Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor, stran 13614.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, 38/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) sta Občinski svet Občine Vransko na 12. seji dne 30. junija 2008 in Občinski svet Občine Tabor na 13. redni seji dne 23. 6. 2008 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor (Uradni list RS, št. 43/00, 113/00 in 69/01) se v drugem odstavku črta besedilo »Agencijo za plačilni promet »in besedilo »Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje« ter nadomesti z besedilom »Uprava Republike Slovenije za javna plačila«.
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »od 1. do 5. razreda« spremeni tako, da glasi »od 1. do 6. razreda«.
3. člen
V 12. členu se za zadnjo alinejo dodajo nova osma, deveta, deseta in enajsta alineja, ki glasijo:
»– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedil,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 93.110 obratovanje športnih objektov.«
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »osemrazredno« in nadomesti z besedilom »devetrazredno«.
V prvi alineji prvega odstavka se besedilo »od 1. do 8. razreda« nadomesti z besedilom »od 1. do 9. razreda«.
V drugi alineji prvega odstavka se besedilo »od 1. do 5. razreda« nadomesti z besedilom »od 1. do 6. razreda«.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
Besedilo četrtega In petega odstavka se črta in nadomesti z besedilom:
»Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev se voli:
– iz enote šole in vrtca na Vranskem dva člana,
– iz enote vrtca in šole v Taboru en član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer:
– izmed staršev, katerih otroci obiskujejo Osnovno šolo Vransko in vrtec Vransko dva predstavnika,
– izmed staršev, katerih otroci obiskujejo POŠ Tabor in vrtec Tabor enega predstavnika.«
6. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)« in nadomesti z naslednjim besedilom »Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami)«.
V sedmi alineji prvega odstavka se črta besedilo »ter periodične«.
V osmi alineji prvega odstavka se črta besedilo »najmanj dvakrat letno (polletno in ob zaključnem računu)«.
7. člen
V četrtem odstavku 26. člena se za osemnajsto alinejo dodajo nova devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta, dvaindvajseta in triindvajseta alineja, ki glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samo-evalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
– imenuje komisije za reševanje ugovorov staršev na oceno.«
Dosedanja devetnajsta alineja postane štiriindvajseta alineja.
8. člen
Besedilo 27. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– mnenje lokalnih skupnosti,
– mnenje sveta staršev.
Lokalni skupnosti in svet staršev mnenje obrazložijo. Če lokalni skupnosti in drugi organi ne izdajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata za mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju brez tega mnenja.
Svet zavoda razreši ravnatelja po postopku skladno z zakonom.«
9. člen
Besedilo drugega odstavka 29. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po postopku skladno z zakonom.«
10. člen
Besedilo drugega odstavka 30. člena se črta.
V tretjem odstavku se črta besedilo »na podlagi predhodnega mnenja občine, kjer se enota nahaja«.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedilom »učiteljski zbor« doda naslednje besedilo »programski učiteljski zbor«.
12. člen
V peti alineji drugega odstavka 32. člena se črta besedilo »in pomočnika ravnatelja«.
Za peto alinejo drugega odstavka se doda nova šesta alineja, ki glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja«.
Dosedanja šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
13. člen
Za dosedanjim 32. členom se doda nov 32.a člen, ki glasi:
»32.a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«
14. člen
Na koncu prvega odstavka 37. člena se doda naslednje besedilo: »Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.«
15. člen
Besedilo 38. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri Pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja.
Svet staršev se lahko poveže v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev.«
16. člen
Besedilo šestega odstavka 49. člena se spremeni tako, da glasi:
»Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet zavoda.«
17. člen
V drugem odstavku 50. člena se črta beseda »lahko«.
18. člen
Na koncu prvega odstavka 57. člena se doda naslednje besedilo: »in nadzorna odbora ustanoviteljic zavoda.«
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/2008
Vransko, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
 
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost