Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4734. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 14435.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje).
(2) Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje v skladu s Pravilnikom o napredovanju uradnikov v nazive.
(3) Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, za katero se javni uslužbenec oceni.
(3) Pomen ocen delovne uspešnosti:
– ocena odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– ocena zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– ocena dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– ocena zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– ocena nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka 17. člena ZSPJS.
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(Postopek ocenjevanja)
(1) Javne uslužbence, ki so v Uradu zaposleni za nedoločen ali določen čas, za polni delovni čas ali delovni čas krajši od polnega delovnega časa, generalni sekretar oceni enkrat letno, najkasneje do 15. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi napotitve na izobraževanje s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva (porodniški dopust).
(3) Če javnemu uslužbencu preneha delovno razmerje v Uradu, kjer je bil zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, ga generalni sekretar oceni. Javnemu uslužbencu se izroči kopija ocene, izvirnik pa ostane shranjen v njegovi personalni mapi.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora generalni sekretar izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno tudi za javnega uslužbenca, ki je v Uradu zaposlen manj kot šest mesecev, in se bo zaposlil pri drugem delodajalcu v javnem sektorju.
Javnemu uslužbencu se izroči kopijo ocene, izvirnik pa ostane v njegovi personalni mapi.
(4) V roku iz prvega odstavka tega člena mora generalni sekretar za javnega uslužbenca izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika), mu določiti oceno ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(5) Javni uslužbenec, ki na podlagi določb drugega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 15. marca vsako leto za vse javne uslužbence. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci napredujejo za dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.
6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje je dolžan sproti spremljati pomočnik generalnega sekretarja za kadrovske zadeve. Če meni, da določeni javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje, o tem obvesti generalnega sekretarja, ki ugotovi, ali so pogoji za napredovanje tega javnega uslužbenca izpolnjeni.
7. člen
(Obvestilo o napredovanju)
(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom, ki vsebuje podatke o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Pomočnik generalnega sekretarja za kadrovske zadeve hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
8. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)
Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico do napredovanja po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
(2) Za javne uslužbence iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnijo pogoj 3 let od zadnjega napredovanja do 30. 11. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po Pravilniku o napredovanju in nagrajevanju v Uradu predsednika republike (Številka: 999-16-5/06 z dne 30. 8. 2006 s spremembami). Ti javni uslužbenci napredujejo s 1. 12. 2008.
(3) Javni uslužbenci, ki so pravico do napredovanja pridobili na podlagi ZSPJS, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz tega pravilnika. Ti javni uslužbenci so:
– javni uslužbenci, ki so bili na dan prevedbe na delovnih mestih, določenih po 65. členu Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/1990 s spremembami)
– javni uslužbenci, ki niso imeli zahtevane stopnje strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega so bili razporejeni.
Prvo oceno po tem pravilniku pridobijo v letu 2009 za leto 2008.
(4) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo na podlagi določb tega pravilnika vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 12. 2008.
Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 12. 2008, se ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto 2009.
(5) Najkasneje do 15. 3. 2009 se za vse javne uslužbence, razen za tiste, ki so napredovali s 1. 12. 2008, ugotovi izpolnjevanje pogojev za napredovanje in določi ocena generalnega sekretarja ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS.
(6) Javnim uslužbencem iz petega odstavka tega člena se na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka tega člena določijo ocene, in sicer:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za en plačni razred, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
b) če ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(7) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom (to je za leto 2006 in 2007), se vpišejo v evidenčni list (Priloga IV, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocena, pridobljena za leto 2008 na podlagi določil 4. in 5. člena tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(8) Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi 6. odstavka tega člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(9) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
(10) V primeru, ko ocene javnega uslužbenca, ki jih je pridobil na podlagi ocenjevanja po določbah Zakona o javnih uslužbencih, in ocene, pridobljene v skladu z šestim odstavkom tega člena, niso enake, se upošteva ocena, ki je za javnega uslužbenca ugodnejša.
10. člen
Na podlagi tega pravilnika lahko javni uslužbenci napredujejo samo za razliko med plačnim razredom, doseženim s prevedbo, in najvišjim plačnim razredom istega delovnega mesta oziroma naziva, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, hkrati pa preneha veljati Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju zaposlenih na Uradu predsednika Republike Slovenije (Številka: 999-16-5/06 z dne 30. 8. 2006 in z dne 30. 11. 2006).
Št. 015-01-4/2008
Ljubljana, dne 17. oktobra 2008
Stanka Bernik l.r.
Namestnica
generalnega sekretarja