Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4697. Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist, stran 14356.

Na podlagi petega odstavka 99. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in za izvrševanje šestega odstavka 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o izvrševanju dela v splošno korist
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do dveh let.
(2) Smiselno se uporablja tudi za izvrševanje dela v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti, s katerim sodišče nadomesti plačilo globe, izrečene v postopku o prekršku.
2. člen
(1) Delo v splošno korist ne sme biti namenjeno pridobivanju dobička.
(2) Napotena oseba ne krije stroškov izvrševanja dela v splošno korist.
3. člen
(1) Oseba, napotena na delo v splošno korist (v nadaljnjem besedilu: napotena oseba), je obsojenec, ki mu je kazen zapora nadomeščena z delom v splošno korist, ali storilec prekrška, ki mu je plačilo globe, izrečene v postopku o prekršku, nadomeščeno z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Izvajalska organizacija, v kateri napotena oseba opravlja delo v splošno korist, je lahko vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja tudi nepridobitno dejavnost. Delo v splošno korist se lahko opravlja tudi v okviru samoupravne lokalne skupnosti.
II. NAČIN IZVRŠEVANJA DELA V SPLOŠNO KORIST
4. člen
Samoupravne lokalne skupnosti so centru za socialno delo, pristojnemu po predpisih o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: center), dolžne sporočati seznam vseh del iz lastnih dejavnosti, ki bi se lahko opravljala v okviru dela v splošno korist. Sporočati mu morajo tudi seznam vseh organizacij na svojem območju, ki bi bile pripravljene postati izvajalska organizacija, vključno z deli, ki se pri organizaciji lahko opravljajo.
5. člen
Center pri izbiri izvajalske organizacije upošteva, kakšna dela bi bila primerna za napoteno osebo glede na njene osebne lastnosti, osebne razmere, zdravstveno stanje, morebitno zaposlenost, sposobnosti, znanja in veščine, ter tudi stalno oziroma začasno bivališče napotene osebe.
6. člen
(1) Center spremlja in nadzira, ali napotena oseba izpolnjuje naloge, ki izvirajo iz izvrševanja dela v splošno korist. Če na podlagi obvestila izvajalske organizacije, lahko pa tudi neposredno, ugotovi, da napotena oseba ne izpolnjuje teh nalog, o tem obvesti sodišče.
(2) Za neizpolnjevanje nalog se štejejo zlasti naslednja ravnanja napotene osebe:
– ponavljajoče zamujanje na delo,
– ponavljajoča neupravičena odsotnost z dela,
– hujše neprimerno vedenje do zaposlenih pri izvajalski organizaciji ali do uporabnikov njenih storitev,
– namerno poškodovanje delovnih sredstev.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/2008
Ljubljana, dne 12. novembra 2008
EVA 2008-2011-0081
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje