Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4499. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice, stran 13901.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in spremembe) in 13. ter 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. seji dne 23. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa upravičence, usmeritve, pogoje ter postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij na območju Občine Jesenice, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoje in postopek za preklic soglasja.
Ta pravilnik določa tudi pogoje in postopek za izdajo enkratnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata na območju Občine Jesenice dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas, ter usmeritve in postopek za določitev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov (premični objekti ipd.).
2. člen
(upravičenci za vložitev vloge)
Upravičenci za vložitev vloge za obratovanje v podaljšanem delovnem času so pravne in fizične osebe, ki jim je občinska uprava Občine Jesenice (v nadaljevanju: pristojni organ občine) predhodno potrdila redni obratovalni čas ali vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času vložijo hkrati s prijavo rednega obratovalnega časa vseh vrst gostinskih obratov.
II. USMERITVE ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
3. člen
(usmeritve za določitev obratovalnega časa)
V pomoč pri presoji o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov se upoštevajo:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– vključevanje gostinskega obrata z dodatno ponudbo in popestritev ponudbe v kraju (kulturni in zabavni programi, prireditve, priprava hrane ipd.),
– potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa,
– dodatne potrebe gostov, ki jih navede prijavitelj za primere zaprtih družb v gostinskem lokalu (poroke, obletnice idr.),
– predhodne kršitve po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki so bile storjene v gostinskem obratu, neposredni bližini gostinskega obrata, če so posledica obratovanja gostinskega obrata in je policija o tem sestavila poročilo o kršitvah oziroma podala predlog inšpekcijskim ter drugim pristojnim službam in o tem obvestila pristojni organ občine.
Usmeritve iz prejšnjega odstavka tega člena smiselno uporabita tudi krajevno pristojna krajevna skupnost in policija pri izdaji mnenja iz 8. člena tega pravilnika.
4. člen
(vrste gostinskih obratov)
V okviru vsebin tega pravilnika se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči,
– obrati za pripravo in dostavo jedi,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.),
– gostinski obrati, ki opravljajo storitev nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, v skladu z 52. členom veljavnega Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
5. člen
(podaljšan obratovalni čas)
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko za gostinske obrate zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 5. in 6. uro zjutraj in med 22. in 1. uro naslednjega dne za vse dni v tednu.
Nosilec gostinske dejavnosti lahko za gostinske obrate, ki se nahajajo na območju mednarodnih mejnih prehodov, železniških postaj in ob avtocestah, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 0. in 24. uro za vse dni v tednu.
6. člen
(podaljšan obratovalni čas enot zunaj zaprtih prostorov)
Gostinec oziroma kmet lahko za enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.), zaprosi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času od 22. do 1. ure za vse dni v tednu.
V primeru, ko gostinski obrat obratuje na območju mednarodnih mejnih prehodov, železniških postaj in ob avtocestah oziroma na območjih, določenih kot prireditvena mesta, lahko enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov, zaprosijo za obratovanje v enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrat.
III. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
7. člen
(pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času)
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora nosilec gostinske dejavnosti izpolniti naslednje pogoje:
– predložiti mora pisno soglasje lastnika poslovnega prostora, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor ni lastnik gostinskega obrata; v primeru, da gre za večstanovanjsko stavbo mora pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi in stropi stanovanj (bivalnih prostorov) mejijo z njegovim poslovnim prostorom in soglasje sveta stanovalcev stavbe,
– predložiti mora pisno izjavo, da gostinski obrat izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem delovnem času,
– predložiti mora pisno izjavo, da ima poravnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih odlokov (komunalno takso, turistično takso idr.),
– za obratovanje v podaljšanjem delovnem času morata dati obvezno predhodno pozitivno pisno mnenje krajevno pristojna krajevna skupnost in policija; pisno mnenje pridobi pristojni organ občine po uradni dolžnosti,
– da v zadnjih 6 mesecih ni bila prijavljena kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, storjena v gostinskem obratu, neposredni bližini gostinskega obrata, če je posledica obratovanja gostinskega obrata, o kateri je policija sestavila poročilo o kršitvah oziroma podala predlog inšpekcijskim ter drugim pristojnim službam in o tem obvestila pristojni organ občine.
Soglasja in mnenje iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge. V primeru, da pogoji niso izpolnjeni, pristojni organ občine vlogo za podaljšanje obratovalnega časa zavrne.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
(soglasje pristojnega organa občine)
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če si za to pridobijo pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča o tem na podlagi vloge nosilca gostinske dejavnosti, pisnega mnenja krajevno pristojne krajevne skupnosti in policije ter določil tega pravilnika v upravnem postopku.
Pristojni organ občine soglasje ali odločbo pošlje v vednost Policijski postaji Jesenice in krajevno pristojni krajevni skupnosti.
9. člen
(izdaja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času)
Pristojni organ občine izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, če:
– zaprošeni podaljšani čas glede na vrsto in območje gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom, določenim v 5. in 6. členu tega pravilnika,
– prosilec prijavi priloži zahtevane dokumente in izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(obdobje izdaje soglasja)
Pristojni organ občine izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če nosilec gostinske dejavnosti za izdajo soglasja zaproša po 15. novembru tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
11. člen
(preklic soglasja)
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 5. in 6. člena tega pravilnika se nosilcu gostinske dejavnosti med letom prekliče v primerih:
– če je prišlo v roku zadnjih dveh mesecih v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času do treh ali več kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu in v neposredni bližini gostinskega obrata in je policija o tem sestavila poročilo o kršitvah oziroma podala predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam ter o tem obvestila pristojni organ občine,
– če svet krajevno pristojne krajevne skupnosti ali policija poda negativno pisno mnenje o obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v času veljavnosti odločbe,
– če pristojne inšpekcijske službe ugotovijo, da izjava gostinca oziroma kmeta o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jo je podal ob vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ni skladna z zakonskimi določili, in o tem obvestijo pristojni organ občine,
– zaradi drugih vzrokov, povezanih s kršitvami občinskih odlokov s področij javnega reda in miru ter urejanja javnih površin.
V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena pristojni organ občine z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času, o čemer obvesti pristojno inšpekcijsko službo. Ob tem nosilcu gostinske dejavnosti tudi za 6 mesecev odvzame možnost pridobitve tega soglasja.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO ENKRATNEGA SOGLASJA
12. člen
(enkratno soglasje za podaljšanje obratovalnega časa)
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas lahko nosilec gostinske dejavnosti zaprosi za izdajo enkratnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Obratovalni čas iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do 6. ure zjutraj naslednjega dne ob priložnostih, kot so plesi, veselice, koncerti, športne prireditve idr. Soglasje se izda za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se odvija znotraj gostinskega obrata.
Nosilec gostinske dejavnosti mora pristojni organ občine za podaljšanje obratovalnega časa iz prvega odstavka tega člena z vlogo na enotnem obrazcu zaprositi najpozneje osem dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej. Soglasje je vezano na točno določen datum oziroma termin večdnevne prireditve in ne velja za druge dneve.
Pristojni organ občine posamičnega soglasja ne izda v primerih, navedenih v 11. členu tega pravilnika. Nosilec gostinske dejavnosti v tem primeru ne more pridobiti tega soglasja v obdobju naslednjih šest mesecev od dneva zadnje uradno ugotovljene kršitve.
Za zunanje enote gostinskega obrata (gostinski vrtovi, terase ipd.) se lahko obratovalni čas z enkratnim soglasjem podaljša do 2. ure naslednjega dne, ob priložnostih in pogojih, ki so navedeni v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
13. člen
(obratovalni čas pred prazniki)
Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
VII. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI IZVEN LOKACIJE GOSTINSKEGA OBRATA
14. člen
(dovoljene lokacije oziroma mesta)
Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi izven lokacije gostinskega obrata, v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja izven lokacije gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, kampih in neposredni bližini kampov, na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.
15. člen
(dovoljeni čas opravljanja)
Dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti iz prejšnjega člena se določa na način in pod pogoji, ki veljajo za gostinske obrate.
16. člen
(preklic soglasja obratovanja zunaj gostinskega obrata)
Pristojni organ občine lahko iz razlogov, ki so navedeni v 11. členu tega pravilnika, izda odločbo, s katero prekliče soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora. S tem je nosilcu gostinske dejavnosti za 6 mesecev odvzeta možnost pridobitve tega soglasja.
VIII. NADZOR
17. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja pristojna inšpekcijska služba, v skladu z določbami veljavnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki ga sprejme pristojni državni organ (v nadaljevanju: državni pravilnik) in Zakona o gostinstvu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(ostala določila)
Gostinci morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega pravilnika do 31. decembra 2008.
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporabljata neposredno veljavni državni pravilnik in Zakon o gostinstvu.
Če bi v primeru sprememb državnega pravilnika ali zakona postale posamezne določbe tega pravilnika neskladne z zakonom oziroma državnim pravilnikom, se do sprememb tega pravilnika uporabljajo neposredno določbe državnega pravilnika oziroma zakona.
19. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost