Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998

Kazalo

3891. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci, stran 6047.

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ter na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 27. seji dne 14. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci
1. člen
S tem odlokom se določa podrobnejši izračun in plačilo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Odranci.
2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto in
– druga javna infrastruktura določena s tem odlokom.
3. člen
Komunalni prispevek pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, določeno v 2. členu tega odloka, mogoča priključitev na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi novi objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je za to treba povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenjem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
5. člen
Investitor iz prvega odstavka 4. člena je dolžan plačati sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, glede na namen gradnje.
6. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča je določen iz dveh delov:
1. Sorazmerni del stroškov obstoječega primarnega omrežja,
2. Individualnega sekundarnega omrežja za vsaki konkretni primer posebej.
Višina sorazmernega dela stroškov obstoječega primarnega omrežja znaša 20% stroškov I. zazidalnega območja, za posamezen objekt.
Višina sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven zazidalnega območja se določi individualno.
7. člen
Lokacija predvidenih objektov se razdeli na dve območji:
I. v zazidalnem območju,
II. izven zazidalnega območja.
Stopnja komunalne opremljenosti
Objekti in naprave individualne komunalne rabe na I. območju
Vrsta komunalnega voda:
– Cesta,
– Vodovod,
– Fekalna kanalizacija,
– Električno omrežje,
– Javna rasvetljava,
– Telefonsko omrežje,
– Kabelsko omrežje.
Objekti in naprave idividualne komunalne rabe na II. območju.
Vrsta komunalnega voda:
– Cesta,
– Vodovod,
– Fekalna kanalizacija,
– Električno omrežje,
– Javna rasvetljava,
– Telefonsko omrežje,
– Kabelsko omrežje.
C) Korekcijski faktor glede na lego – lokacijo objekta:
Za I. območje K = 1,00
II. območje K= 20% I. območja + dejanski stroški
D) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
K1 = 1,00 za stanovanjske objekte,
K2 = 1,40 za počitniške objekte,
K3 = 1,50 za poslovne objekte,
K4 = 0,90 za proizvodne objekte,
K5 = 0,70 za objekte družbenih dejavnosti,
K6 = 0,70 za objekte deficitarnih dejavnosti,
K7 = 0,50 garaže in zaprte športne objekte ter bazene,
K8 = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte,
K9 = 0,20 za kmetijske pomožne gospodarske objekte ter odprte rekreacijske površine.
8. člen
Cena komunalnih prikjučkov, ki tvorijo komunalno opremljenost je določena idividualno s sklepom občinskega sveta za tekočo koledarsko leto.
9. člen
Sorazmerni del plačila komunalnega prispevka ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter soglasij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
10. člen
Pristojni občinski upravni organ izda na zahtevo investitorja in po določbah tega odloka odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dneh od dneva prejema odločbe pri županu Občine Odranci.
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v naslednjih dveh letih.
11. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne infrastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.
12. člen
Občinska uprava lahko investitorja, ki je že namensko vlagal v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje predlagajo za oprostitev plačila sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča do višine plačila, vendar največ do 20%.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s pisnim potrdilom krajevne skupnosti (do leta 1994), oziroma potrdilom Občine Odranci (po letu 1994).
13. člen
Za gradnjo javnih objektov lahko župan Občine Odranci investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča ali pa ga v celoti oprosti plačila.
14. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje se revalozirajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
15. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva občinskega proračuna.
16. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – Lendava (Uradni list SRS, št. 1/88)
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 207-27/98
Odranci, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.