Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4483. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, stran 13813.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ravnanju z odpadnimi zdravili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil (v nadaljnjem besedilu: odpadna zdravila).
(2) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih zdravil ter splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi zdravili, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za odpadna zdravila, ki nastajajo zaradi uporabe zdravil pri končnih uporabnikih ali pri prometu zdravil na debelo in drobno in se kot odpadki uvrščajo med:
1. odpadke iz zdravstva in veterinarstva ter z njima povezanih raziskav (v nadaljnjem besedilu: odpadki iz zdravstva in veterinarstva):
a) odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humani medicini s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
– 18 01 08* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in
– 18 01 09 (druga zdravila);
b) odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
– 18 02 07* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in
– 18 02 08 (druga zdravila);
2. ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
– 20 01 31* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in
– 20 01 32 (druga odpadna zdravila).
(2) Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadno embalažo, v katero so embalirana zdravila, in glede dajanja v promet embalaže, v katero so embalirana zdravila, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, za vprašanja v zvezi z odstranjevanjem odpadnih zdravil, predelavo in odstranjevanjem odpadne prodajne embalaže zdravil, ki vsebuje ostanke zdravil, ter s splošnimi pogoji ravnanja s temi odpadki pa se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za:
– odpadne radiofarmacevtske izdelke, ki jih urejajo predpisi o ionizirajočih sevanjih, in
– odpadna zdravila iz krvi ali plazme, ki jih urejajo predpisi o preskrbi s krvjo.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. citotoksična in citostatična zdravila so zdravila, ki imajo eno ali več naslednjih lastnosti: so kancerogena, genotoksična, teratogena ali imajo kakršenkoli drug škodljiv vpliv na razvoj zarodka ali na sposobnost razmnoževanja, ali so toksična za organe in tkiva pri nizkih odmerkih;
2. zdravilo rastlinskega izvora je katerokoli zdravilo, ki kot učinkovine vsebuje izključno eno ali več rastlinskih snovi, enega ali več rastlinskih pripravkov ali eno ali več rastlinskih snovi v kombinaciji z enim ali več rastlinskimi pripravki;
3. ostanki zdravil so zdravila, ki so končnemu uporabniku ostala po uporabi zdravil in jih končni uporabnik ali njihov imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;
4. neuporabna zdravila so neuporabljena zdravila, embalirana za končno uporabo, ki so bila dana v promet, vendar jih je treba zavreči zaradi preteka roka uporabnosti ali drugih razlogov;
5. embalaža je embalaža v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Izraz embalaža ustreza izrazu ovojnina v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila;
6. stična ovojnina je vsebnik ali druga oblika ovojnine, ki je v neposrednem stiku z zdravilom;
7. odpadna zdravila so neuporabna zdravila in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil;
8. veletrgovec z zdravili je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, opravlja dejavnost prometa z zdravili na debelo;
9. vnos zdravila je promet z zdravilom na debelo iz druge države članice Evropske unije v Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
10. uvoz zdravila je promet z zdravilom na debelo iz tretjih držav na ozemlje Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
11. promet z zdravili na debelo je promet z zdravili na debelo v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
12. promet z zdravili na drobno je promet z zdravili za uporabo v humani ali veterinarski medicini na drobno, ki se izvaja v lekarnah in specializiranih prodajalnah, ali ga izvajajo veletrgovci z zdravili, ki prodajajo zdravila zdravstvenim zavodom oziroma pravnim in fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ter veterinarskim in drugim organizacijam, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravljajo veterinarsko dejavnost;
13. imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno je javni lekarniški zavod, lekarnar ter pravna oseba ali podjetnik, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, oziroma z zakonom, ki ureja zdravila;
14. izdaja zdravila je prodaja zdravila na drobno končnemu uporabniku, ki jo spremlja strokovna podpora s svetovanjem v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
15. prepuščanje odpadnih zdravil je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, oddajanje odpadnih zdravil v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista s strani imetnika in prevzemnika odpadnih zdravil, kadar je tako oddajanje odpadnih zdravil dovoljeno v skladu s to uredbo;
16. oddajanje odpadnih zdravil je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadnimi zdravili, pri katerem imetnik odpadnih zdravil odda odpadna zdravila v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista, prevzemnik odpadnih zdravil pa s potrditvijo evidenčnega lista odpadna zdravila prevzame;
17. kampanja prepuščanja odpadnih zdravil je s strani zbiralca odpadnih zdravil občasno organizirana dejavnost prepuščanja odpadnih zdravil, ki se izvaja praviloma v bližini prostora z izdajnim mestom zdravil končnim uporabnikom in traja nepretrgoma najmanj en teden, to je od ponedeljka do vključno sobote. V okviru kampanje prepuščanja odpadnih zdravil je treba zagotoviti dejavno spremljanje prevzemanja odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, tako, da so končni uporabniki na prevzemnem mestu odpadnih zdravil obveščeni o možnosti prepuščanja odpadnih zdravil v zabojnike in o pomenu prepuščanja odpadnih zdravil v nadaljnje postopke odstranjevanja;
18. končni uporabnik je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi končne uporabe zdravil loči zdravila od prodajne embalaže ali izprazni prodajno embalažo, v kateri so embalirana zdravila;
19. izvajalec občinske gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je izvajalec občinske gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki;
20. zbiralec odpadnih zdravil je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo kot dejavnost opravlja zbiranje odpadnih zdravil;
21. zbiranje odpadnih zdravil je prevzemanje odpadnih zdravil neposredno od izvajalcev javne službe in imetnikov dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno ter njihovo skladiščenje pred oddajo v nadaljnje postopke odstranjevanja;
22. odstranjevanje odpadnih zdravil je vsak postopek odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki se uporablja za odstranjevanje odpadnih zdravil;
23. zbirni center odpadnih zdravil (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt ali prostor v objektu, ki ga upravlja zbiralec odpadnih zdravil in je urejen za predhodno skladiščenje odpadnih zdravil pred njihovo oddajo v odstranjevanje;
24. nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s katerim so se veletrgovci z zdravili, ki so pristopili k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, dogovorili o njihovem skupnem zastopanju pri izvajanju posameznih opravil pri ravnanju z odpadnimi zdravili v skladu s skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili in o drugih zadevah v zvezi z njegovim izvajanjem;
25. pošiljka odpadnih zdravil je celotna količina odpadnih zdravil, ki jih pri isti osebi, ki opravlja promet z zdravili na drobno, prevzame zbiralec odpadnih zdravil v največ 30 dneh. Za pošiljko odpadnih zdravil šteje tudi celotna pošiljka odpadnih zdravil, ki jih pri istem končnem uporabniku, ki je pravna oseba, ali istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec odpadnih zdravil v največ 30 dneh.
II. PRAVILA RAVNANJA PRI PREPUŠČANJU IN ODDAJANJU ODPADNIH ZDRAVIL
4. člen
(obveznosti končnega uporabnika pri prepuščanju odpadnih zdravil)
(1) Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih zdravil izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek.
(2) Končni uporabnik lahko odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, prepušča izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih izvajalec javne službe upravlja, ali v premičnih zbiralnicah nevarnih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih izvajalec javne službe upravlja ali zagotavlja, ne glede na vrsto odpadnih zdravil ali njihovo maso, če so ločena od drugih odpadkov in zaprta v originalno stično ovojnino ali drugo ovojnino tako, da ob prepuščanju ne onesnažujejo okolja in opreme zbirnega centra ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali opreme premične zbiralnice nevarnih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Končni uporabnik lahko odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, prepusti imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v posebnih zabojnikih za odpadna zdravila, ki so v sklopu njegovega poslovnega prostora. Odpadna zdravila morajo biti ločena od drugih odpadkov in med seboj, tako da so zaprta v originalno stično ovojnino in da ob prepuščanju ne onesnažujejo okolja in opreme imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno.
(4) Končni uporabnik lahko odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, prepusti zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah prepuščanja odpadnih zdravil ne glede na vrsto odpadnih zdravil ali njihovo maso, če so ločena od drugih odpadkov in tudi med seboj tako, da so zaprta v originalni stični ovojnini in da ob prepuščanju ne onesnažujejo okolja in kraja, kjer poteka kampanja prepuščanja odpadnih zdravil in opreme, ki se uporablja ob tej kampanji za prevzem odpadnih zdravil.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena mora končni uporabnik odpadna zdravila, ki se morajo v skladu z navodilom za uporabo zdravil kot neuporabljena vrniti v lekarno, prepustiti osebi lekarne ali imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, pooblaščeni za izdajo zdravil na zdravniški recept.
5. člen
(obveznosti končnega uporabnika pri oddajanju odpadnih zdravil)
(1) Končni uporabnik mora odpadna zdravila, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva ali veterinarstva, oddati:
– zbiralcu odpadnih zdravil,
– veletrgovcu z zdravili, če mu veletrgovec z zdravili dobavlja zdravila za izvajanje njegove dejavnosti in je oddaja takšnih odpadkov dogovorjena z njim,
– imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, če mu ta oseba dobavlja zdravila za uporabo v izvajanju njegove dejavnosti in je oddaja takšnih odpadkov dogovorjena z njo.
(2) Končni uporabnik mora odpadna zdravila, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva ali veterinarstva, preden jih odda zbiralcu odpadnih zdravil, veletrgovcu z zdravili ali imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki.
6. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe ne sme v okviru opravljanja storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki prevzemati odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva in veterinarstva.
(2) Če so v mešanih komunalnih odpadkih odpadna zdravila, mora izvajalec javne službe zagotoviti, da se taki komunalni odpadki prevzamejo od povzročitelja odpadkov kot nevarni komunalni odpadki.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je končnim uporabnikom za odpadna zdravila, ki se razvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, dana možnost prepuščanja v zbirnih centrih ali premični zbiralnici nevarnih frakcij.
(4) Izvajalec javne službe mora vsa odpadna zdravila, ki jih zbere kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, oddati zbiralcu odpadnih zdravil brez zahteve za plačilo.
7. člen
(obveznosti imetnikov dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno)
(1) Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora v sklopu poslovnega prostora zagotoviti:
– prostor za zabojnik, s katerim se opravlja brezplačen prevzem odpadnih zdravil, ki jih prepuščajo končni uporabniki v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe;
– osebni prevzem oddanih odpadnih zdravil v skladu s petim odstavkom 4. člena te uredbe.
(2) Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno lahko zagotovi tudi brezplačen prevzem odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva in veterinarstva, če se taka odpadna zdravila oddajajo v skladu s 5. členom te uredbe in če:
– ima posebne zabojnike za zbiranje in začasno skladiščenje odpadnih zdravil in
– mu zbiralec odpadnih zdravil zagotavlja oddajo prevzetih odpadnih zdravil.
(3) Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora v okviru poslovnega prostora nameniti prostor za zabojnik za začasno skladiščenje prevzetih odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. Zabojnik, ki ga zagotovi veletrgovec z zdravili iz 9. člena te uredbe, mora biti ustrezno označen ter ustrezne kakovosti in oblike, da onemogoča odtujevanje prepuščenih zdravil iz njega ter da je zagotovljeno varovanje zdravja ljudi in okolice prostora z izdajnim mestom zdravil.
(4) Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora kupcem na vidnem mestu namestiti obvestilo o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, in o pogojih za prepuščanje odpadnih zdravil.
(5) Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora prevzeta odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, oddati zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili, če je oddaja takšnih odpadkov dogovorjena z njim.
(6) Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora prevzeta odpadna zdravila, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva ali veterinarstva, oddati zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili, če mu veletrgovec z zdravili dobavlja ta zdravila za izvajanje njegove dejavnosti in je oddaja takšnih odpadkov dogovorjena z njim.
(7) Izpolnjevanje obveznosti imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno glede oddaje prevzetih odpadnih zdravil in zbiralca odpadnih zdravil ali veletrgovca z zdravili do prevzema teh odpadkov se ugotavlja na podlagi podatkov iz evidenčnih listov, ki morajo biti priloženi vsaki pošiljki odpadnih zdravil, ki jo oseba, ki opravlja promet z zdravili na drobno, odda zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili.
8. člen
(oddajanje odpadnih zdravil veletrgovcu z zdravili)
(1) Veletrgovec z zdravili mora ob dobavi zdravil zagotoviti prevzem odpadnih zdravil od osebe, pri kateri zaradi opravljanja dejavnosti zdravstva ali veterinarstva nastajajo odpadna zdravila, ali od imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, če je prevzem odpadnih zdravil s tem oziroma imetnikom dovoljenja dogovorjen.
(2) Veletrgovec z zdravili mora odpadna zdravila, ki jih prevzame v skladu s prejšnjim odstavkom, oddati zbiralcu odpadnih zdravil v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili iz 10. člena te uredbe ali skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili iz 11. člena te uredbe.
(3) Izpolnjevanje obveznosti veletrgovcev z zdravili do oddaje prevzetih odpadnih zdravil se ugotavlja na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov, ki morajo biti priloženi vsaki pošiljki odpadnih zdravil, ki jo veletrgovec z zdravili odda zbiralcu odpadnih zdravil.
(4) Veletrgovec z zdravili se v zvezi s prevzemanjem odpadnih zdravil iz prvega odstavka tega člena šteje za prevoznika odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in ne za zbiralca odpadkov. Veletrgovcu z zdravili, katerega podatki so navedeni v potrjenem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili iz 10. člena te uredbe ali v potrjenem skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili iz 11. člena te uredbe, ni treba zagotoviti vpisa v evidenco prevoznikov odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
III. RAVNANJE Z ODPADNIMI ZDRAVILI
9. člen
(obveznosti veletrgovca z zdravili)
(1) Veletrgovec z zdravili (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) mora za zdravila, ki jih daje v promet na debelo na ozemlju Republike Slovenije, zagotoviti prevzemanje ter nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili, ki jih od končnih uporabnikov prevzamejo:
– izvajalci javnih služb,
– imetniki dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno in
– veletrgovci v skladu z 8. členom te uredbe.
(2) Zavezanci lahko prevzemanje odpadnih zdravil od veletrgovcev z zdravili zagotavljajo sami kot zbiralci odpadnih zdravil ali s pogodbo prenesejo svoje obveznosti na zbiralca odpadnih zdravil.
(3) Obveznosti iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za zdravila, ki se izvozijo ali iznesejo v druge države članice Evropske unije.
10. člen
(evidenca zavezancev)
(1) Zavezanec, ki v skladu s to uredbo zagotavlja ravnanje v zvezi z odpadnimi zdravili, mora biti vpisan v evidenco zavezancev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo vpiše zavezanca v evidenco zavezancev po uradni dolžnosti in o vpisu v to evidenco izda potrdilo, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco veletrgovcev z zdravili v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, in z odločbo potrdi skladnost njegovega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili z zahtevami te uredbe, ter
– ugotovi, da zbiralce odpadnih zdravil, ki so navedeni v načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, lahko vpiše v evidenco zbiralcev odpadnih zdravil v skladu s 14. členom te uredbe.
(3) Zavezanec mora k vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi zdravili priložiti predlog tega načrta, ki vsebuje podatke o:
– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih zdravil v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe, in sicer ločeno po posameznih skupinah odpadnih zdravil iz klasifikacijskega seznama odpadkov, če gre za odpadke iz zdravstva ali veterinarstva,
– imenu in sedežu oseb, ki nameravajo kot zbiralci odpadnih zdravil prevzemati odpadna zdravila iz prejšnje alinee, in njihovem sistemu zagotavljanja kakovosti storitev,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme zbiralcev odpadnih zdravil iz prejšnje alinee za prevzemanje odpadnih zdravil ter za njihovo oddajo in skladiščenje v zbirnih centrih ter oddajo v odstranjevanje,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih zdravil, izraženi v kilogramih in ocenjeni iz podatkov o letni količini zdravil, ki jih da sam v promet in za katera je izdelan načrt ravnanja z odpadnimi zdravili,
– predvidenih izvajalcih odstranjevanja odpadnih zdravil,
– predvidenem obsegu izvajanja kampanj prepuščanja odpadnih zdravil in
– upoštevanju smernic iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.
(4) Če je posamezni zavezanec vključen v več načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili, je treba v načrtu opredeliti obveznost prevzema odpadnih zdravil od takega zavezanca glede na količino ali delež prevzemanja odpadnih zdravil oziroma glede na vrsto odpadnih zdravil, ki se v okviru načrta ravnanja z odpadnimi zdravili prevzema od takega zavezanca.
(5) K predlogu načrta ravnanja z odpadnimi zdravili je treba priložiti tudi izjave oseb iz druge alinee tretjega odstavka tega člena, da bodo v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili zbirale odpadna zdravila in zagotavljale njihovo odstranjevanje.
(6) V evidenci zavezancev se vodijo podatki o:
– družbi in sedežu zavezanca,
– letni količini zdravil, izraženi v kilogramih, ki jo zavezanec daje v promet,
– številki načrta ravnanja z odpadnimi zdravili iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili iz 12. člena te uredbe,
– družbi in sedežu osebe, ki je nosilec izvajanja načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili iz 11. člena te uredbe, in
– datumu vpisa v evidenco zavezancev.
(7) Posamezni zavezanec je lahko vpisan v evidenco zavezancev na podlagi enega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili ali na podlagi enega skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili iz 11. člena te uredbe.
(8) Podatki iz evidence zavezancev, razen letnih količin zdravil, ki jih posamezni zavezanci dajejo v promet, so dostopni na spletnih straneh ministrstva.
11. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili)
(1) Več zavezancev lahko zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi, pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili in pristopi k njegovemu izvajanju.
(2) Sestavni del skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili so poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena tudi podatki o družbi in njenem sedežu, katero zavezanci, ki pristopajo k izvajanju tega načrta, pooblastijo kot nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili za usklajevanje in vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu s tem načrtom.
(3) Ministrstvo vpiše zavezanca, ki je pristopil k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, v evidenco zavezancev po uradni dolžnosti, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco veletrgovcev z zdravili v skladu z zakonom, ki ureja zdravila,
– z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili z zahtevami te uredbe in smernicami iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov,
– ugotovi, da je podpisal dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, ki je priložen k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili,
– ugotovi, da zbiralce odpadnih zdravil, ki so navedeni v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, lahko vpiše v evidenco zbiralcev odpadnih zdravil v skladu s 14. členom te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili mora v imenu vseh zavezancev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, k vlogi za potrditev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili poleg predloga tega skupnega načrta, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka prejšnjega člena, priložiti tudi:
– izjave oseb, ki nameravajo kot zbiralci prevzemati odpadna zdravila, iz petega odstavka prejšnjega člena,
– seznam vseh zavezancev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili,
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, iz katerega so razvidna pooblastila nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, in
– prikaz osnov za višino tarife obračunavanja storitev zavezancem, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili (npr. cenovni dejavniki zbiranja, skladiščenja in odstranjevanja).
(5) Obračun storitev zavezancem iz četrte alinee prejšnjega odstavka mora temeljiti na tarifi, katere osnova je delež posameznega zavezanca v celotnem prihodku, ustvarjenem s prometom z zdravili v preteklem letu.
(6) Ministrstvo izda za vse zavezance, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, potrdilo o vpisu v evidenco zavezancev.
12. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili vodi načrte iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe in skupne načrte iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili se vodijo podatki o zaporedni številki načrta ravnanja z odpadnimi zdravili ter podatki o firmi in sedežu nosilca izvajanja tega načrta, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili.
(3) Zavezanec mora ministrstvu prijaviti bistveno spremembo načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, ki vpliva na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi. V primeru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili mora tako spremembo načrta ravnanja z odpadnimi zdravili prijaviti ministrstvu nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili.
(4) Ravnanje z odpadnimi zdravili se lahko izvaja v skladu s spremembami načrtov iz prejšnjega odstavka, če spremembe načrta ravnanja z odpadnimi zdravili ali spremembo skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili potrdi ministrstvo z odločbo.
(5) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili mora voditi evidenco zavezancev, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, in na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja omogočiti vpogled v to evidenco.
(6) Ministrstvo uporablja podatke iz prejšnjega odstavka za vpis zavezancev v evidenco zavezancev ali izbris zavezancev iz te evidence.
13. člen
(izbris iz evidence zavezancev)
(1) Ministrstvo izbriše zavezanca iz evidence zavezancev in o tem izda odločbo, če ugotovi, da:
– ni vpisan v evidenco veletrgovcev z zdravili v skladu z zakonom, ki ureja zdravila,
– ne izpolnjuje zahtev v zvezi z ravnanjem z odpadnimi zdravili v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili ali v skladu s skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili,
– ne zagotovi poročanja o ravnanju s prevzetimi odpadnimi zdravili v skladu s to uredbo ali
– je iz podatkov, ki jih je ministrstvu posredoval nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, razvidno, da je odstopil od izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili ali da nima podpisanega veljavnega dogovora o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence zavezancev lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz prve, tretje in četrte alinee pa po uradni dolžnosti.
IV. OBVEZNOSTI ZBIRALCEV ODPADNIH ZDRAVIL
14. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadnih zdravil)
(1) Zbiralec odpadnih zdravil lahko začne zbirati odpadna zdravila, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora biti poleg načrta zbiranja odpadnih zdravil, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, navedena tudi številka načrta ravnanja z odpadnimi zdravili ali številka skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili, na katerega se nanaša načrt zbiranja odpadnih zdravil.
15. člen
(obveznosti zbiralca odpadnih zdravil)
(1) Zbiralec odpadnih zdravil lahko zbira odpadna zdravila ter zagotavlja njihovo odstranjevanje samo v obsegu in na način, ki je zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili.
(2) Načrt ravnanja z odpadnimi zdravili ali skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili iz prejšnjega odstavka mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanj z odpadnimi zdravili, na njegovi podlagi pa morajo biti v evidenco zavezancev vpisani zavezanci.
(3) Zbiralec odpadnih zdravil mora prevzemati odpadna zdravila od končnih uporabnikov, imetnikov dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, veletrgovcev z zdravili, ki prevzemajo odpadna zdravila v skladu z 8. členom te uredbe, in izvajalcev javne službe brez zahteve za plačilo zaradi stroškov, ki jih ima pri zbiranju in nadaljnji obdelavi prevzetih odpadnih zdravil.
(4) Zbiralec odpadnih zdravil mora zagotoviti kampanjo prepuščanja odpadnih zdravil v obsegu, ki je zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili.
(5) Zbiralec odpadnih zdravil mora za tista odpadna zdravila, ki jih zbere v posameznem koledarskem letu, zagotoviti odstranjevanje do konca naslednjega koledarskega leta.
16. člen
(zbirni centri)
Zbiralec odpadnih zdravil mora za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadnih zdravil urediti enega ali več zbirnih centrov, tako da upošteva:
1. gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadnih zdravil,
2. razporeditev prostorov, kjer se opravlja promet z zdravili na drobno, ter količine prevzetih odpadnih zdravil in
3. prostorsko namestitev oziroma oddaljenost do objektov, v katerih se zbrana odpadna zdravila odstranjujejo.
17. člen
(prevzem odpadnih zdravil od izvajalca javne službe)
(1) Ob prevzemu odpadnih zdravil od izvajalca javne službe morata zbiralec odpadnih zdravil in izvajalec javne službe pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi zdravili upoštevati naslednja merila za ugotavljanje stroškov:
1. stroški izvajalca javne službe so stroški postavitve in vzdrževanja posebnega zabojnika za predhodno skladiščenje odpadnih zdravil v zbirnem centru komunalnih odpadkov,
2. stroški zbiralca odpadnih zdravil so:
– stroški skladiščenja odpadnih zdravil v zbirnem centru komunalnih odpadkov za čas skladiščenja, ki presega 30 dni,
– stroški prevzemanja odpadkov iz prejšnje alinee, in sicer za nakladanje in tehtanje prevzetih odpadkov ter podobna opravila,
– vsi drugi stroški, za katere se zaradi prevzema odpadkov iz prve alinee tega odstavka dogovorita izvajalec javne službe in zbiralec odpadnih zdravil.
(2) Podrobnejši opis dejavnosti, za katere se ugotavljajo stroški iz prejšnjega odstavka, objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(3) Če odpadna zdravila prevzema od posameznega izvajalca javne službe več zbiralcev odpadnih zdravil, objavi deleže prevzemanja odpadnih zdravil za posameznega zbiralca odpadnih zdravil in druge obveznosti v zvezi s tem ministrstvo na svojih spletnih straneh, pri čemer upošteva količine zdravil, ki jih dajejo v promet zavezanci, za katere izvaja zbiralec odpadnih zdravil prevzemanje odpadnih zdravil.
18. člen
(odstranjevanje odpadnih zdravil)
Zbiralec odpadnih zdravil mora zagotoviti, da odstranjevanje odpadnih zdravil izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
V. OBVEŠČANJE KONČNEGA UPORABNIKA
19. člen
(obveščanje končnega uporabnika)
Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili mora na ustrezen način obveščati končne uporabnike o namenu in ciljih zbiranja odpadnih zdravil, pravilnem ravnanju z njimi, možnostih njihovega brezplačnega prepuščanja ter o načinih njihovega odstranjevanja.
VI. VODENJE EVIDENCE ZBIRANJA ODPADNIH ZDRAVIL
20. člen
(vodenje evidence zbiranja odpadnih zdravil)
Zbiralec odpadnih zdravil mora v evidenci o zbiranju odpadnih zdravil poleg podatkov, ki so za to evidenco določeni v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, voditi tudi podatke o:
– zavezancih, za katere zbira odpadna zdravila in zagotavlja njihovo odstranjevanje,
– celotni masi zbranih odpadnih zdravil ločeno po zbirnih centrih, ki jih upravlja, ter izvajalcih javne službe, od katerih prevzema odpadna zdravila, in
– stroških skladiščenja in prevzema odpadnih zdravil, ki jih je plačal izvajalcem javne službe.
VII. LETNO POROČILO O RAVNANJU Z ODPADNIMI ZDRAVILI
21. člen
(letno poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili)
(1) Zavezanec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti ministrstvu letno poročilo o ravnanju s prevzetimi odpadnimi zdravili za preteklo koledarsko leto v predpisani obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– celotni količini odpadnih zdravil, izraženi v kilogramih, ki so prevzeta od oseb, ki opravljajo promet z zdravili na drobno, veletrgovcev z zdravili v skladu z 8. členom te uredbe in izvajalcev javne službe,
– količini in deležu odpadnih zdravil, ki so bila odstranjena, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu predhodne predelave.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena predloži poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili za tiste zavezance, ki zagotavljajo svoje obveznosti iz te uredbe po skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, nosilec izvajanja tega načrta v obliki skupnega poročila vseh zavezancev, ki so pristopili k temu načrtu.
(4) Poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili mora vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili.
(5) Ne glede na predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, se za odpadna zdravila, ki so prevzeta kot ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, v letnem poročilu iz prvega odstavka tega člena poroča tako, kot da so vsa odpadna zdravila uvrščena v skupino 20 01 32 iz klasifikacijskega seznama odpadkov razen za tista odpadna zdravila, ki so uvrščena v skupino 20 01 31* in jih imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno od končnega uporabnika prevzema v poslovnem prostoru ločeno od drugih odpadnih zdravil.
VIII. NADZOR
22. člen
(inšpektorji)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem 5. in 7. člena te uredbe farmacevtski nadzorniki organa, pristojnega za zdravila, ali uradni veterinarji, če gre za zdravila, ki se uporabljajo v veterinarstvu.
(3) Za nadzor izvajanja obveznosti veletrgovcev z zdravili in imetnikov dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno se uporabljajo podatki iz evidence organa, pristojnega za zdravila, evidence ministrstva, pristojnega za zdravje, in evidence ministrstva, pristojnega za veterinarstvo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje zavezanec, ki je kot veletrgovec z zdravili pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena te uredbe ne zagotovi za zdravila, ki jih daje v promet na debelo, prevzemanja ter nadaljnjega ravnanja z odpadnimi zdravili, ki jih od končnih uporabnikov prevzamejo izvajalci javnih služb, osebe, ki opravljajo promet z zdravili na drobno, in veletrgovci z zdravili v skladu z 8. členom te uredbe,
– v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena te uredbe ni vpisan v evidenco zavezancev, ki jo vodi ministrstvo,
– ne prijavi v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe ministrstvu bistvene spremembe načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, ki vpliva na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi,
– ne predloži ministrstvu letnega poročila o ravnanju s prevzetimi odpadnimi zdravili za preteklo koledarsko leto v obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh, ali v roku iz prvega odstavka 21. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da letno poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili vsebuje podatke v skladu z drugim odstavkom 21. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da letno poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili vsebuje podatke o izpolnjevanju tega skupnega načrta v skladu s četrtim odstavkom 21. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje veletrgovec z zdravili, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi ob dobavi zdravil ali na drug način v zvezi s takšno dobavo v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe prevzema odpadnih zdravil od osebe, pri kateri zaradi opravljanja dejavnosti zdravstva ali veterinarstva nastajajo odpadna zdravila, ali od imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, če je prevzem odpadnih zdravil s to osebo dogovorjen,
– v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena te uredbe ne odda odpadnih zdravil, ki jih prevzame v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe, zbiralcu odpadnih zdravil v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili ali skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili,
– ne zagotovi, da je evidenčni list v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe priložen vsaki pošiljki odpadnih zdravil, ki jo odda zbiralcu odpadnih zdravil.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe bistvene spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti zavezancev po tej uredbi;
– ne vodi evidence veletrgovcev z zdravili, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, ali ne da na vpogled ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne obvešča javnosti in zlasti končnih uporabnikov v skladu z 19. členom te uredbe o namenu in ciljih zbiranja odpadnih zdravil, pravilnem ravnanju z njimi, možnostih njihovega brezplačnega oddajanja ali prepuščanja ter o načinih njihovega odstranjevanja.
(4) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena te uredbe v sklopu poslovnega prostora ne zagotovi prostora za zabojnik, s katerim se opravlja brezplačni prevzem odpadnih zdravil, ki jih prepuščajo končni uporabniki v skladu s pogoji iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe, ali ne zagotovi osebnega prevzema oddanih odpadnih zdravil, ki imajo tak način vračanja določen v navodilu za uporabo zdravila,
– v prostoru z izdajnim mestom zdravil prevzema odpadna zdravila, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva in veterinarstva, ne da bi v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe namestil posebne zabojnike za zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih odpadnih zdravil ali zagotovil oddajo prevzetih odpadnih zdravil zbiralcu odpadnih zdravil,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe v prostoru z izdajnim mestom zdravil ne uredi namestitve zabojnika za začasno skladiščenje prevzetih odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov ali ne zagotovi, da je zabojnik ustrezne kakovosti in oblike ter označen tako, da je zagotovljeno varovanje zdravja ljudi in okolice prostora z izdajnim mestom zdravil,
– v nasprotju s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe na vidnem mestu ne namesti obvestila kupcem o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, in o pogojih takega prepuščanja,
– v nasprotju s petim odstavkom 7. člena te uredbe prevzetih odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, ne odda zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili, če je oddaja takšnih odpadkov dogovorjena z njim,
– v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena te uredbe prevzetih odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva ali veterinarstva, ne odda zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili, če je oddaja takšnih odpadkov dogovorjena z njim,
– v nasprotju s sedmim odstavkom 7. člena te uredbe ne priloži evidenčnega lista vsaki pošiljki odpadnih zdravil, ki jo odda zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena te uredbe v okviru opravljanja storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki prevzema odpadna zdravila, ki se razvrščajo med odpadke iz zdravstva in veterinarstva,
– ne zagotovi, da se v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe mešani komunalni odpadki prevzamejo od končnega uporabnika kot nevarni komunalni odpadki, če so v njih odpadna zdravila, ali
– ne zagotovi, da je v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe končnim uporabnikom za odpadna zdravila, ki se razvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, dana možnost prepuščanja v zbirnih centrih ali premični zbiralnici nevarnih frakcij,
– v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe odpadnih zdravil, ki jih zbere kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ne odda zbiralcu odpadnih zdravil brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti materialov v njih.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje zbiralec odpadnih zdravil, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena te uredbe zbira odpadna zdravila, ne da bi imel potrdilo o vpisu zbiralcev odpadnih zdravil v evidenco zbiralcev odpadnih zdravil,
– v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena te uredbe zbira odpadna zdravila ter zagotavlja njihovo odstranjevanje v obsegu ali na način, ki zanj ni določen v načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena te uredbe ne prevzema odpadnih zdravil od končnih uporabnikov, imetnikov dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, veletrgovcev z odpadnimi zdravili, ki prevzemajo odpadna zdravila v skladu z 8. členom te uredbe, ali izvajalcev javne službe brez zahteve za plačilo zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo pri zbiranju in nadaljnji obdelavi prevzetih odpadnih zdravil,
– v nasprotju s četrtim odstavkom 15. člena te uredbe ne zagotovi kampanje prepuščanja odpadnih zdravil v obsegu, ki je zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili,
– v nasprotju s petim odstavkom 15. člena te uredbe za odpadna zdravila, ki jih zbere v posameznem koledarskem letu, ne zagotovi odstranjevanja do konca naslednjega koledarskega leta,
– ne razpolaga z zbirnim centrom v skladu s 16. členom te uredbe,
– ob prevzemu odpadnih zdravil od izvajalca javne službe ne priznava izvajalcu javne službe stroškov ravnanja z odpadnimi zdravili v skladu s 17. členom te uredbe,
– ne zagotovi, da v skladu z 18. členom te uredbe odstranjevanje odpadnih zdravil izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– ne vodi evidence zbiranja odpadnih zdravil v skladu z 20. členom te uredbe.
(7) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje končni uporabnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe prepušča odpadna zdravila izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek,
– ne prepušča odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe ločeno od drugih odpadkov in zaprtih v originalno stično ovojnino ali drugo ovojnino tako, da ob prepuščanju ne onesnažujejo okolja in opreme zbirnega centra ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali opreme premične zbiralnice nevarnih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
– ne oddaja odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med odpadke iz zdravstva in veterinarstva, v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te uredbe odpadnih zdravil, preden jih odda, ne hrani ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki.
(8) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do sedmega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba veletrgovca z zdravili, imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, izvajalca javne službe, zbiralca odpadnih zdravil in končnega uporabnika, če je ta pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(veljavnost potrdil o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov)
Osebe, ki so pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pridobile potrdilo o vpisu v register zbiralcev odpadkov za odpadke iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, lahko zbirajo te odpadke do izteka roka veljavnosti potrdila.
25. člen
(obveznosti obstoječih zavezancev)
Veletrgovci z zdravili morajo izpolniti svoje obveznosti po tej uredbi najpozneje do 31. decembra 2009.
26. člen
(prepuščanje odpadnih zdravil)
(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka 4. člena in 5. člena te uredbe mora obstoječi imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno zagotoviti, da končni uporabnik najpozneje do 31. decembra 2009 lahko prepušča odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, v posebnih zabojnikih za odpadna zdravila, ki so v okviru njegovega poslovnega prostora, če:
– so odpadna zdravila v trdnem stanju, ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in neonesnaženi stični ovojnini, ali
– so odpadna zdravila v prašnatem ali tekočem stanju, ki so originalno zaprta v nepoškodovani in neonesnaženi stični ovojnini, ki zaradi namena uporabe zdravila ni odprta, pretrgana ali drugače spremenjena.
(2) Obstoječi imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora zagotoviti, da končni uporabnik najpozneje do 31. decembra 2011 lahko prepušča v njegovih poslovnih prostorih vsa odpadna zdravila, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-72/2008/8
Ljubljana, dne 30. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti