Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4448. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009, stran 13788.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Konto  Naziv                    Znesek
                            v EUR
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     2.846.811
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.745.068
70    DAVČNI PRIHODKI              1.569.411
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.430.566
     703 Davki na premoženje           69.659
     704 Domači davki na blago in         69.186
     storitve
     706 Drugi davki                  –
71    NEDAVČNI PRIHODKI              175.657
     710 Udeležba na dobičku in dohodki      28.210
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           1.120
     712 Denarne kazni                500
     713 Prihodki od prodaje blaga in       70.940
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         74.887
72    KAPITALSKI PRIHODKI             35.000
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       35.000
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog           –
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in        –
     nematerialnega premoženja
73    PREJETE DONACIJE                 –
     730 Prejete donacije iz domačih          –
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine          –
74    TRANSFERNI PRIHODKI             866.742
     740 Transferni prihodki iz drugih      572.425
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sred. iz držav.         294.317
     proračuna iz sred. proračuna
     Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2.974.811
40    TEKOČI ODHODKI               566.056
     400 Plače in drugi izdatki         154.405
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        25.246
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      352.274
     403 Plačila domačih obresti         24.381
     409 Rezerve                  9.750
41    TEKOČI TRANSFERI              519.328
     410 Subvencije                16.720
     411 Transferi posameznikom in        316.643
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          28.950
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      157.016
     414 Tekoči transferi v tujino           –
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           1.857.020
     420 Nakup in gradnja osnovnih       1.857.020
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           32.407
     431 Investicijski transferi pravnim     17.397
     in fiz. osebam
     432 Investicijski transfer prorač.      15.010
     uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –128.000
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           –
     750 Prejeta vračila danih posojil         –
     751 Prodaja kapitalskih deležev          –
     752 Kupnine iz naslova privatizacije       –
V.    DANA POSOILA IN POVEČANJE             –
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE          –
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     441 Povečanje kapitalskih deležev in       –
     naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz           –
     naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
     V.)
VII.   SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       –128.000
     (I.+IV.)-(II.+V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VIII.  ZADOLŽEVANJE (500)                –
50    ZADOLŽEVANJE                350.000
     500 Domače zadolževanje           350.000
55    IX. ODPLAČILO DOLGA (550)          222.000
     550 Odplačilo dolga             222.000
IX.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.)        128.000
X.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        0
     RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)-
     (II.+V.+IX.)
XI.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        0
     PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se 10. člen Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009 in se glasi: »Zaradi krtija presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finačnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 zadolži do višine 150.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije: Nakup zemljišča in prometna ureditev centra Sveta Ana v višini 70.000,00 EUR, prometna ureditev centra Lokavec v višini 45.000,00 EUR in izgradnja ceste JP Dražen vrh–Rožengrunt 704 – 650 v višini 35.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41001-3/2008
Sveta Ana, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost