Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5121. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 15650.

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 26/97, 38/06 in 91/07) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 57/02) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 17. redni seji dne 4. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom določa Občina Šmarje pri Jelšah postopek sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
1. Vpis otrok
2. člen
(pogoji sprejema otrok)
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
(število vpisa otrok in razporeditev v enote)
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelka v skladu z veljavno zakonodajo. Vrtec pri razporejanju sprejetih otrok v vrtec upošteva kriterij racionalnosti glede na oddaljenost stalnega prebivališča vpisanega otroka od posameznih enot vrtca.
Vrtec lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.
4. člen
(vloga za vpis)
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši), ki želijo vpisati otroka v vrtec, oddajo vlogo na obrazcu, ki ga dobijo na sedežu vrtca in na njegovi spletni strani. Vlogo za vpis oziroma za sprejem v vrtec oddajo na sedež vrtca neposredno, po pošti, po elektronski pošti ali po internetu.
5. člen
(objava javnega vpisa)
Vrtec vsako leto v mesecu aprilu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Javni vpis objavi vrtec v sredstvih javnega obveščanja, na svoji spletni strani in na krajevno običajen način.
6. člen
(odločanje o sprejemu otrok)
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok. Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s posebnim sklepom, v skladu z določili tega pravilnika.
2. Komisija za sprejem otrok
7. člen
(sestava komisije)
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– en predstavnik Občine Šmarje pri Jelšah, ki ga predlaga župan,
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
8. člen
(mandat članov komisije)
Člani komisije so imenovani za štiri leta. Mandat predstavnika staršev v komisiji je vezan na vključenost otroka v vrtec.
9. člen
(način dela komisije)
Komisija odloča o sprejemu otrok vrtec praviloma enkrat letno oziroma po potrebi večkrat letno, vendar najkasneje do konca meseca maja tekočega leta.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji po imenovanju. Postopek dela komisije vodi pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku.
10. člen
(podlage za odločanje komisije)
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec, na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah vrtca in na podlagi podanih vlog za vpis v vrtec. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
11. člen
(zapisnik o delu komisije)
Zapisnik o delu komisije vsebuje:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena udeležencev na seji,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega leta; število vlog za vpis otrok v vrtec …),
– sprejete sklepe komisije o sprejemu otrok v vrtec.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je treba hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
3. Kriteriji za sprejem otrok
12. člen
(prednost pri sprejemu otrok)
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Komisija izmed prijavljenih otrok zato najprej izbere otroke, za katere so starši predložili odločbo pristojnega organa o usmeritvi oziroma potrdilo centra za socialno delo.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci se na osnovi prejšnjega odstavka sprejmejo v vrtec.
13. člen
(kriteriji za odločanje)
Komisija odloča o sprejemu ostalih otrok v vrtec po naslednjih kriterijih:
– oba starša oziroma starš v enoroditeljski družini in otrok imajo stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah 20 točk
– eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah 10 točk
– oba starša otroka oz starš v enoroditeljski družini je zaposlen 20 točk
– otrok, ki se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo 10 točk
– otrok je bil uvrščen na čakalno listo že v preteklem letu 5 točk
– v družini so trije vzdrževani otroci ali več 2 točki.
4. Odločitev komisije
14. člen
(čakalna lista)
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci, zaradi premajhnega števila točk, niso sprejeti. Če v vrtcu ni dovolj prostih mest, oblikuje komisija čakalno listo prijavljenih otrok.
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti komisija na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če dva ali več prijavljenih otrok na podlagi kriterijev iz 13. člena tega pravilnika dosežejo enako število točk, se upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost pri uvrstitvi na čakalno listo ima starejši otrok.
Staršem oziroma zakonitim zastopnikom, ki do vrtca nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti, vrtec z novim šolskim letom za njihovega že vključenega otroka, niti njihovega drugega ali nadaljnjega otroka, ni dolžan zagotoviti prostega mesta v vrtcu oziroma sme odkloniti vključitev drugega ali nadaljnjega otroka v vrtec.
15. člen
(odločba o sprejemu otroka)
Komisija izda v roku osmih dni po seji vsem staršem pisno odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, določa odločba datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
16. člen
(odločba o zavrnitvi)
Za otroke, ki so zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, navedbo kriterijev, podatek o številu sprejetih otrok, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
17. člen
(pritožba zoper odločbo)
Starši lahko zoper odločitev komisije v petnajstih dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
18. člen
(pravico do vpogleda v zapisnik)
Starši imajo pravico do vpogleda v zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec in v dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo komisije.
19. člen
(pogodba in umik pogodbe)
Vrtec pošlje staršem otroka, ki je bil sprejet, v podpis pogodbo o vključitvi otroka v vrtec. Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, oziroma vrtca v tem roku ne obvestijo o razlogih, zakaj še niso podpisali pogodbe, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
20. člen
(obvestilu o vpisu v vrtec)
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
21. člen
(vpis med šolskim letom)
Otroke, ki jih želijo starši naknadno, med šolskim letom, vpisati v vrtec, uvrsti ravnatelj vrtca na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu prispelih vlog za vpis v vrtec.
22. člen
(zapolnitev prostih mest med šolskim letom)
Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim letom, se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda čakalne liste, nato pa otroci glede na kronološki vrstni red prispelih vlog za vpis v vrtec. O prostem mestu, ki se je sprostilo med šolskim letom, obvesti vrtec starše v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 10 dni od sprostitve mesta.
23. člen
(informacije o številu mest)
Vrtec na svoji spletni strani objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so v posameznih enotah na voljo med šolskim letom ter podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(objava pravilnika)
Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot vrtca in na svoji spletni strani.
25. člen
(pričetek veljave pravilnika)
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0098/2008
Šmarje pri Jelšah, dne 5. decembra 2008
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti