Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4453. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici, stran 13792.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 16. redni seji dne 27. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »PN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti«v Sevnici (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Espri Novo mesto v septembru 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz vseh stroškov pri gradnji nove komunalne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja:
– je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– je podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino Sevnica in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa pogodba o opremljanju in program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka temelji na občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« (Uradni list RS, št. 120/07) ter strokovnih podlagah le-tega.
Meja območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na severu z lokalno zbirno mestno cesto LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Dobravo, na vzhodu z obstoječim varovalnim gozdom, na jugu s poslovnim objektom, na zahodu z regionalno cesto R3-679 Radeče–Breg–Sevnica-Brestanica.
Območje obsega parcele ali dele parcel štev: 536/1, 535/7, 536/2, 535/3, 536/3, 535/4, 535/5, 535/6, 535/1, 535/2, 538/1, 538/3, 538/2, 220/2, 220/3, 221/2, 221/6, 1518/2d, 1537d, 1526/10d, 286/1d, 1526/11d, 1526/12d, 286/2d, 533/35d, 1519/1d, 1519/6d, 519/6d, vse k.o. Sevnica.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja je komunalno že v celoti opremljeno, saj se na območju nahajajo objekti, ki so predvideni za rušenje in so priključeni na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. opremo. Potrebna pa je rekonstrukcija cestnega omrežja in komunalne opreme v njem na način, ki bo omogočil gradnjo novega poslovnega objekta in uporabo le-tega.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– cestno omrežje z ureditvijo krožišča,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje s trafo postajo,
– javna razsvetljava,
– kabelska televizija,
– plinovodno omrežje ter
– telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vsako posamezno vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje poslovno-trgovskega centra ob Kvedrovi cesti znašajo 1.018.983 EUR po cenah september 2008 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški gradnje nove infrastrukture znašajo 525.953 EUR po cenah september 2008.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|    Postavka     Skupni stroški v   Obračunski  |
|                EUR      stroški v EUR  |
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje          678.072      255.806|
|                               |
|2. Kanalizacija           161.199       90.104|
|                               |
|3. Javna razsvetljava        90.739       90.906|
|                               |
|4. Vodovod              88.973       89.137|
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj              1.018.983      525.953|
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 46.635,06 EUR po cenah september 2008 in zajemajo obstoječo infrastrukturo, ki odpade na obračunsko območje. Obračunski stroški znašajo 17.256,32 EUR in so glede na skupne stroške znižani za delež, ki po izračunu odpade na obstoječe objekte v obračunskem območju.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|     Postavka     Skupni stroški v   Obračunski  |
|                 EUR     stroški v EUR |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Ceste              25.842,40     9.392,66|
|                               |
|2. Vodovod             7.553,11     2.829,29|
|                               |
|3. Kanalizacija          12.388,98     4.723,49|
|                               |
|4. Javna razsvetljava         649,11      238,07|
|                               |
|5. Javne površine           55,09       21,79|
|                               |
|6. Odlagališče             80,94       27,10|
|                               |
|7. Ekološki otoki           65,43       23,92|
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj               46.635,06     17.256,32|
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture zagotavljajo Občina Sevnica iz proračuna, Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC) ter investitor poslovno-trgovskega objekta (v nadaljevanju:investitor) na območju opremljanja v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve infrastrukture določene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti«, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja.
Zavezanec – investitor zagotavlja del finančnih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 525.953 EUR iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju, v kateri bodo urejena medsebojna razmerja med Občino Sevnica in investitorjem.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
– pridobitev lastninske in drugih   november 2008
stvarnih pravic na zemljiških
parcelah, ki bodo služile komunalni
opremi
– izdelava projektne dokumentacije  november 2008
– pridobitev gradbenega dovoljenja in november 2008
začetek gradnje
– prestavitev, nadomestitev in    november 2008–maj 2009
gradnja nove infrastrukture ter
poslovno-trgovskega objekta
–tehnični pregled in izdaja      najkasneje maj 2009.
uporabnega dovoljenja
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne izvedbe objektov in komunalne opreme na območju opremljanja. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,7 : 0,3
– da je faktor dejavnosti za trgovske objekte Kdej = 1,3.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|      Postavka          Cpi       Cti  |
|                  (EUR/m2)     (EUR/m2) |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje          52,035     148,458 |
|                               |
|2. Kanalizacija           18,329      52,292 |
|                               |
|3. Javna razsvetljava        18,492      52,758 |
|                               |
|4. Vodovod              18,132      51,731 |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj               106,988     305,239 |
+--------------------------------------------------------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka. Osnova za določitev skupnih in obračunskih stroškov je program opremljanja za območje celotne Občine Sevnica in površine obstoječih objektov v območju opremljanja.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|     Postavka         Cpi       Cti    |
|                 (EUR/m2)     (EUR/m2)  |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Ceste              1,911      7,086   |
|                               |
|2. Vodovod             0,576      2,135   |
|                               |
|3. Kanalizacija          0,961      3,564   |
|                               |
|4. Javna razsvetljava       0,048      0,180   |
|                               |
|5. Javne površine         0,004      0,016   |
|                               |
|6. Odlagališče           0,006      0,020   |
|                               |
|7. Ekološki otoki         0,005      0,018   |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj               3,511     13,019   |
+--------------------------------------------------------------+
15. člen
(revaloriziranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na datum september 2008.
16. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, prenosom zemljišča na katerem je komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sevnica.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0136/2008
Sevnica, dne 27. oktobra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost