Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998

Kazalo

3890. Odlok o grbu in zastavi Občine Odranci, stran 6044.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in 12/96) je Občinski svet občine Odranci na 27. seji dne 14. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejata oblika in način uporabe grba in zastave Občine Odranci.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Odranci so sestavni del tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana).
4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom in tako, da škoduje ugledu občine.
Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo podjetja in obrtniki, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
6. člen
Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave po določilih tega odloka izda župan občine.
II. GRB
7. člen
Občinski grb je razdeljen v dva dela v razmerju 2:1. V zgornjem zelenem delu so zlate stope, v spodnjem rdečem pa trije zlati krogi 1:2.
Stopa je lesena priprava, v kateri se s tolčenjem odstranjuje trši ovoj žitnih zrn. V rdečem polju so postavljeni trije rumeni krogi v obliki trikota, en krog nad dvema, v ravnini polja. Trije krogi predstavljajo proseno kašo. Polji sta med seboj ločeni in obrobljeni z rumeno barvo.
8. člen
Grb občine Odranci se uporablja:
– v pečatu, na oznakah dokumentov in znakih občinskih organov;
– na slovesnih sejah občinskega sveta;
– v uradnih prostorih občine Odranci.
9. člen
Grb občine Odranci se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporablja župan in podžupan občine,
– v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje funkcij župana in podžupana;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporablja občinska uprava;
– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina;
– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja župana in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega odloka.
10. člen
Podjetja in druge fizične in pravne osebe, ki imajo sedež v Občini Odranci, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba, zlasti v:
– zaščitnem znaku,
– obliki našitkov in društvenih praporjih,
– obliki spominkov in značk.
11. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen v primeru kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v primerih določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen takrat, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v drugih primerih določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
12. člen
Zastava Občine Odranci je zgoraj zelena, na sredini rumena z grbom in spodaj rdeča.
Zastava Občine Odranci je pravokotne oblike, razmerje v višini rute (V) proti dolžini (L), V:L=1:2, oziroma ena proti dve. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih je prvo polje zelene, drugo polje rumene barve, v katerem je na sredino horizontalno postavljen grb, tretje polje je rdeče polje.
Barve v zastavi so enake barvam v grbu.
13. člen
Zastava občine je stalno izobešena:
– na stavbi, kjer je sedež občine,
– v sejni sobi občine,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka.
14. člen
Zastava Občine Odranci se lahko izobesi tudi na drugih mestih, in sicer v počastitev državnih in občinskih praznikov, ob kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditvah, ob obisku uradnih delegacij ter ob drugih podobnih priložnostih, pomembnih za občino.
15. člen
Na podlagi dovoljenja župana se lahko izdela tudi namizna zastavica Občine Odranci.
Namizna zastavica je obešena vedno navpično in se lahko uporablja v uradnih prostorih občine Odranci, javnih zavodih, kulturnih in športnih organizacij ter kot priložnostno darilo.
16. člen
Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama mora biti v sredini, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom, je zastava občine:
1. če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga, tako da jo je razločno videti;
2. če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga;
3. če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone;
4. če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani.
IV. NADZORSTVO
17. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni občinski odbor.
V. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen, 3. člen, 4. člen in 15. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Odranci skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenj in vodi evidenco izdanih dovoljenj.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 208-27/98
Odranci, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.