Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5100. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje, stran 15587.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB2) in 54. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Nadzorni odbor Občine Gorje na 5. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel in na 2. izredni seji dne 13. 5. 2008 dopolnil Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje katerega čistopis je naslednji
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Gorje (v nadaljevanju: NO).
2. člen
NO je samostojni organ občine.
NO ima svoj žig, ki je okrogle oblike. V zunanjem krogu ima na zgornji polovici napis: »OBČINA GORJE«, v notranjem krogu pa naziv organa – »NADZORNI ODBOR«. V sredini žiga je grb občine.
3. člen
NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
NO ima v skladu statutom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunski sredstev.
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
1. Javnost dela
4. člen
Dokončna poročila, sklepi, mnenja in druge odločitve NO so informacije javnega značaja, razen če ne vsebujejo osebnih podatkov ali podatkov, ki jih predpisi opredeljujejo kot tajne ali zaupne. Informacije javnega značaja morajo biti posredovane prosilcu na njegovo zahtevo na predpisan način.
NO s poročili, sklepi, mnenji in drugimi odločitvami obvešča občinski svet.
NO mora pri opravljanju svojega dela spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
2. Vrste sej
5. člen
NO dela na rednih, izrednih in na korespondenčnih sejah.
3. Funkcija predsednika in podpredsednika NO
6. člen
Predsednik NO predstavlja NO, sklicuje in vodi seje. V odsotnosti predsednika ga zamenjuje podpredsednik in opravlja vse njegove funkcije.
7. člen
NO ima pet članov. Predsednika in člane NO imenuje občinski svet izmed občanov. Člani NO imajo praviloma najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali upravno-pravnega področja. Kandidate za člane NO predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani NO ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Članstvo v NO preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je NO imenoval. Za predčasno razrešitev člana NO se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog NO.
Občinski svet imenuje člane NO najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
4. Strokovna in administrativna pomoč za delo NO
8. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo NO zagotavljata župan in občinska uprava.
Odbor ima tajnika, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– v sodelovanju s predsednikom odbora pripravlja gradivo za seje, zbira predloge in gradivo za obravnavo na seji;
– skrbi za pravočasno pripravo gradiva za sejo;
– organizira administrativna in tehnična opravila, ki so potrebna za nemoteno delo odbora;
– spremlja razpravo na seji in piše zapisnik;
– skrbi za ustrezno arhiviranje gradiva;
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži odbor.
II. SEJE NO
9. člen
Član NO ima pravico in dolžnost, da se udeležuje sej NO in sodeluje pri delu in odločanju na njih. Če se ne more udeležiti seje NO, mora o tem in o razlogih za to obvestiti predsednika najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti predsednika o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.
Če se član NO iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej odbora v koledarskem letu, lahko predsednik odbora predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.
1. Redna seja NO
10. člen
Seje NO praviloma sklicuje predsednik NO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Predsednik skliče sejo odbora na svojo pobudo. Mora pa jo sklicati tudi na zahtevo člana odbora. Če predsednik NO ne skliče seje NO na zahtevo člana v roku enega meseca, jo lahko skliče član, s pisno podporo večine članov NO, ki je zahteval sklic redne seje.
Predlog oziroma zahteva za sklic redne seje NO mora biti v tem primeru obrazložena. Predloženo mora biti tudi gradivo za sejo.
Sklic redne seje lahko predsedniku predlaga tudi župan.
2. Izredna seja NO
11. člen
Izredno sejo skliče predsednik NO na svojo pobudo ali na zahtevo člana NO. Če predsednik NO ne skliče izredne seje na zahtevo člana v roku desetih dni, jo lahko skliče član, ki je zahteval sklic izredne seje, s pisno podporo večine članov NO.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ki ne morejo čakati na naslednjo redno sejo.
Član NO mora zahtevo za sklic izredne seje obrazložiti in predložiti gradivo za sejo.
3. Vabilo in gradivo za sejo NO
12. člen
V vabilu za sejo NO mora biti naveden predlog dnevnega reda.
Vabilu mora biti priloženo:
– zapisnik zadnje seje,
– gradivo za posamezne točke dnevnega reda, potrebno za razpravo.
Izjemoma, kadar so za to podani razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam dnevnega reda članom NO vroči pred začetkom seje. Utemeljenost takega načina pošiljanja gradiva potrdi NO pred obravnavo te točke dnevnega reda in o tem, če je odločanje o njem možno že na isti seji.
Vabilo za redno sejo se praviloma pošlje najmanj sedem dni pred sejo.
Vabilo za izredno in korespondenčno sejo se praviloma pošlje najmanj tri dni pred sejo.
4. Vodenje seje
13. člen
Sejo NO vodi predsednik.
V odsotnosti predsednika vodi sejo NO podpredsednik.
5. Navzoče osebe na seji
14. člen
Na seje NO se lahko povabijo osebe, ki bi lahko dale pomembne informacije za odločanje NO. Povabljene osebe lahko razpravljajo, ko jim predsedujoči da besedo. Vabljene osebe so lahko prisotne samo na tistem delu seje, za katerega so vabljene.
O navzočnosti drugih oseb na sejah NO odloči NO. Razpravljanje se jim dovoli samo, če imajo za to tehtne razloge, ki so jih pisno vročili tajniku NO, najmanj tri dni pred sejo.
Na seje NO se redno vabi župan, razen v delih seje, za katere NO sklene, da bo razpravljal brez njegove navzočnosti.
6. Potek seje
15. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti NO, kdo od članov ga je obvestil, da je zadržan in se seje na more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je NO sklepčen. NO lahko veljavno sklepa in je sklepčen, če je na seji prisotna večina njegovih članov.
Če je NO nesklepčen, se počaka 15 minut, nato se ponovno ugotavlja sklepčnost. Če NO še vedno ni sklepčen, se lahko opravi splošna razprava o posameznih vprašanjih, brez sprejemanja odločitev.
Predsedujoči obvesti NO, kdo je bil povabljen na sejo.
Na začetku seje predsedujoči lahko daje pojasnila v zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji.
7. Izločitev predsednika ali člana NO
16. člen
Predsednik NO lahko izloči člana NO iz posamezne zadeve v primeru, da so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik NO.
Člani NO lahko sami predlagajo svojo izločitev, če so s stranko v postopku ali njenim zakonitim zastopnikom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če so z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolega, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izven zakonski skupnosti, ali če je z nadzorovano pravno osebo v dolžniško upniškem razmerju, v delovnem in lastniškem razmerju.
O izločitvi predsednika NO odloči NO.
8. Določitev dnevnega reda
17. člen
NO na začetku seje obravnava dnevni red, v katerem lahko spremeni predlagani vrstni red, umakne predloge in predlaga razširitev dnevnega reda.
Dnevni red v celoti da predsednik NO v potrditev.
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu.
Med sejo NO lahko spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
Prva točka dnevnega reda je obvezno potrditev zapisnika zadnje seje.
9. Potrditev zapisnika zadnje seje
18. člen
Član NO lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči NO.
Predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.
10. Obravnava posameznih točk dnevnega reda
19. člen
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda predsedujoči poda kratko obrazložitev.
Nato da predsedujoči besedo članu NO (poročevalcu) oziroma predlagatelju točke.
Za poročevalcem oziroma predlagateljem dobijo besedo morebitni vabljeni za to točko dnevnega reda, za njimi pa ostali člani NO.
Vrstni red razpravljanja določa predsedujoči.
11. Omejitev razprave
20. člen
Trajanje točke dnevnega reda načeloma ni časovno omejena. Uvodne obrazložitve trajajo do deset minut.
NO lahko na predlog predsedujočega ali na zahtevo člana NO odloči, da se lahko o istem vprašanju razpravlja samo enkrat, lahko pa se omeji trajanje razprave posamezniku na pet minut.
12. Zaključek razprave
21. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda in oblikuje predlog sklepov.
Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov oziroma stališč na naslednji seji.
13. Preložitev razprave
22. člen
Če NO v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, se dokončanje razprave oziroma odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih sej.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, NO konča sejo.
14. Red na seji
23. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči.
Na seji NO ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči.
15. Ukrepi za zagotovitev reda na seji
24. člen
Za kršitev reda na seji NO sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede in
– odstranitev s seje.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
25. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda, ga predsedujoč opomni. Če se razpravljavec po drugem opominu še vedno ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko odvzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči NO brez razprave.
Odstranitev s seje se lahko izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo NO.
Če predsedujoči z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji NO, jo prekine.
16. Odločanje
26. člen
NO veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov NO.
NO odloča z javnim glasovanjem.
O posameznem sklepu lahko glasuje tudi tajno, če se o tem na predlog člana NO sklene z večino glasov članov NO.
17. Glasovanje
27. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča.
18. Zapisnik seje
28. člen
O seji odbora se piše zapisnik.
Sklepi morajo biti formulirani in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče članov NO do posamezne zadeve, ki so jo obravnavali. Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti izvršeni, kdo je zadolžen za njihovo izvršitev ter izid glasovanja o posameznem sklepu.
Zapisnik piše tajnik NO.
Zapisnik podpišeta predsedujoči in tajnik NO.
Zapisnik se v roku petih delovnih dni po seji, pošlje v verifikacijo vsem članom NO, da lahko pisno pripravijo pripombe na zapisnik, v roku pet dni. Pripombe lahko dajo tudi na sami seji. Kolikor ni pripomb na zapisnik, predsednik NO ugotovi, da je zapisnik potrjen, sicer se lahko zapisnik potrdi s pripombami ali na naslednji seji.
III. POTEK NADZORA
1. Splošne določbe
29. člen
Predsednik NO določi nosilca nadzora izmed članov NO in za izvedbo nadzora da ustna ali pisna navodila.
30. člen
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati identifikacijo nadzorovane osebe, njene odgovorne osebe, predmet in čas nadzora, pa tudi člane nadzornega odbora, ki bodo nadzor izvedli.
Sklep o izvedbi nadzora se obvezno vroči nadzorovani osebi in da v vednost županu. Od dneva vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj 8 dni.
31. člen
Na začetku izvajanja nadzora se z nadzorovano osebo praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora ter določitve kontaktne osebe s strani nadzorovane osebe.
32. člen
Člani nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo pravico od nadzorovanih oseb zahtevati vse podatke, ki so jim potrebni za izvedbo zaupanih nalog. Nadzorovane osebe so zahtevane podatke dolžne dati.
V postopku nadzorovanja je nadzorovana oseba dolžna predložiti nadzornemu odboru vso dokumentacijo, sodelovati v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in priporočila nadzornega odbora. Zahteva za predložitev vsebuje identifikacijo nadzorovane osebe, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti in rok za predložitev podatkov.
Zahteva za predložitev podatkov mora biti podana pisno.
Zahtevane podatke in dokumentacijo je nadzorovana oseba dolžna predložiti nadzornemu odboru v roku 8 dni od prejema zahteve za dokumentacijo. Ta rok se na prošnjo nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev o tem sprejmejo člani nadzornega odbora, ki nadzor izvajajo.
33. člen
Vsa dejanja in postopke nadzora je potrebno opraviti tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za presojo in odločanje v postopku nadzora. Nadzor je potrebno opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.
34. člen
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to tehnično, časovno in organizacijsko mogoče. O izvedenih ukrepih seznani nadzorni odbor s pisnim poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzorovanja upravičena nadzornemu odboru izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam.
35. člen
Če poročilo NO obravnava Občinski svet Občine Gorje, se seje občinskega sveta udeleži in na njej poroča član NO, ki je nadzor opravil oziroma je bil o opravljenem nadzoru poročevalec ali predsednik NO.
36. člen
O posameznih zadevah, ki niso uvrščene v temeljni program nadzora, lahko NO razpravlja na predlog posameznih članov NO.
Za potrebe razprave se lahko od pristojnih občinskih organov oziroma pravnih in fizičnih oseb zahteva potrebne podatke in pojasnila, lahko pa se posameznike tudi povabi na sejo NO.
NO lahko na podlagi opravljene razprave, če oceni, da je to potrebno, sprejme sklep, s katerim o posamezni zadevi izreče mnenje ali priporočilo in ga posreduje pristojnim organom občine ali obvesti javnost preko izjave za javnost.
37. člen
NO s sklepom ugotovi utemeljenost za uvedbo nadzora za zadeve iz svoje pristojnosti.
Če NO oceni, da določena zadeva presega običajen obseg ali strokovnost članov NO, lahko predlaga občinskemu svetu, da za to pooblasti registrirano pravno ali fizično osebo, v skladu z veljavno zakonodajo.
Pri pripravi razpisnih meril in pri izboru sodelujejo člani NO.
38. člen
Če NO v okviru svojih pristojnosti ugotovi utemeljen sum za hujšo kršitev predpisov pri poslovanju občine in pri drugih uporabnikih proračuna, iz 3. člena tega poslovnika, mora o tem v roku 15 dni po odkritju obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
2. Hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
39. člen
Hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine in pri drugih uporabnikih proračuna, iz 3. člena tega poslovnika, so:
– prevzemanje obveznosti za izplačilo in izplačevanje sredstev iz proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu;
– prevzemanje obveznosti za izplačilo ali izplačevanje sredstev proračuna v višini, ki presega v proračunu oziroma v rebalansu proračuna zagotovljena sredstva;
– oddajanje naročil brez javnega razpisa;
– oddajanje naročil ponudniku, ki je sodeloval sam ali njegovi zaposleni pri pripravi razpisne dokumentacije;
– posredovanje podatkov komurkoli ali dele podatkov o vsebini razpisa pred uradno objavo;
– izbiranje ponudbe, neupoštevanje v razpisu objavljena merila za izbiro;
– zadolževanje ali izdaja poroštva v nasprotju z zakonom:
– oškodovanje občinskega premoženja s prodajo nepremičnin pod pošteno vrednostjo;
– sklepanje najemnih pogodb pod ceno, ki jo določi občinski svet;
– poseganje v proračunsko ravnovesje in preseganje proračunskega primanjkljaja za več kot 3%;
– v obveznih računovodskih izkazih poslovanja občine, občinskih javnih zavodov in javnih gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov iz 3. člena tega pravilnika, navajanje netočnih in napačnih podatkov ali ne pripravljanje računovodskih izkazov za obravnavo, sklepanje in oddajo;
– posredovanje napačnih podatkov, ki so pomembni za odločanje v zadevah, ki imajo vpliv na proračun, zaključni račun ali premoženje.
3. Odločanje o ugovoru na poročilo o opravljenem nadzoru
40. člen
Tajnik mora prispeli ugovor na poročilo NO takoj posredovati predsedniku NO.
Predsednik NO mora sklicati sejo NO v roku 15 dni od prejema ugovora. Če v tem roku ni predviden sklic redne seje, se skliče izredna seja NO.
Če okoliščine dopuščajo, se lahko skliče tudi korespondenčna seja.
4. Prepozno vložen ugovor
41. člen
NO prepozno vložen ugovor zavrže.
Za prepozno vložen ugovor se šteje ugovor, ki ni vložen NO v roku 15 dni od vročitve predloga poročila.
5. Pravočasno vložen ugovor
42. člen
NO lahko zavrne ugovor kot neutemeljen ali ugovoru ugodi in poročilo spremeni ali razveljavi v roku 15 dni.
NO poročilo razveljavi, če meni, da ga ni mogoče spremeniti in na ta način ugoditi utemeljenemu ugovoru. Hkrati tudi odloči, ali je potrebno zbrati nova dejstva in proučiti nove okoliščine in o poročilu ponovno odločati (vrnitev v ponovno odločanje) ali pa se postopek dokončno ustavi.
NO poročilo spremeni takrat, ko ugotovi, da je ugovor v celoti ali delno utemeljen in je mogoče na ta način ugoditi utemeljenemu ugovoru.
6. Dokončnost odločitve o ugovoru
43. člen
Odločitev NO o ugovoru je dokončna.
IV. PROGRAM DELA NO
44. člen
NO sprejme letni program nadzorov.
Letni program nadzorov vsebuje:
– nadzor zaključnega računa,
– polletni nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem.
V program nadzorov se lahko vključi tudi druge nadzore na predlog posameznih članov NO.
Posebne nadzore NO Občine Gorje lahko obravnava na podlagi:
– pobud članov NO.
NO lahko izvede izredni nadzor, na osnovi:
– sklepa občinskega sveta,
– ali župana.
Po potrebi se letni program nadzorov lahko v teku leta spreminja. Dopolnitev ali sprememba mora biti obrazložena.
45. člen
V letnem programu nadzorov se določi okvirni časovni plan izvedbe nadzorov in določi člane NO, ki bodo opravili nadzor.
Program dela NO se posreduje v vednost tudi občinskemu svetu in županu.
V. LETNO POROČANJE
46. člen
Poročilo o delu sprejme NO po preteku koledarskega leta, za preteklo leto.
Poročilo o delu NO se posreduje v vednost Občinskemu svetu in županu.
VI. ARHIV IN DOKUMENTACIJA NO
47. člen
Skladno s splošnim aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, tajnik NO skrbi za poslovanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva NO.
Vso pošto, ki prispe na naslov NO, takoj pošlje predsedniku NO.
Gradivo, ki ga pripravijo posamezni člani NO za sejo, pošlje članom NO hkrati z vabilom za sejo.
48. člen
Vpogled v arhiv in dokumentarno gradivo imajo vsi člani NO.
Drugim osebam je omogočen dostop do informacij, ki jo vsebuje arhiv ali dokumentarno gradivo NO, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za Občino Gorje, z vloženo zahtevo za posredovanje informacije javnega značaja, seznani predsednika NO.
VII. NADOMESTILO ZA DELO ČLANOV NO
49. člen
Predsednik in člani NO imajo pravico do nagrade, kot jo določa veljavni pravilnik, ki ureja plače občinskih funkcionarjev in nagrade članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Član NO ima pravico do povračila stroškov prevoza za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO in povračila stroškov, ki nastanejo pri strokovnem izobraževanju članov NO.
Predsedniku NO ali pooblaščenemu članu NO, pripada tudi nagrada za udeležbo ali poročanje na seji občinskega sveta.
Sredstva za izvedbo programa dela NO se zagotovijo v proračunu Občine Gorje.
VIII. KONČNI DOLOČBI
50. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme NO z večino glasov vseh članov NO.
51. člen
Poslovnik začne veljati takoj, ko je sprejet z večino glasov članov NO in po verifikaciji s strani članov NO in podpisu predsednika NO.
Št. 011-7/2008-1
Gorje, dne 13. maja 2008
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Gorje
Milena Šimnic l.r.