Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5625. Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, stran 16546.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o načinu nakazovanja dohodnine občinam
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način nakazovanja dohodnine občinam, ki jim pripada na podlagi zakona, ki ureja financiranje občin (v nadaljevanju: dohodnina).
2. člen
(izračun nakazil dohodnine)
Izračun nakazil dohodnine, ki pripada občinam na podlagi zakona, ki ureja financiranje občin, pripravi Ministrstvo za finance. Izračun mora vsebovati:
– skupni tedenski znesek dohodnine,
– tedenske zneske dohodnine po občinah in
– datume nakazil dohodnine.
3. člen
(zagotavljanje dohodnine na podračun javnofinančnih prihodkov)
(1) Dohodnina se občinam zagotavlja iz prilivov na podračun proračuna Republike Slovenije, tako da se na podračun javnofinančnih prihodkov »Dohodnina – občinski vir« vsako sredo oziroma naslednji delovni dan, če sreda ni delovni dan, nakažejo sredstva v višini iz prve alinee prejšnjega člena, začenši s prvo sredo v proračunskem letu.
(2) Nakazilo s podračuna proračuna Republike Slovenije na podračun javnofinančnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se izvrši isti dan do 12. ure.
4. člen
(evidentiranje predobremenitev in priprava odredb za nakazilo dohodnine)
(1) Skupni tedenski znesek dohodnine je osnova za evidentiranje predobremenitev proračuna Republike Slovenije in za pripravo odredb za nakazilo iz podračuna proračuna Republike Slovenije v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Predobremenitve in odredbe iz prejšnjega odstavka se pripravijo za vsa nakazila v proračunskem letu najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
(3) Predobremenitve in odredbe iz prvega odstavka tega člena pripravi Ministrstvo za finance, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti.
5. člen
(vključevanje dohodnine v likvidnostni načrt proračuna Republike Slovenije)
Skupni tedenski znesek dohodnine se na predlog Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, vključi v mesečni likvidnostni načrt proračuna Republike Slovenije.
6. člen
(predložitev tedenskih zneskov dohodnine po občinah)
Tedenske zneske dohodnine po občinah Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila najpozneje do roka za prvo nakazilo dohodnine, ki je določen v prvem odstavku 3. člena te uredbe.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 138/06).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00712-40/2008/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2008
EVA 2008-1611-0157
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost