Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4434. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo), stran 13780.

Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, številka 5/1999) in 14. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica, ki obsega:
– Odlok o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/1998) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 104/08)
Št. 35001-0004/1998-3
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru, določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru, kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij, in javnih površin na območju Občine, ter sankcije za taka ravnanja.
2. člen
Osebe na območju Občine Ivančna Gorica so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po tem Odloku obvezna.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
3. člen
V času med 22. in 6. uro zjutraj je brez soglasja občinskega organa prepovedano uporabljati glasbila in druge zvočne naprave na javnih mestih.
Javni shodi in javne prireditve potekajo v skladu z določbami zakona, ob tem pa so dolžne osebe, ki so odgovorne za vzdrževanje javnega reda in miru:
1. skrbeti za red in disciplino ter varnost na prireditvenem prostoru oziroma lokalu,
2. odstraniti osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu, da s tem ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje,
5. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje.
4. člen
Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mora k vlogi za pridobitev dovoljenja oziroma priglasitvi prireditve ali shoda priložiti soglasje lastnika oziroma upravljalca zemljišča ter si pridobiti pozitivno mnenje upravljalca komunalnih in infrastrukturnih objektov.
5. člen
Zaradi zagotovitve in upoštevanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač,
2. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih in železniških postajah ter drugih neprimernih prostorih,
3. vznemirjati ljudi in okolico z vpitjem, prepiranjem, nedostojnim vedenjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov in glasbil, ter povzročanjem močnih pokov, zlasti pa v času zagotavljanja nočnega miru med 22. in 6. uro,
4. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času,
5. motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnem kopališču,
6. na vsiljiv ali žaljiv način nadlegovati ljudi z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine,
7. nositi na javnih mestih orožje, če osebe za to niso pooblaščene oziroma nimajo uradnega dovoljenja.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških igriščih itd.,
2. na travnikih, njivah, gozdovih, javnih mestih, zelenih površinah in v bližini objektov povzročati splošno požarno nevarnost,
3. onemogočati dostop do hidrantov in javnega hidrantnega omrežja,
4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske ali druge RTV naprave,
5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah,
6. puščati živali brez nadzora, opuščati opozorila glede nevarnosti psov, ščuvati ali z razkazovanjem živali namenoma povzročati ogroženost,
7. kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika,
8. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.«
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na prostore, ki za to niso določeni,
2. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v javne lokale ali druge javne prostore, pokopališča in otroška igrišča,
3. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javne površine,
4. pobirati in prevažati odpadke na način, ki povzroča onesnaževanje okolja,
5. odvažati odpadke, odpadne vode in gnojnico zlasti ob lepem vremenu, nasploh pa ob nedeljah in praznikih,
6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene ali nameščene posode za odpadke,
7. v javnih objektih in na javnih površinah zanemarjati red in čistočo,
8. puščati motorna vozila z delujočimi motorji v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš za čas nad 3 minute.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN
8. člen
Zaradi urejenosti zunanjega videza naselij in površin so lastniki, upravljalci in uporabniki nepremičnin dolžni:
1. vzdrževati in skrbeti za urejenost zunanjega videza objektov in naprav,
2. skrbeti za ureditev javnih površin,
3. skrbeti za pravočasno košnjo in splošno čistočo teh površin.
9. člen
Prepovedano je:
1. ustavljati in parkirati motorna vozila v stanovanjskih naseljih, kjer ni za to posebej urejenih parkirišč,
2. parkiranje avtobusov, tovornih vozil in delovnih strojev v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso namenjene,
3. postavljanje provizoričnih objektov in naprav na javnih površinah, v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki temu niso namenjene,
4. puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini, ki za to ni namenjena,
5. parkiranje na pločniku, zasebnem zemljišču ali dvorišču brez soglasja lastnika,
6. kositi zelenice in druge površine v naselju ob času javnega shoda ali prireditve, v večernih ali zgodnjih jutranjih urah, ob nedeljah in praznikih, ter s tem motiti in vznemirjati občane in okolico.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega Odloka izvajajo Medobčinski inšpektor in redarstvo Občin Litija, Ivančna Gorica Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek glede določb tega Odloka, se kaznuje z globo od 800,00 EUR do 6000,00 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba s. p. se kaznuje z globo od 600,00 EUR do 1500,00 EUR.
12. člen
Z globa od 80,00 EUR do 850,00 EUR se na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši določbe 3., 5., 6., 7. in 9. člena Odloka.
VIII. KONČNA DOLOČBA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 104/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost