Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5081. Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč, stran 15473.

Na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG) in četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) ter drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju čebelnjakov in stojišč
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja označevanje čebelnjakov in stojišč in način vodenja centralnega registra čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov).
(2) S tem pravilnikom se ureja obvezna vsebina vlog za registracijo čebelnjakov in stojišč, dodeljevanje registrskih številk, način posredovanja podatkov v register čebelnjakov vključno s sporočanjem sprememb, javljanje podatkov o številu čebeljih družin in podatkov o premikih čebel.
2. člen
(namen označevanja)
Vsi čebelnjaki in stojišča morajo biti označeni in registrirani, da se lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost zaradi:
– zaščite kranjske čebele kot avtohtone pasme čebel;
– varovanja zdravja čebel;
– zagotavljanja varne hrane;
– zagotavljanja porekla slovenskega medu in drugih čebeljih pridelkov;
– spremljanja številčnega stanja čebeljih družin, finančnih ukrepov in nadzora v prometu;
– selekcije, vodenja rodovniških knjig, kontrole proizvodnje in drugih namenov.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čebelnjak je stalni ali premični. Stalni čebelnjak je objekt za rejo čebel z naseljenimi čebeljimi panji ali geografsko zaokrožen prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji. Premični čebelnjak je premična prevozna enota z naseljenimi čebeljimi panji;
2. stojišče je geografsko zaokrožen prostor, namenjen za začasne dovoze čebel na pašo ali na prezimovanje po potrjenem pašnem redu;
3. čebelja družina je biološka celota iz čebel delavk, matice in trotov;
4. čebelar je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za čebele; lahko je lastnik čebel ali se ukvarja z rejo čebel;
5. registrska številka čebelnjaka oziroma registrska številka stojišča je neponovljiva identifikacijska številka, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo (SI) in šestmestne številke;
6. registrska oznaka čebelnjaka je tablica na kateri je napisana registrska številka čebelnjaka, ki jo dodeljuje ministrstvo pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
4. člen
(register čebelnjakov)
(1) Register čebelnjakov je ažurna računalniško vodena evidenca, ki jo vodi ministrstvo.
(2) Register čebelnjakov vsebuje podatke o čebelarjih ter čebelnjakih in stojiščih, ki so predpisani v 8. in 9. členu tega pravilnika in o številu čebeljih družin iz 10. člena, tega pravilnika ter o premikih čebel, ki se vodijo na podlagi izdanih potrdil v skladu s predpisi, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel.
(3) Register čebelnjakov se povezuje z drugimi evidencami ministrstva za potrebe izvajanja nalog nadzora, razvojnih nalog, ukrepov kmetijske politike in varovanja zdravja ljudi in živali.
5. člen
(operativno izvajanje tega pravilnika)
Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavlja podrobnejša navodila o označevanju čebelnjakov in stojišč, v katerih opredeli operativne podrobnosti izvajanja tega pravilnika, vključno z načinom sporočanja podatkov (formati datotek, obrazci, elektronsko sporočanje), ki jih morajo upoštevati čebelarji, priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo in druge organizacije, ki delujejo na področju čebelarstva.
6. člen
(označevanje čebelnjakov)
(1) Vsi čebelnjaki morajo biti trajno označeni z registrsko oznako čebelnjaka. Za pravilno in pravočasno označitev čebelnjaka in posredovanje podatkov v register čebelnjakov je odgovoren čebelar. Čebelarski pregledniki, ki delujejo v okviru izvajanja potrjenega rejskega programa za kranjsko čebelo in javne svetovalne službe v čebelarstvu, ter izvajalci javne službe na področju spremljanja zdravstvenega stanja in zdravljenja čebel nudijo pomoč in svetovanje pri označitvi čebelnjaka, ter sporočanju podatkov v register čebelnjakov.
(2) Čebelar mora čebelnjak označiti z registrsko oznako čebelnjaka na vidnem mestu, najpozneje v sedmih dneh po prejemu registrske oznake čebelnjaka. Čebelje družine se sme premikati samo iz označenih čebelnjakov.
7. člen
(registrska oznaka čebelnjaka)
(1) Registrska oznaka čebelnjaka mora biti iz obstojnega materiala, velikosti 150 x 100 mm, rumene barve, na kateri morajo biti čitljivo in trajno izpisani naslednji podatki:
– »čebelnjak« – velikost črk najmanj 15 mm;
– registrska številka čebelnjaka – velikost številk najmanj 20 mm;
– »MKGP« (kratica pristojnega organa, ki izdaja registrske številke) – velikost črk najmanj 5 mm.
(2) Registrske oznake čebelnjaka zagotovi ministrstvo.
8. člen
(registracija čebelnjaka)
(1) Vsak čebelnjak mora biti registriran v registru čebelnjakov.
(2) Pisno vlogo za registracijo čebelnjaka mora vložiti čebelar na ministrstvo najkasneje 30 dni po naselitvi čebelnjaka.
(3) Pisna vloga za registracijo čebelnjaka mora vsebovati najmanj:
– podatke o kmetijskem gospodarstvu ali navedba KMG-MID, če je kmetijsko gospodarstvo že registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
– ime ali naziv ter naslov ali sedež čebelarja;
– enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta ali davčno številko;
– podatke iz katastra (katastrska občina, parcela) ali geografske (X Y) koordinate lokacije, kjer stoji čebelnjak;
– število čebeljih družin;
– datum vloge, podpis čebelarja in podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, če le-ta ni isti kot čebelar.
(4) Ob registraciji čebelnjaka ministrstvo izda čebelarju obvestilo o vpisu v register čebelnjakov.
(5) Če parcela na kateri namerava čebelar registrirati čebelnjak ni v njegovi lasti, mora čebelar pridobiti soglasje lastnika parcele o dovolitvi postavitve čebelnjaka.
9. člen
(označevanje in registracija stojišč)
(1) Pisno vlogo za registracijo stojišč poda izvajalec pašnega reda z vlogo za potrditev ali dopolnitev pašnega reda po predpisih, ki urejajo čebelarski pašni red. Pisna vloga za registracijo stojišč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv in sedež izvajalca pašnega reda;
– matično številko poslovnega subjekta ali davčno številko;
– geografske (X Y) koordinate stojišča;
– kapaciteto stojišča izraženo v številu čebeljih družin.
(2) Izvajalec pašnega reda mora pred oddajo vloge za registracijo stojišč pridobiti soglasja lastnikov parcel, za stojišča v gozdnem prostoru pa tudi soglasje pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
(3) Na podlagi pisne vloge iz prvega odstavka tega člena in soglasja iz prejšnjega odstavka se dodeli registrsko številko stojišča.
(4) Čebelar mora na stojišču takoj po namestitvi čebel na vidnem mestu namestiti:
– kopijo veterinarskega potrdila za promet s čebelami izdanega na podlagi predpisov, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel;
– podatke o imenu in naslovu čebelarja in telefonsko številko;
– registrsko številko čebelnjaka iz katerega so bile čebele pripeljane na stojišče;
– ime izvajalca pašnega reda;
– registrsko številko stojišča in
– datum dovoza čebel.
(5) Čebelje družine se sme premikati samo na registrirano stojišče.
10. člen
(sporočanje sprememb v register čebelnjakov)
(1) Vsak čebelar mora vse spremembe in popravke podatkov iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika, razen števila čebeljih družin, sporočiti v register čebelnjakov najpozneje v 30 dneh po spremembi oziroma še pred uveljavljanjem kakršnihkoli pomoči, olajšav ali finančnih podpor po predpisih.
(2) Vsak čebelar je dolžan dvakrat letno v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih ter druge relevantne podatke, in sicer na dan 15. april in 31. oktober. Podatke je potrebno sporočiti v 30 dneh od navedenih datumov. Za vsak čebelnjak se sporoča število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki so v čebelnjaku na dan popisa.
(3) Če je čebelnjak na dan popisa prazen in čebelar v tem čebelnjaku še namerava čebelariti, za število čebeljih družin prijavi vrednost nič.
(4) Čebelar, ki v določenem čebelnjaku staleža ne javi dvakrat zapored ali dve leti zaporedoma prijavlja stalež nič, mora vrniti registrsko oznako čebelnjaka. Po vrnitvi registrske oznake se čebelnjak črta iz registra čebelnjakov po uradni dolžnosti.
(5) Izvajalec javne službe na področju spremljanja in proučevanja epizootiološkega stanja in spremljanja zdravstvenega stanja ter zdravljenja čebel, sporoča v register čebelnjakov premike čebel, ki se vodijo na podlagi potrjenih izjav za promet s čebelami v skladu s predpisi, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel.
11. člen
(prepis čebelnjaka in opustitev čebelarjenja)
(1) Pisno vlogo za prepis čebelnjaka je potrebno podati na ministrstvo, če čebelnjak preide na drugega čebelarja, lokacija čebelnjaka pa ostane ista. V register čebelnjakov je treba sporočiti podatke o novem čebelarju, čebelnjaka pa ni potrebno označiti z novo registrsko številko. Pisna vloga za prepis čebelnjaka mora biti podpisana s strani prejšnjega in sedanjega čebelarja.
(2) Ob prestavitvi stalnega čebelnjaka na drugo parcelo je potrebno čebelnjak označiti na novo, staro registrsko oznako čebelnjaka pa vrniti na naslov ministrstva.
(3) Če čebelar v določenem čebelnjaku trajno opušča čebelarjenje, mora v register čebelnjakov sporočiti datum opustitve, registrsko oznako čebelnjaka pa vrniti ministrstvu.
12. člen
(izguba ali uničenje registrske oznake)
Če se registrska oznaka izgubi ali uniči, mora čebelar poskrbeti za dvojnik registrske oznake v 30 dneh od ugotovitve izgube ali uničenja oznake. Nadomestna registrska oznaka mora imeti isto vsebino kot original.
13. člen
(dostop do podatkov)
(1) Ministrstvo zagotavlja dostop do podatkov v register čebelnjakov službam oziroma osebam, ki so v skladu s predpisi upravičene do podatkov.
(2) Ministrstvo, v obsegu, ki je potreben za izvajanje predpisanih javnih nalog, zagotavlja dostop do podatkov v register čebelnjakov priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo in drugim organizacijam, ki delujejo na področju čebelarstva.
(3) Čebelar ima pravico do vpogleda v podatke o svojem čebelnjaku v registru čebelnjakov. Pravico vpogleda v podatke o čebelarju ima tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, če je čebelar član kmetije.
14. člen
(vloga organizacij, ki delujejo na področju čebelarstva)
(1) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo in druge organizacije, ki delujejo na področju čebelarstva izvajajo zlasti naslednje naloge:
– svetovanje glede označevanja čebelnjakov in stojišč;
– prenašanje podatkov v register čebelnjakov;
– posredovanje pri odpravi napak in vzdrževanju integritete registra čebelnjakov.
(2) Organizacije, ki v okviru svoje pristojnosti izvajajo naloge iz tega pravilnika, morajo pri svojem delu zlasti:
– dosledno izvajati določbe tega pravilnika;
– upoštevati predpise, ki urejajo varovanje osebnih podatkov;
– uporabljati podatke, do katerih imajo dostop na podlagi tega pravilnika, izključno za namen izvajanja tega pravilnika oziroma za namene izvajanje javne službe na področju čebelarstva;
– upoštevati navodila, ki jih izdaja ministrstvo;
– opozarjati čebelarje na napake in nuditi pomoči pri odpravi le-teh;
– voditi pisarniško poslovanje pri delu, ki se nanaša na izvajanje tega pravilnika;
– voditi arhiv dokumentov in obrazcev, ki se nanašajo na izvajanje tega pravilnika.
15. člen
(prehodna določba)
Peti odstavek 10. člena se začne izvajati v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
(končne določbe)
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju čebel (Uradni list RS, št. 94/03) ter prvi, drugi in četrti odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena Pravilnika o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 94/03).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33207-148/2008
Ljubljana, dne 27. novembra 2008
EVA 2008-2311-0057
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost