Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, stran 15483.

Na podlagi 50. in 54. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) in 31. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo (Uradni list RS, št. 141/06), se v prvem odstavku 1. člena doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. službene potrebe diplomatskih predstavništev, konzulatov ter mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v tretji državi, pri čemer se kot tretja država šteje država, ki ni država članica Evropske unije ter za osebne potrebe njihovega osebja.«
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
2. člen
V 9. členu se v sedmem odstavku v drugi točki številka »13« nadomesti s številko »11«.
3. člen
V 14. členu se v drugem odstavku na koncu doda stavek: »Dobavo, za katero se prizna neposredna oprostitev DDV, mora prikazati v obrazcu DDV-O pod zaporedno številko 11.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vzorec potrdila o oprostitvi in pojasnila za njegovo izpolnjevanje so v Prilogi IV tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Namesto slovenske različice lahko upravičenec predloži tudi različico v enem od uradnih jezikov Evropske unije.«
4. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(posebnosti v zvezi z izpolnjevanjem potrdila o oprostitvi)
(1) Ne glede na prvi odstavek 14. člena in četrti odstavek 15. člena upravičencu ni treba pridobiti potrditve pristojnega organa, v kateri ima sedež, če iz mednarodne pogodbe, ki obvezuje Slovenijo, izhaja, da gre nedvomno za mednarodno organizacijo, ki je upravičena do oprostitve plačila oziroma vračila plačanih davkov.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja le, če upravičenec uveljavlja oprostitev plačila oziroma vračilo plačanih davkov za službene potrebe mednarodne organizacije.«
5. člen
Za novim 16.a členom se dodata novo poglavje III.a in člen 16.b, ki se glasi:
»III.a DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI V TRETJIH DRŽAVAH IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V TRETJI DRŽAVI
16.b člen
(smiselna uporaba)
Za diplomatska predstavništva in konzulate s sedežem v tretjih državah ter mednarodne organizacije s sedežem ali predstavništvom v tretji državi, ki želijo v Sloveniji uveljaviti oprostitev plačila davkov v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, se smiselno upoštevajo 14. do 16.a člen tega pravilnika.«
6. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku v drugi točki številka »13« nadomesti s številko »11«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-561/2008/12
Ljubljana, dne 1. decembra 2008
EVA 2008-1611-0133
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost