Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4446. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana, stran 13785.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4), in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) ter v skladu z 20. in 68. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi, način sestave seznama dejanskih končnih upravičencev (v nadaljevanju: upravičenci), način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev na območju Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., po tem odloku so fizične osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 4. aprila 1998, na območju Občine Sveta Ana, sklepale pravne posle z Občino Lenart oziroma Krajevno skupnostjo Zgornja Ščavnica (v nadaljevanju: Krajevna skupnost).
Pravni posel, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot pravni posel v skladu z zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo se lahko upošteva kot dokazilo o obstoju pravnega posla tudi seznami vlagateljev iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije Občine Lenart oziroma Krajevne skupnosti Zgornje Ščavnice.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam, iz drugega člena tega odloka je Občina Sveta Ana, ki izvaja vračila vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe, d.d.
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe.
Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni občina izključno v infrastrukturo na njenem območju.
4. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh imenuje župan posebno komisijo, najpozneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
V komisijo župan imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše tajnike KS Občine Lenart ali predsednike odborov za izgradnjo javnega telefonskega omrežja. Po potrebi in na predlog komisije lahko župan imenuje tudi dodatne člane komisije, če je to potrebno za izvedbo nalog.
Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge komisije, notranja razmerja in način dela komisije ter merila za plačilo dela članom komisije v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi.
5. člen
(predlog seznama končnih upravičencev)
Komisija objavi na krajevno običajen način predlog seznama končnih upravičencev ali njihovih pravnih naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Seznam vsebuje zaporedno številko upravičenca, ime in priimek upravičenca ter naslov bivališča upravičenca.
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni, lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj, iz drugega člena tega odloka.
6. člen
(postopek pri komisiji)
Upravičenec lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vrednost vloženega dela in materiala z listinami, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega odloka, z računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
Če upravičenec ne razpolaga z listinami ali dokumenti iz prejšnjega odstavka, predloži komisiji notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.
Če upravičenec, naveden na predlogu seznama končnih upravičencev, ni pogodbena stranka iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu v roku 15 dni od objave predloga seznama.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki z sklepom ugovoru ugodi, ga zavrže ali zavrne. Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to potrebno in mu določi rok za dopolnitev ugovora. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni. Zoper sklep komisije se lahko vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa pritoži pri županu Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah. Pritožba mora biti podana v pisni obliki in utemeljena. Odločitev župana je dokončna.
Za sestavo podatkov si komisija na podlagi sedmega odstavka 8. člena zakona lahko pridobi podatke tudi iz arhiva ali dokumentacije, s katero razpolaga Telekom Slovenije, d.d.
8. člen
Na podlagi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu v najkrajšem možnem času. Občinski svet Občine Sveta Ana potrdi seznam končnih upravičencev na prvi naslednji seji od prejema predloga komisije. Tako potrjeni končni seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
9. člen
Komisija v roku 45 dni po objavi predloga seznama končnih upravičencev odloka pripravi in objavi seznama končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe ter rešenimi ugovori in upoštevanimi pravnimi nasledstvi. Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
– čas oziroma leto vplačila.
10. člen
(osnova in priznana višina za vračilo vlaganj)
Osnova za določitev višine vračila vlaganja za posameznega upravičenca je vrednost navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega odloka.
Priznana višina vračila vlaganja posameznemu upravičencu se določi v skladu s 4. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4).
11. člen
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz naslova vračanja vlaganj ne zadostuje za povračilo vlaganj vseh končnih upravičencev do višine osnove določene s prvim in drugim odstavkom 10. člena odloka, določi komisija sorazmerne deleže, ki jih prejmejo končni upravičenci tako, da vsem upravičencem priznano višino vračila vlaganja, ki bi jim pripadala v skladu s prejšnjim členom sorazmerno zmanjša za odstotek, za katerega je višina sredstev, prejetih na osnovi pisne poravnave z Republiko Slovenijo manjša od višine potrebnih sredstev za poplačilo priznanih višin vračil vlaganj vseh upravičencev v celoti.
12. člen
Vsakemu upravičencu Komisija na podlagi končnega seznama upravičencev, izda odločbo o dodeljeni višini vračila vlaganj. Z odločbo določi tudi rok vračila. Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa pri županu. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik. Odločitev župana je dokončna.
13. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na transakcijski račun upravičenca, ki ga je upravičenec navedel v svoji prijavi. Rok za začetek vračanj je 30 dni po prejemu vračila od Slovenske odškodninske družbe, d.d. V primeru, da bo občina prejela sredstva od Slovenske odškodninske družbe, d.d. v več obrokih, se vračajo sredstva končnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
14. člen
(prehodni in končni določbi)
S tem odlokom preneha veljati Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 88/02) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 60/04).
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38101-1/2008
Sveta Ana, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l. r.

AAA Zlata odličnost