Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, stran 13914.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 110/04) se v 5. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C/18.120  Drugo tiskanje
C/18.130  Priprava za tisk in objavo
C/18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
G/47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
G/47.782  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z umetniškimi izdelki
G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G/47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
I/56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103  Slaščičarne in kavarne
I/56.300  Strežba pijač
J/58.110  Izdajanje knjig
J/58.130  Izdajanje časopisov
J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190  Drugo založništvo
J/59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
J/62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120  Obratovanje spletnih portalov
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
M/73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
M/74.200  Fotografska dejavnost
N/77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010  Umetniško uprizarjanje
R/90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030  Umetniško ustvarjanje
R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011  Dejavnost knjižnic
R/91.012  Dejavnost arhivov
R/91.020  Dejavnost muzejev.«.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika.
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
3. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f členi, ki se glasijo:
»17.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
17.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida glasovanja, in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
17.c člen
Kandidat za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda mora za veljavno kandidaturo prejeti najmanj deset odstotkov glasov zaposlenih v zavodu. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 17.a člena.
17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
17.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
4. člen
V 19. členu se na začetku prvega odstavka za besedama »Član sveta« postavi vejica in doda besedilo »ki ga imenuje ustanovitelj,«.
5. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
»19.a člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred potekom mandata svetu zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli novega predstavnika delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v petnajstih dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
19.b člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
6. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor mora v roku najmanj devetdeset dni pred potekom mandata pozvati delavce zavoda, Kulturniško zbornico Slovenije in Akademijo za gledališče, film radio in televizijo, da izvolijo oziroma imenujejo člane strokovnega sveta. Če se slednja na poziv direktorja v roku ne odzoveta, lahko direktor predlaga člane strokovnega sveta izmed uglednih strokovnjakov na področju dela zavoda.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov strokovnega sveta zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja.«.
7. člen
V 22. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo odpoklic delavcev v svetu zavoda.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v sedmih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Ustanovitelj imenuje svoje člane sveta zavoda najpozneje v trinajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Do oblikovanja sveta zavoda v skladu z določili tega odloka opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
10. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-69/2008-12
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti