Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5579. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), stran 16479.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter na podlagi 16. člena Pravil GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij z dne 28. marca 2007 je Upravni odbor GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na 10. korespondenčni seji dne 16. decembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru GZS za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti, za proizvodno dejavnost določajo stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
+------+---------------------------------+
|Šifra |Naziv dejavnosti po SKD 2008   |
|SKD  |                 |
|2008 |                 |
+------+---------------------------------+
|01.110|Pridelovanje žit (razen riža),  |
|   |stročnic in oljnic        |
+------+---------------------------------+
|01.120|Pridelovanje riža        |
+------+---------------------------------+
|01.130|Pridelovanje zelenjadnic in   |
|   |melon, korenovk in gomoljnic   |
+------+---------------------------------+
|01.140|Pridelovanje sladkornega trsa  |
+------+---------------------------------+
|01.150|Pridelovanje tobaka       |
+------+---------------------------------+
|01.160|Pridelovanje rastlin za vlakna  |
+------+---------------------------------+
|01.190|Pridelovanje cvetja in drugih  |
|   |enoletnih rastlin        |
+------+---------------------------------+
|01.210|Vinogradništvo          |
+------+---------------------------------+
|01.220|Gojenje tropskega in       |
|   |subtropskega sadja        |
+------+---------------------------------+
|01.230|Gojenje citrusov         |
+------+---------------------------------+
|01.240|Gojenje pečkatega in       |
|   |koščičastega sadja        |
+------+---------------------------------+
|01.250|Gojenje drugih sadnih dreves in |
|   |grmovnic             |
+------+---------------------------------+
|01.260|Pridelovanje oljnih sadežev   |
+------+---------------------------------+
|01.270|Gojenje rastlin za izdelavo   |
|   |napitkov             |
+------+---------------------------------+
|01.280|Gojenje začimbnih, aromatskih in |
|   |zdravilnih rastlin        |
+------+---------------------------------+
|01.290|Gojenje drugih trajnih nasadov  |
+------+---------------------------------+
|01.300|Razmnoževanje rastlin      |
+------+---------------------------------+
|01.410|Prireja mleka          |
+------+---------------------------------+
|01.420|Druga govedoreja         |
+------+---------------------------------+
|01.430|Konjereja            |
+------+---------------------------------+
|01.450|Reja drobnice          |
+------+---------------------------------+
|01.460|Prašičereja           |
+------+---------------------------------+
|01.470|Reja perutnine          |
+------+---------------------------------+
|01.490|Reja drugih živali        |
+------+---------------------------------+
|01.500|Mešano kmetijstvo        |
+------+---------------------------------+
|01.610|Storitve za rastlinsko pridelavo |
+------+---------------------------------+
|01.620|Storitve za živinorejo, razen  |
|   |veterinarskih          |
+------+---------------------------------+
|01.630|Priprava pridelkov        |
+------+---------------------------------+
|01.640|Obdelava semen          |
+------+---------------------------------+
|03.110|Morsko ribištvo         |
+------+---------------------------------+
|03.120|Sladkovodno ribištvo       |
+------+---------------------------------+
|03.210|Gojenje morskih organizmov    |
+------+---------------------------------+
|03.220|Gojenje sladkovodnih organizmov |
+------+---------------------------------+
|10.110|Proizvodnja mesa, razen     |
|   |perutninskega          |
+------+---------------------------------+
|10.120|Proizvodnja perutninskega mesa  |
+------+---------------------------------+
|10.130|Proizvodnja mesnih izdelkov   |
+------+---------------------------------+
|10.200|Predelava in konzerviranje rib, |
|   |rakov in mehkužcev        |
+------+---------------------------------+
|10.310|Predelava in konzerviranje    |
|   |krompirja            |
+------+---------------------------------+
|10.320|Proizvodnja sadnih in      |
|   |zelenjavnih sokov        |
+------+---------------------------------+
|10.390|Druga predelava in konzerviranje |
|   |sadja in zelenjave        |
+------+---------------------------------+
|10.410|Proizvodnja olja in maščob    |
+------+---------------------------------+
|10.420|Proizvodnja margarine in     |
|   |podobnih jedilnih maščob     |
+------+---------------------------------+
|10.510|Mlekarstvo in sirarstvo     |
+------+---------------------------------+
|10.520|Proizvodnja sladoleda      |
+------+---------------------------------+
|10.610|Mlinarstvo            |
+------+---------------------------------+
|10.620|Proizvodnja škroba in škrobnih  |
|   |izdelkov             |
+------+---------------------------------+
|10.710|Proizvodnja kruha, svežega    |
|   |peciva in slaščic        |
+------+---------------------------------+
|10.720|Proizvodnja prepečenca in    |
|   |piškotov; proizvodnja trajnega  |
|   |peciva in slaščic        |
+------+---------------------------------+
|10.730|Proizvodnja testenin       |
+------+---------------------------------+
|10.810|Proizvodnja sladkorja      |
+------+---------------------------------+
|10.820|Proizvodnja kakava, čokolade in |
|   |sladkornih izdelkov       |
+------+---------------------------------+
|10.830|Predelava čaja in kave      |
+------+---------------------------------+
|10.840|Proizvodnja začimb, dišav in   |
|   |drugih dodatkov         |
+------+---------------------------------+
|10.850|Proizvodnja pripravljenih jedi  |
|   |in obrokov            |
+------+---------------------------------+
|10.860|Proizvodnja homogeniziranih in  |
|   |dietetičnih živil        |
+------+---------------------------------+
|10.890|Proizvodnja drugih prehrambenih |
|   |izdelkov, drugje nerazvrščenih  |
+------+---------------------------------+
|10.910|Proizvodnja krmil        |
+------+---------------------------------+
|10.920|Proizvodnja hrane za hišne    |
|   |živali              |
+------+---------------------------------+
|11.010|Proizvodnja žganih pijač     |
+------+---------------------------------+
|11.020|Proizvodnja vina iz grozdja   |
+------+---------------------------------+
|11.030|Proizvodnja sadnih vin in    |
|   |podobnih fermentiranih pijač   |
+------+---------------------------------+
|11.040|Proizvodnja aromatiziranih vin  |
|   |iz grozdja            |
+------+---------------------------------+
|11.050|Proizvodnja piva         |
+------+---------------------------------+
|11.060|Proizvodnja slada        |
+------+---------------------------------+
|11.070|Proizvodnja brezalkoholnih    |
|   |pijač, mineralnih in drugih   |
|   |stekleničenih vod        |
+------+---------------------------------+
|12.000|Proizvodnja tobačnih izdelkov  |
+------+---------------------------------+
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in vsedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.
Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v tekočem ali sipkem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.
Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo (steklo, keramika ipd.).
Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.
4. člen
Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, izdelkov in materiala) zaradi kala, razsipa, razbitja in primanjkljaja, ki se v kmetijstvu ter proizvodnji hrane in pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Za odpis, ki presega stopnje po tem pravilniku, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarski subjekti evidentirajo izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje, primanjkljaj) v svojih poslovnih knjigah.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v dejavnostih kmetijstva in proizvodnje hrane in pijač šteje za običajen odpis blaga (kalo, razsip in izguba) po stopnjah navedenih s tem pravilnikom, izračunanim od vrednosti prometa.
6. člen
Kolikor izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti zapisnik (višja sila).
7. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri pridelavi svežega sadja in zelenjave ter sadik, semena in sadilnega materiala:
A) Transportni kalo za sadje in do 1%.
zelenjavo:
B) Skladiščni kalo za sadje in
zelenjavo:
– v letih z ugodnimi (povprečnimi)
vremenskimi razmerami je skladiščni
kalo, ki nastopi zaradi pojava gniladi
največ 10%, v letih z neugodnimi
vremenskimi razmerami (toča, suša,
pozeba ipd.) pa zaradi večje
verjetnosti gniladi do 30%,
– transpiracijski kalo v hladilnici z
CA in ULO režimom znaša največ
0,5%/mesec, v hladilnici z NA režimom
največ 1%/mesec.
C) Sortirni kalo za sadje in     do
zelenjavo:            1,5%.
D) Odpis blaga za seme in sadilni
material poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin (čebulice in sadike) do 10%
letno od količine v prometu.
E) Pri sadnih sadikah se zaradi
poškodb pri manipulaciji ali zaradi
izsušitve pojavi kalo do višine 8%.
F) Maloprodajni kalo pri svežem sadju
in zelenjavi znaša do 1%.
8. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v proizvodnji mesa in mesnih izdelkov ter predelavi klavničnih odpadkov:
1. ŽIVE ŽIVALI za zakol (teleta do 160 kg žive teže, klavna goved – mlado pitano govedo, starejše govedo, prašiči za zakol, drobnica (ovce koze), perutnina (piščanci, kokoši):
Transportni kalo je odvisen od trajanja prevoza, časa zadnjega krmljenja pred tehtanjem živali in velja predvsem pri uvozu in izvozu živine iz Republike Slovenije:
+----------------------------------------+
|Teleta za zakol             |
+-----------------------------+----------+
|– do 160 kg žive teže    |  do 8% |
+-----------------------------+----------+
|– od 160 do 300 kg ž.t.   | do 10% |
+-----------------------------+----------+
|Klavna goved              |
+-----------------------------+----------+
|– mlado pitano govedo    | do 12% |
+-----------------------------+----------+
|– starejše govedo      | do 12% |
+-----------------------------+----------+
|Prašiči za zakol       |  do 6% |
+-----------------------------+----------+
|Drobnica (ovce, koze)    | do 12% |
+-----------------------------+----------+
|Piščanci           |  do 3% |
+-----------------------------+----------+
|Kokoši            | do 1,5% |
+-----------------------------+----------+
2. SVEŽE MESO: po Pravilniku o razvrščanju in ocenjevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 16/08) in Pravilniku o razvrščanju prašičjih trupov (Uradni list RS, št. 50/06) je prevzem in tehtanje trupov (polovic) po primarni obdelavi, in sicer:
+-----------------------------+----------+
|Kalo odcejanja in ohlajevanja|  do 4% |
|(do temperature 7 °C pri   |     |
|govedu oziroma 4 °C pri   |     |
|prašičih)          |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo krojenja (priprava   |     |
|trupov ali polovic za trg) v |  do 5% |
|tem postopku ostanejo loj in |     |
|obreznine kot stranski    |     |
|produkt           |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo skladiščenja in zorenja |  do 2% |
|mesa (2 do 7 dni)      |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo razseka (na osnovne kose|  do 1% |
|in kakovostne kategorije)  |     |
|skladno s Pravilnikom o   |     |
|kakovosti mesa klavne živine |     |
|in divjadi (Uradni list RS, |     |
|št. 120/07) ter Pravilnika o |     |
|razvrščanju prašičjih trupov |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo pri drobovini (to so  |  do 7% |
|užitni deli notranjih    |     |
|organov)           |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo odmrzovanja zmrznjenega |  do 6% |
|mesa             |     |
+-----------------------------+----------+
3. SVEŽE PERUTNINSKO MESO:
+-----------------------------+----------+
|Kalo odcejanja in hlajenja  | do 3,5% |
|piščancev (do temperature  |     |
|max. +4 °C)         |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo odcejanja in hlajenja  |  do 4% |
|kokoši (do temperature max. |     |
|+4 °C)            |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo priprave obdelave    |  do 1% |
|ohlajenih trupov piščancev za|     |
|trg             |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo priprave obdelave    |  do 6% |
|ohlajenih trupov kokoši za  |     |
|trg             |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo skladiščenja ohlajenega | do 2,5% |
|mesa piščancev in kokoši   |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo razseka piščancev    |  do 2% |
+-----------------------------+----------+
|Kalo razseka kokoši     |  do 4% |
+-----------------------------+----------+
|Kalo hlajenja in odcejevanja |  do 8% |
|piščančje in kokošje     |     |
|drobovine          |     |
+-----------------------------+----------+
|Kalo odmrzovanja zamrznjenega|  do 5% |
|piščančjega mesa in drobovine|     |
+-----------------------------+----------+
4. MESNI IZDELKI:
+--------------------+----------+-----------+
|          |Skladiščni|Transportni|
|          |  kalo  |  kalo  |
+--------------------+----------+-----------+
|A) Predpakirani v  |     |      |
|propustni embalaži: |     |      |
+--------------------+----------+-----------+
|– trajni      | do 1,0% | do 1,0%  |
+--------------------+----------+-----------+
|– poltrajni     | do 2,0% | do 2,0%  |
+--------------------+----------+-----------+
|– obarjene, kuhane, | do 3,0% | do 3,0%  |
|sveže klobase    |     |      |
+--------------------+----------+-----------+
|B) Predpakirani v  | do 0,5% | do 0,5%  |
|nepropustni     |     |      |
|embalaži:      |     |      |
+--------------------+----------+-----------+
5. KLAVNIČNI ODPADKI:
+----------------------------------------+
|a) Transportni kalo za soljene kože:  |
+-----------------------------+----------+
|– obdobje od 1. 4. do 30. 9. |  3%  |
+-----------------------------+----------+
|– obdobje od 1. 10. do 31. 3.|  2%  |
+-----------------------------+----------+
|Kalo je odvisen tudi od   |     |
|trajanja prevoza.      |     |
+-----------------------------+----------+
|b) Transportni kalo za prevoz|  do 5% |
|tehničnih maščob v cisternah:|     |
+----------------------------------------+
|Kalo je odvisen od trajanja prevoza in |
|temperature maščobe pri točenju v    |
|cisterne.                |
+----------------------------------------+
9. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji olja in masti:
1. SUROVO OLJE
Za uskladiščeno količino se prizna kalo v višini 0,5% od uskladiščenih količin v obdobju enega leta.
Pri manipulaciji surovega olja (pretakanje iz vagonske oziroma avto cisterne v skladiščni rezervoar) se prizna kalo v višini 0,5 %od odpremljenih količin v obdobju enega leta.
2. RAFINIRANO OLJE, OSTALI IZDELKI IN TRGOVSKO BLAGO
Pri embaliranju in manipulaciji gotovih proizvodov se priznava primanjkljaj kot razbitje, razlitje oziroma razsip v višini:
– 0,1% od proizvedenih količin rafiniranega olja v obdobju enega leta;
– 1% od embaliranih gotovih proizvodov v obdobju enega leta;
– 1% od nabavljenih količin trgovskega blaga v obdobju enega leta;
– 1% od nabavljenih količin oljnic v zrnu v obdobju enega leta;
– 2% od embaliranih količin začimb v zrnu v obdobju enega leta;
– 3% od embaliranih količin mletih začimb v obdobju enega leta.
3. EMBALAŽA
Primanjkljaj (razbitje, uničenje) embalaže nastaja zaradi razbitja in uničenja med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču, med transportom in zaradi staranja materiala (plastični zaboji). Pri vračljivi embalaži se prizna kalo v višini:
– steklenice: 4% od prodane količine v obdobju enega leta;
– plastični zaboji za steklenice: 2% od prodane količine v obdobju enega leta;
– palete: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– PET plastenke: 1% od prodane količine v obdobju enega leta;
– pločevinke do 1 lit.: 0,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– pločevinaste ročke nad 1 lit.: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– plastične ročke: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta.
10. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:
+------------------+--------+-------+--------+
|Postopek, izdelki |% kala |% kalo |% kalo |
|         |surovine|dodatki|embalaže|
+------------------+--------+-------+--------+
|Odkup mleka in  | 1,0  |    |    |
|dovoz do sprejema |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Skladiščenje   | 0,1  |    |    |
|mleka v cisternah |    |    |    |
|do predelave   |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Pasterizacija   | 1,0  |    |    |
|mleka in smetane |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Sterilizacija   | 1,0  |    |    |
|mleka in smetane |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Proizvodnja    | 10,0  |    | 1,0  |
|zgoščenega    |    |    |    |
|(evaporiranega)  |    |    |    |
|mleka       |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Proizvodnja mleka | 6,0  |    | 1,0  |
|v prahu      |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Pakiranje     | 9,0  | 4,0 | 9,0  |
|sterilnega mleka, |    |    |    |
|priprava in    |    |    |    |
|pakiranje     |    |    |    |
|smetane ter    |    |    |    |
|napitkov     |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Pakiranje     | 5,0  | 4,0 | 6,0  |
|konzumnega mleka, |    |    |    |
|smetane in    |    |    |    |
|napitkov     |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Priprava in    | 6,0  | 10,0 | 6,0  |
|polnjenje     |    |    |    |
|fermentiranih   |    |    |    |
|izdelkov     |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava in    | 5,0  |    | 10,0  |
|pakiranje masla  |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava in    | 8,0  | 10,0 | 10,0  |
|pakiranje mlečnih |    |    |    |
|sladoledov in   |    |    |    |
|vodnih desertov  |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava in    | 5,0  | 4,0 | 6,0  |
|pakiranje svežih |    |    |    |
|sirov, skute in  |    |    |    |
|vseh namazov   |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava, zorenje | 8,0  | 2,0 | 6,0  |
|in porcioniranje |    |    |    |
|poltrdih sirov  |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava, zorenje | 16,0  | 2,0 | 6,0  |
|in porcioniranje |    |    |    |
|trdih sirov/ do  |    |    |    |
|70 dni zorenja  |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Priprava in    | 7,0  | 4,0 | 9,0  |
|polnjenje     |    |    |    |
|nemlečnih     |    |    |    |
|napitkov (čaj,  |    |    |    |
|voda ipd.)    |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava in    | 10,0  | 10,0 | 6,0  |
|polnjenje     |    |    |    |
|pudingov     |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Izdelava in    | 2,0  | 4,0 | 1,0  |
|pakiranje     |    |    |    |
|topljenih sirov  |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
|Odtajevanje in  | 7,0  |    | 1,0  |
|pakiranje     |    |    |    |
|zamrznjenega   |    |    |    |
|masla       |    |    |    |
+------------------+--------+-------+--------+
Odpis blaga v skladišču reprodukcijskega materiala od nabavljene količine (odpis, razsutje itd.):
+------------------------------+---------+
|Embalaža:           |  1,5% |
+------------------------------+---------+
|Dodatki:           |  2,5% |
+------------------------------+---------+
|Ostali materiali:       |  0,5% |
+------------------------------+---------+
Odpis blaga v skladiščih izdelkov v % od dneva končne predelave in zorenja do dneva izdaje v prodajno skladišče:
+------------------------------+---------+
|Skupine izdelkov       | % kala |
+------------------------------+---------+
|Pasterizirano/konzumno mleko, |  1,5  |
|smetana, napitki       |     |
+------------------------------+---------+
|Sterilizirano mleko, smetana, |  1,5  |
|napitki            |     |
+------------------------------+---------+
|Fermentirani izdelki     |  1,5  |
+------------------------------+---------+
|Mehki siri, skuta       |  1,5  |
+------------------------------+---------+
|Poltrdi siri         |  1,5  |
+------------------------------+---------+
|Trdi siri           |  2,5  |
+------------------------------+---------+
|Maslo             |  1,5  |
+------------------------------+---------+
|Sladoledi in ostalo zamrznjeno|  1,5  |
|blago             |     |
+------------------------------+---------+
|Mleko v prahu, zgoščeno mleko |  1,5  |
+----------------------------------------+
|Kalo proizvodov med transportom do   |
|prodaje je 1,5%.            |
+----------------------------------------+
11. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v mlinarstvu, pekarstvu, testeninarstvu in konditorstvo ter pri vseh drugih proizvajalcih izdelkov iz žit (po pravilniku o izdelkih iz žit):
1. ŽITA (pšenica, koruza, rž, ječmen, soja in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju)
Za uskladiščeno količino žit se prizna kalo in razsip v višini 0,5% za dobo skladiščenja enega leta.
Pri internem prevozu, manipulaciji in meljavi žit se prizna razsip in izguba v višini:
– 0,8 od porabljenih količin v proizvodnji za pšenico in rž,
– 2,0 od porabljenih količin v proizvodnji za oves, ječmen in ostala žita.
Pri internem prevozu, manipulaciji in lastni predelavi riža ter toplotni obdelavi žit se prizna razsip v višini 0,8% od porabljenih količin v proizvodnji.
2. MOKA (pšenična, ržena, koruzna, ajdova in druge vrste mok, v lastnem proizvodnem procesu predelan riž in vsi zdrobi)
Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja moke in zdroba se prizna kalo in razsip v višini:
– 0,2% za dobo skladiščenja do pol leta – za pšenično moko in pšenični zdrob,
– 0,5% za dobo skladiščenja do pol leta – za vse ostale moke in zdrobe.
Pri proizvodnji pekovskih in konditorskih izdelkov se priznava primanjkljaj kot razpršek moke v višini:
– 0,8% od porabljenih v proizvodnji pekovskih izdelkov,
– 1,0% od porabljenih količin v proizvodnji konditorskih izdelkov.
Pri gotovih pekovskih izdelkih se priznava kalo iz naslova osuška, ki je neločljivo povezan s prevozom, manipulacijo in skladiščenjem v višini:
– pri kruhu 6,0%,
– pri slaščičarskih izdelkih 8%,
od vhodnega prometa skladišča.
Pri gotovih pekovskih, slaščičarskih in konditorskih izdelkih ter polizdelkih se priznava odpis, ki je neločljivo povezan z manipulacijo v višini:
– pri pekovskih izdelkih 5%,
– pri slaščičarskih izdelkih 8%,
– pri konditorskih izdelkih 0,5%,
od vhodnega prometa skladišča.
3. TESTENINE vseh vrst (jajčne, brez jajc, polnjene, pripravljene in druge) IN TOPLOTNO OBDELANA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI – HITRA PRIPRAVA
Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja testenin, izdelkov v lastni proizvodnji predelanega riža in toplotno obdelanih žit ter mlevskih izdelkov - hitra priprava, se prizna kalo in razsip v višini 0,2% za dobo skladiščenja enega leta.
Pri proizvodnji testenin, lastni pridelavi riža in toplotni obdelavi mlevskih izdelkov se prizna primanjkljaj kot razpršek moke v višini 0,3% od porabljenih količin v proizvodnji.
4. SLADKOR; KAKAV IN SOL – vrečeni in pakirani proizvodi
Za vskladiščene količine sladkorja se prizna razsip v višini:
– 0,2% za sladkor pakiran v natron (papirni) embalaži, za dobo enega leta,
– 0,1% za sladkor pakiran v juta, PP ali PVC embalaži za dobo enega leta.
Pri porabi sladkorja v proizvodnem procesu se prizna primanjkljaj ali izguba sladkorja v višini:
– 0,2% od količine porabljene v proizvodnji,
– 2,0% od količine porabljene pri pripravi in uporabi mletega sladkorja.
Pri porabi glukoznega sirupa se prizna primanjkljaj ali izguba v višini:
– 0,3% pri vskladiščenju za dobo enega leta,
– 0,3% od količine porabljene v proizvodnji.
Za skladiščene količine kakavovega prahu se prizna razsip 0,1% za dobo enega leta.
Kakav, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za skladiščene količine soli se prizna razsip 0,1% za sol skladiščeno v vrečah ali kartonih za dobo enega leta.
Sol, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za ostale surovine, ki se rabijo v proizvodnem procesu in niso navedene v tem pravilniku velja višina primanjkljaja ali izgube 0,3% od porabljenih količin.
Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja derklarirana teža izdelka, se iz naslova primanjkljaja pri pakiranju, prizna izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5 % od v proizvod vgrajenih materialov (surovin).
12. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji krmil, vitaminsko-mineralnih mešanic in premiksov:
1. ŽITA IN SOJINE TROPINE (koruza, ječmen, tritikale pšenica, rž, sirk in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju):
– za uskladiščeno količino se prizna kalo v višini 0,5% od nabavne vrednosti vhodnih količin.
– pri internem prevozu, manipulaciji žit se prizna razsip v višini 0,8% od nabavne vrednosti izhodnih količin.
2. OSTALE SUROVINE ZA PROIZVODNJO KRMIL (mlevski proizvodi in stranski mlevski proizvodi, stranski proizvodi industrije alkohola in vretja, proizvodi sladkorne industrije, posušeni rastlinski proizvodi, drugi rastlinski proizvodi, surovine živalskega izvora, surovine z dodatkom neproteinskih dušikovih spojin, rudninske surovine, premiksi):
– za skladiščene količine, interni prevoz in manipulacijo se prizna kalo in razsip v višini 1,00% od nabavne vrednosti izhodnih količin.
3. SUROVINE ZA PROIZVODNJO MINERALNO VITAMINSKIH MEŠANIC, PREMIKSOV IN SUPER MIKSOV
Za uskladiščene količine, interni prevoz in manipulacijo se prizna kalo in razsip v višini naslednjih % od nabavne vrednosti izhodnih količin:
a) Tekočine
+-----------------------------+----------+
|– manj viskozne tekočine   |  4%  |
+-----------------------------+----------+
|– bolj viskozne tekočine   |  4%  |
+-----------------------------+----------+
|– melasa           |  4%  |
+-----------------------------+----------+
b) Praškaste substance
+-----------------------------+----------+
|– mešanic in premiksov    |  1%  |
|(sulfati, oksidi, sublimirano|     |
|žveplo, kloridi, jodidi,   |     |
|molibdadi, kelatne oblike)  |     |
+-----------------------------+----------+
|– antioksidanti       |  1%  |
+-----------------------------+----------+
|– drsilci (SiO2)       |  1%  |
+-----------------------------+----------+
|– aminokisline        |  5%  |
+-----------------------------+----------+
|– makrokomponente (kalcijev |  1%  |
|karbonat, fosfati, sol,   |     |
|rastlinski nosilec, zeolit) |     |
+-----------------------------+----------+
c) Zelo drage praškaste substance
+-----------------------------+----------+
|– vitamini          |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– antibiotiki        |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– kokcidiostatiki      |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– arome           |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– eterična olja in ekstrakti |  0,5%  |
|(adsorbati)         |     |
+-----------------------------+----------+
|– različne oblike selena   |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– probiotiki         |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– encimi           |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– maščobe, by-pass,     |  0,5%  |
|oligosaharidi, organske   |     |
|kisline, elektroliti idr.  |     |
+-----------------------------+----------+
d) Lepljive praškaste substance
+-----------------------------+----------+
|– holin klorid – prah    |  1,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– betain           |  1,5%  |
+-----------------------------+----------+
4. EMBALAŽA
Prizna se primanjkljaj iz naslova kala, razsipa in okvare blaga v višini naslednjih% od nabavne vrednosti izhodnih količin:
+-----------------------------+----------+
|a) signature, navodila,   |  1%  |
|transportne etikete,     |     |
|deklaracije         |     |
+-----------------------------+----------+
|b) alu folija, PVC folija  |  1%  |
+-----------------------------+----------+
|c) vreče, vrečke       |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|d) transportni kartoni    |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
5. GOTOVA KRMILA, VITAMINSKO-MINERALNE MEŠANICE, PREMIKSI
Za skladiščeno količino se prizna kalo in razsip v višini 1% od vrednosti vhodnega prometa skladišča gotovih proizvodov.
6. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA V PROCESU IZDELAVE IN PREDELAVE KRMIL; VITAMINSKO-MINERALNIH MEŠANIC IN PREMIKSOV
Primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga 1% od vrednosti hodnega prometa skladišča gotovih proizvodov.
13. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi čajev:
A) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom: 0,1%
B) Skladiščni kalo: 1%
C) Primanjkljaj pri procesu proizvodnje – predelave čajev:
FILTER ČAJI
+----------------------------------------+
|a) surovina:              |
+-----------------------------+----------+
|– splošno          |  10%  |
+-----------------------------+----------+
|– koromač          |  20%  |
+-----------------------------+----------+
|– janež           |  20%  |
+-----------------------------+----------+
|– sejanje planinskih plodov |  15%  |
+-----------------------------+----------+
|– mešanje mešanic      |  1%  |
+-----------------------------+----------+
|b) embalaža:         |     |
+-----------------------------+----------+
|– filter papir        |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– sukanec          |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– polipropilen        |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– alu-žica          |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– etikete za filter     |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– zaklopnice         |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– trak za ovojno vrečko   |  5%  |
+-----------------------------+----------+
|– TK transportna embalaža  |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|c) pomožni material – za vse |     |
|artikle:           |     |
+-----------------------------+----------+
|– lepilni trak        |  10%  |
+-----------------------------+----------+
|– lepilo           |  20%  |
+-----------------------------+----------+
|– etikete male        |  10%  |
+-----------------------------+----------+
|– etikete velike       |  10%  |
+-----------------------------+----------+
|– natron vreče        |  2%  |
+-----------------------------+----------+
KLASIČNI ČAJI
+-----------------------------+----------+
|a) predelava:        |     |
+-----------------------------+----------+
|– mešanica (planinski,    |  4%  |
|narodni)           |     |
+-----------------------------+----------+
|– mletje šipka – klasično  |  14%  |
+-----------------------------+----------+
|– mletje šipka za filter čaj |  35%  |
+-----------------------------+----------+
|– mletje hibiskusa za filter |  13%  |
|čaj             |     |
+-----------------------------+----------+
|– ostalo (črn trn, glog,   |  4%  |
|jerebika itd.)        |     |
+-----------------------------+----------+
|b) pakiranje:        |     |
+-----------------------------+----------+
|– surovine          |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– zaklopnice         |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– etikete – samolepilne   |  5%  |
+-----------------------------+----------+
|– polipropilenske vrečke   |  5%  |
+-----------------------------+----------+
|– navodila          |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|– transportni kartoni    |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– lepilni trak        |  10%  |
+-----------------------------+----------+
|d) kalo skladiščenja gotovih |  0,5%  |
|izdelkov:          |     |
+-----------------------------+----------+
14. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi kave:
+-----------------------------+----------+
|a) razsip pri raztovarjanju |  0,1%  |
|in manipuliranju z blagom  |     |
+-----------------------------+----------+
|b) skladiščni kalo      |  0,5%  |
+----------------------------------------+
|c) primanjkljaj pri procesu       |
|proizvodnje predelave kave       |
+-----------------------------+----------+
|– čiščenje          |  0,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– praženje          |  17%  |
+-----------------------------+----------+
|– mletje           |  1%  |
+-----------------------------+----------+
|– pakiranje         |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|d) kalo skladiščenja gotovih |  0,1%  |
|izdelkov zaradi poškodb   |     |
|oziroma razsutja       |     |
+-----------------------------+----------+
15. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi soli:
+-----------------------------+----------+
|a) razsip pri raztovarjanju |  1%  |
|in manipuliranju z blagom  |     |
+-----------------------------+----------+
|b) skladiščni kalo      |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|c) primanjkljaj pri procesu |     |
|proizvodnje soli       |     |
+-----------------------------+----------+
|– sušenje morske soli    |  5,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– sušenje naravne morske soli|  9%  |
|iz Sečoveljskih solin    |     |
+-----------------------------+----------+
|– mletje, sejanje in     |  1%  |
|pakiranje suhe soli:     |     |
+-----------------------------+----------+
|– mletje, sejanje in     |  2%  |
|pakiranje vlažne soli:    |     |
+-----------------------------+----------+
|Embalaža           |     |
+-----------------------------+----------+
|– PE folija         |  5%  |
+-----------------------------+----------+
|– ovijalna folija (“strech” |  5%  |
|folija)           |     |
+-----------------------------+----------+
|– termokrčljiva folija    |  3%  |
+-----------------------------+----------+
|– kartonska embalaža     |  1%  |
+-----------------------------+----------+
16. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v predelavi začimb in dišav:
A) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2%
B) Skladiščni kalo 2%
C) Primanjkljaj v proizvodnem procesu:
+----------------+--------+----------+--------+
|Predelava    |Čiščenje|Predmletje| Mletje |
+----------------+--------+----------+--------+
|Poper črni   |  5  |  -   |  2  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Poper beli   |  5  |  -   |  2  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Cimet      |    |  2   |  3  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Muškatni oreh  |    |  2   |  10  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Muškatni cvet  |    |  2   |  10  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Ingver     |    |  1   |  5  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Klinčki     |    |  1   |  4  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Kumina     |  5  |     |  3  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Janež      |  5  |     |  3  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Koriander    |    |     |  3  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Piment     |  1  |     |  3  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Zelene začimbe |  8  |     |  3  |
+----------------+--------+----------+--------+
|Mešanje začimb |    |     |  5  |
+----------------+--------+----------+--------+

+----------------+--------+--------+--------+
|Embaliranje   |Surovina|Embalaža| TKK  |
|        |    | trak |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni 1/1 |  3  |  6  |  1  |
|10 g      |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni 1/1 |  2  |  6  |  1  |
|50 g      |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni pp  |  4  |  6  |  1  |
|10 g      |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni pp  |  3  |  6  |  1  |
|20 g      |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni pp  |  2  |  6  |  1  |
|50 g      |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Cimet mleti 5 g |  5  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Cimet mleti 10 |  3  |  6  |  1  |
|g        |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Kumina 1/1 10 g |  3  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Kumuna 1/1 50 g |  2  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Janež 1/1 10 g |  3  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Paprika sladka |  2  |  6  |  1  |
|50 g      |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Majaron 1/1 10 |  3  |  6  |  1  |
|g        |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Čevap 25 g   |  3  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Koko 20 g    |  3  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Mešanica začimb |  5  |  2  |  –  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Konzervans 5 g |  5  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Rumenil 7 g   |  4  |  6  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+
|Kokos moka 100 |  2  |  6  | 0,5  |
|g        |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Mak v zrnju 200 |  2  |  6  | 0,5  |
|g        |    |    |    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Panirko 120 g  |  3  |  5  |  1  |
+----------------+--------+--------+--------+

+----------------+----------+-------------+
|Pakiranje v   | Surovina |  Vrečke  |
|vrečke     |     |       |
+----------------+----------+-------------+
|        |  2   |   3   |
+----------------+----------+-------------+
Primanjkljaj pomožnega materiala za vse artikle:
+--------------------------+-------------+
|Lepilni trak       |   10%   |
+--------------------------+-------------+
|Lepilo          |   20%   |
+--------------------------+-------------+
|Etikete male       |   10%   |
+--------------------------+-------------+
|Etikete velike      |   10%   |
+--------------------------+-------------+
|Natron vreče       |   2%   |
+--------------------------+-------------+

+--------------+---------+---------+--------+
|Pakiranje v  | Surovina|Plastenke|Etikete |
|plastenke   |     |     |    |
|(različne   |     |     |    |
|dimenzije)  |     |     |    |
+--------------+---------+---------+--------+
|       |  3  | 0,5  |  2  |
+--------------+---------+---------+--------+
Polnjenje začimb v stekleničke: do 25%.
17. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi zdravilnih zelišč:
a) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2%
b) Skladiščni kalo 5%
c) Primanjkljaj pri procesu proizvodnje – predelave zdravilnih zelišč:
+-----------+---------+-------+-------+------+
|      |Čiščenje |Rezanje|Sejanje|Mletje|
|      |Baliranje|    |    |   |
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Cvetovi  |  2   | 10  |  5  | do 20|
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Listi   | 10   | 10  | 20  | do 30|
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Rastline  |  5   | 10  | 25  | do 25|
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Lubje   | 10   | 10  | 10  | do 30|
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Korenine  | 20   | 10  | 20  | do 30|
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Plodovi  |  -   |  -  | 10  | do 15|
+-----------+---------+-------+-------+------+
|Razno   |  5   | 10  | 15  | 25 |
+-----------+---------+-------+-------+------+
d) Kalo skladiščenja gotovih izdelkov: 0,5%.
18. člen
MATERIALI
1. Običajni kalo, ki nastaja pri manipulaciji v skladišču in zastaranju pri proizvodnji drugih sladkornih in praškastih izdelkov, omak in začimb, zelenjavnih mešanic, jušnih koncentratov, majoneze in gorčice, mešanic za testo za kruh, živila dobljena z nabrekanjem in praženjem žit, margarina in sirni namazi, konzervirane vrtnine in koncentrati, kvas nesušen, bonboni, rastlinske maščobe in olja, kis in njegovi nadomestki, krompirjeva moka, hrana za dojenčke, čips, džemi in marmelade, paradižnikov preliv in omake.
SKUPINE MATERIALOV
+---------------------------+------------+
|              |  % kalo  |
|              | skladiščni |
+---------------------------+------------+
|Transportni kartoni    |  0,5   |
+---------------------------+------------+
|Bale            |   1   |
+---------------------------+------------+
|Razni prirezi in podložni |  0,5   |
|kartoni          |      |
+---------------------------+------------+
|Etikete in nalepni listki |   1   |
+---------------------------+------------+
|Tube            |   1   |
+---------------------------+------------+
|Razna plastična embalaža  |   1   |
+---------------------------+------------+
|Steklena embalaža     |   1   |
|(kozarci)         |      |
+---------------------------+------------+
|Lepila           |   1   |
+---------------------------+------------+
|Palete lesene       |   5   |
+---------------------------+------------+
|Alkohol etilni       |   5   |
+---------------------------+------------+
|Arome, barve in ekstrakti |  0,5   |
+---------------------------+------------+
|Gobe sušene        |   5   |
+---------------------------+------------+
|Sušena zelenjava      |   2   |
+---------------------------+------------+
|Jabolčnik         |   3   |
+---------------------------+------------+
|Vino rdeče         |   3   |
+---------------------------+------------+
|Maščobe in olje      |  0,5   |
+---------------------------+------------+
|Paradižnikov koncentrat  |  0,5   |
+---------------------------+------------+
|Semena           |   2   |
+---------------------------+------------+
|Rumenjak tekoči      |   1   |
+---------------------------+------------+
|Sadni pire         |   2   |
+---------------------------+------------+
|Sveža zelenjava      |   2   |
+---------------------------+------------+
|Vračljive palete      |   20   |
+---------------------------+------------+
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora
GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
mag. Iztok Bricl l.r.