |
|proizvodi:         |      |
+----------------------------+-----------+
|– med proizvodnim procesom |   4%  |
+----------------------------+-----------+
|– pri manipulaciji v    |   2%  |
|skladišču          |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri transportu      |  1,5%  |
+----------------------------+-----------+
|4. Trgovsko blago:     |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri manipulaciji v    |   2%  |
|skladišču          |      |
+----------------------------+-----------+
|– pri transportu      |  1,5%  |
+----------------------------------------+
|5. Vračljiva embalaža med proizvodnim  |
|procesom, pri manipulaciji v skladišču |
|in transportu:             |
+----------------------------+-----------+
|– steklenice        |   7%  |
+----------------------------+-----------+
|– plastični zaboji, nosilke |   5%  |
+----------------------------+-----------+
|– plastenke in baloni    |  10%  |
+----------------------------+-----------+
|– palete lesene       |  10%  |
+----------------------------+-----------+
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora
GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
mag. Iztok Bricl l.r.