Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5122. Odlok o ustanovitvi vaških odborov, stran 15652.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US in 76/08) in 60. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 19. seji dne 25. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov
1. člen
Zaradi zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in za opravljanje javnih zadev v Občini Šmarješke Toplice se kot posvetovalna telesa občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.
2. člen
V Občini Šmarješke Toplice se ustanovijo naslednji vaški odbori, ki obsegajo območja naslednjih naselij:
1. Vaški odbor Šmarjeta, ki obsega območje naselij Šmarjeta, Gorenja vas, Koglo, Strelac;
2. Vaški odbor Vinica - Orešje, ki obsega območje naselij Vinica in Orešje;
3. Vaški odbor Zbure, ki obsega območje naselij Zbure, Mala Strmica, Radovlja, Grič, Sela, Čelevec, Dol;
4. Vaški odbor Bela Cerkev, ki obsega območje naselij Bela Cerkev, Sela, Hrib, Draga, Gradenje, Vinji vrh;
5. Vaški odbor Družinska vas - Kronovo, ki obsega območje naselij Družinska vas in Kronovo;
6. Vaški odbor Šmarješke Toplice, ki obsega območje naselij Brezovica, Žaloviče, Šmarješke Toplice.
Vaški odbor je ustanovljen, ko ga na zboru krajanov, sklicanem za območje predvidenega vaškega odbora, izglasuje večina prisotnih krajanov z volilno pravico.
3. člen
Vaški odbori imajo naslednje število članov:
1. Vaški odbor Šmarjeta – 7 članov;
2. Vaški odbor Vinica - Orešje – 5 članov;
3. Vaški odbor Zbure – 7 članov;
4. Vaški odbor Bela Cerkev – 7 članov;
5. Vaški odbor Družinska vas - Kronovo – 5 članov;
6. Vaški odbor Šmarješke Toplice – 7 članov.
Vaški odbor začne delovati, ko zbor krajanov imenuje vse člane in določi predsednika vaškega odbora.
4. člen
Vaški odbori sodelujejo predvsem pri opravljanju naslednjih javnih zadev:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine, predvsem na področju javne infrastrukture na njihovem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri neformalnem nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– predlagajo programe javnih del,
– dajejo mnenja glede predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih podobnih objektov na območju posameznega vaškega odbora, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo druga vprašanja iz občinske pristojnosti, ki zadevajo območje naselij, katerega zastopajo in predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se na ta naselja nanašajo.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora se glede na njihovo vsebino posredujejo stalnim odborom oziroma komisijam pri občinskem svetu ter občinskemu svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni.
5. člen
Župan lahko po potrebi oziroma po lastni presoji sklicuje predsednike vaških odborov v posvetovalni kolegij, ki ga vodi župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
6. člen
Člane vaških odborov, ki morajo biti krajani s prijavljenim bivališčem na območju posameznega vaškega odbora, imenuje in razrešuje zbor krajanov.
7. člen
Seje vaškega odbora sklicuje predsednik vaškega odbora. Sejo mora sklicati najmanj dvakrat letno.
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali član občinskega sveta dvajset dni po imenovanju članov vaškega odbora.
Na sejah vaškega odbora lahko sodelujejo tudi župan in člani občinskega sveta.
8. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov.
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. Navzoči na seji, ki niso člani vaškega odbora, nimajo pravice do glasovanja.
Občinski svet je dolžan obravnavati predloge, pobude in mnenja vaškega odbora.
Predloge, pobude, mnenja in druge akte vaškega odbora, ki so naslovljeni na občinski svet, pred obravnavo na občinskem svetu, praviloma obravnava za posamezno zadevo pristojno drugo (stalno) delovno telo občinskega sveta in sprejme predlog odločitve, ki naj jo potrdi občinski svet.
9. člen
Za delovanje vaških odborov se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta, lahko pa sprejme tudi svoj poslovnik.
10. člen
Zbor krajanov lahko pred potekom mandata razreši vaški odbor, če:
– se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.
11. člen
Materialne pogoje za delovanje vaških odborov zagotavlja občina.
Članstvo oziroma delo v vaškem odboru je častno, zato nagrada (sejnina) članom ne pripada.
12. člen
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in občinskega sveta ter s funkcijo delavca v občinski upravi.
13. člen
Mandat članov vaškega odbora sovpada z mandatom članov občinskega sveta. Člani vaškega odbora se imenujejo v roku 90 dni po konstituiranju občinskega sveta.
Člani prvih vaških odborov se, če so vaški odbori na zboru krajanov ustanovljeni, imenujejo v roku 60 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0015/2008-9
Šmarjeta, dne 25. novembra 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.